Towers of Faith–Be a Part of the Legacy! | Tòa Tháp Đức Tin–Hãy Là Một Phần Của Di Sản!

Towers of Faith–Be a Part of the Legacy! | Tòa Tháp Đức Tin–Hãy Là Một Phần Của Di Sản!

Towers of Faith—Be a Part of the Legacy!

The “Towers of Faith” is a grass-roots movement that has arisen due to the generosity of a number of Parishioners who wanted to ensure that the treasure they would leave behind upon their death would be a sign of life for future generations and a legacy that would continue to support the build-out of our Parish Campus.

The “Towers of Faith” partnership began in 2006 and is now 14 years old and has been a very important financial “piece” that made possible the construction of our permanent Church.

As participants of the “Towers of Faith” program, these people share a common bond of overt generosity and visionary leadership which nourishes the ongoing success of our Parish.

The “Towers of Faith” have included St. Thomas More in their estate planning–through Designated Beneficiary Accounts, Life Insurance, Wills, Living Trusts, Stocks, and Gifts of Property. In some fashion, St. Thomas More is remembered, just as they remember family members and friends!

“Towers of Faith” is an important part of our past, present, and future support. It helps to ensure that we can confidently move into the future and meet “head-on” the challenges that await us.

Since its beginning in 2006, the “Towers of Faith” have given $3 million to STM: $425,000 to various Operations Budgets, and $2,575,000 to the construction of our Permanent Church.

The Members of the “Towers of Faith” are the pioneers who are setting the example and encouraging other Parishioners to follow their lead.

Included in the bulletin today is a flyer that lists our “Towers of Faith:” those who have become members in previous years, those who are becoming members this year, and as always, the list of members that have gone before us in death.

It is my hope that you would consider remembering St. Thomas More in your estate planning and participating in this venture that is so vital to our future.

If you would like more information and would like to accept this invitation to be a “Tower of Faith,” please contact me at 760-758-4100 x100 or MichaelR@stmoside.org or Ron Briseno, our Business Manager/Director of Development, at 760-758-4100 x104 or RonB@stmoside.org.

We will be more than happy to answer any questions that you may have.

Become a “Tower of Faith”—be a part of the legacy!

—Fr. Mike Ratajczak, Pastor

Click HERE to see our “Towers of Faith”

Tòa Tháp Đức Tin–Hãy Là Một Phần Của Di Sản!

“Tòa Tháp Đức Tin” là một phong trào được dựng nên do lòng quảng đại của một số giáo dân muốn gia tài của họ để lại sau khi qua đời, phải là một biểu hiệu của sự sống cho các thế hệ tương lai và là di sản tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng Cơ Sở Giáo Xứ chúng ta.

Hội các “Tòa Tháp Đức Tin” bắt đầu từ năm 2006 và đến nay được 14 năm và là một phần rất quan trọng về mặt tài chánh trong công việc xây dựng Nhà Thờ hiện nay của chúng ta.

Là những tham dự viên của chương trình “Tòa Tháp Đức Tin”, những người này có cùng chung lòng quảng đại và tầm nhìn lãnh đạo nó ấp ủ sự thành công của giáo xứ.

Những “Tòa Tháp Đức Tin” đã ghi tên nhà thờ St. Thomas More vào hoạch định bất động sản của họ qua – Trương Mục Người Thụ Hưởng, Bảo Hiểm Nhân Thọ, Di Chúc, Tín Thác Di Chúc, Cổ Phiếu và Bất Động Sản. Nói một cách nào đó, St. Thomas More được họ nhớ đến như họ nhớ đến thân nhân và bạn bè của họ.

“Tòa Tháp Đức Tin” là một phần quan trọng của sự hỗ trợ trong quá khứ, hiện tại, và tương lai của chúng ta. Nó chắc chắn giúp chúng ta vững tin tiến bước đến tương lai và đối đầu với những thử thách đang chờ đợi chúng ta.

Kể từ khi bắt đầu vào năm 2006, những Tòa Tháp Đức Tin đã cho nhà thờ St. Thomas More $3 triệu đô la: $425,000 dành cho ngân sách Hoạt Động, và $2,575,000 dành cho việc xây cất Nhà Thờ hiện nay của chúng ta.

Các Thành Viên của “Tòa Tháp Đức Tin” là những người tiên phong họ đang làm gương và động viên các giáo dân khác theo bước họ.

Phụ trang của tờ Bulletin hôm nay có liệt kê những “Tòa Tháp Đức Tin” của chúng ta: những người đã là thành viên từ những năm trước, những người vừa mới là thành viên của năm nay, và cũng như mọi khi, danh sách những thành viên đã qua đời.

Tôi mong rằng quý anh chị em nghĩ đến việc ghi tên St. Thomas More trong hoạch định bất động sản của mình và tham gia vào chương trình này nó là sự quan trọng sống còn đối với tương lai của chúng ta.

Nếu anh chị em muốn biết thêm chi tiết và nhận lời mời là một “Tòa Tháp Đức Tin”, xin vui lòng liên lạc với tôi tại số 760.758.4100 x100 hoặc MichaelR@stmoside.org hoặc ông Ron Briseno, Giám Đốc Điều Hành về Kinh Doanh và Phát Triển, tại số 760.758.4100 x104 hay RonB@stmoside.org.

Chúng tôi rất vui được trả lời mọi thắc mắc của quý anh chị em.

Hãy trở thành một “Tòa Tháp Đức Tin”—Hãy là một phần của di sản!

—Linh Mục Mike Ratajczak, Chánh Xứ

Click HERE to see our “Towers of Faith”