Information about Fr. Mike

Information about Fr. Mike

Mark your calendars!

Saturday, September 4, 11:00am

Day to Celebrate and Honor Fr. Mike
including Dedication of the Mosaic
Followed by an All-Parish Reception
Bishop Robert W. McElroy will dedicate the Mosaic

 

Fr. Mike’s Funeral Mass Recording

Fr. Mike’s Funeral Information
Friday, July 23, 11:00am
All are welcome!

On behalf of the of Ratajczak family, it is with great sadness that we share the passing of our Uncle Mike. Through the duration of his health journey Fr. Mike continued to fight and we were alongside of him at each step. Unfortunately, early on the morning of July 14, he had some unexpected complications. 

As a family, we surrounded his bedside with love as he peacefully left us here on earth and entered into the Kingdom of Heaven. Thank you for the outpouring of love and support.

–The Ratajczak Family

We join Fr. Mike’s family to pray for the repose of the soul of our Pastor, and for each of you as we mourn his death.

You know his love for you, his Parishioners, and that he had great faith in us, that in all things, we will come together in mutual support.

Further information will be sent to you as it unfolds, or check the Parish website: stmoside.org.

Until then, in his name, we say: “Take care. Hang tough. Stay Sweet. Hang on to Jesus.”

—St. Thomas More Parish Staff

 

“Earth has no sorrow that heaven cannot heal.” 
—St. Thomas More

 

Thay mặt cho gia đình Ratajczak, chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin sự sự ra đi của Chú/Cậu Mike của chúng tôi. Cha Mike luôn chiến đấu với trình trạng bệnh tật của mình và chúng tôi luôn sát cánh cùng ngài trong từng bước. Thật không may, sáng nay ngài đã có một số biến chứng không lường trước.

Là một gia đình, chúng tôi đã ở bên giường ngài với đầy yêu thương khi ngài bình an lìa bỏ trần gian để về Vương Quốc Thiên Đàng. Cảm ơn ông bà anh chị em về những tình cảm nồng nàn và những nâng đỡ lớn lao trong thời gian qua.

–gia đình Ratajczak

Chúng tôi đã cùng với gia đình của cha Mike cầu nguyện cho sự ra đi của linh hồn cha Chánh Xứ chúng ta, và cho mỗi ông bà anh chị em khi chúng ta thương tiếc về cái chết của ngài.

Ông bà anh chị em biết tình cảm của ngài dành cho ông bà anh chị em, những Giáo dân của ngài, và rằng ngài có niềm tin rất lớn vào chúng ta, rằng trong mọi việc, chúng ta sẽ qui tụ nâng đỡ lẫn nhau.

Chúng tôi sẽ báo cho quý ông bà anh chị em khi có thêm tin tức mới, hoặc xin theo dõi trên trang mạng của Giáo Xứ: stmoside.org.

Cho đến lúc ấy, nhân danh ngài, chúng ta nói: “Hãy bảo trọng. kiên trì. giữ ngọt ngào. gắn bó với Đức Giêsu.”

—Nhân Viên Giáo Xứ St. Thomas More

 

“Trong đức tin không có nỗi buồn nào mà thiên
đàng không thể chữa lành được.”
—St. Thomas More

 

 

Fr. Mike’s Original Announcement about His Surgery