Liturgical Directives from the Diocese of San Diego in Light of the Spread of the Coronavirus


WATCH FOR AN UPDATE SOON!

Liturgical Directives in Light of the
Spread of the Coronavirus

Bishop McElroy, in consultation with a number of our Diocesan Priests, has decided on some temporary liturgical changes in light of the spread of the Coronavirus.

These directives will help in stopping the spread of the virus:

 1. There will be a suspension of the “Sharing of the Precious Blood” among the faithful…
 2. You are asked not to hold hands during the “Our Father. Also there will be a suspension of the shaking of hands at the Sign of Peace. Everyone is encouraged to simply turn and bow to one another at the Sign of Peace.
 3. There will be a suspension of “Taking Communion on the tongue.” This practice is very susceptible to the spread of any illness like Coronavirus. Everyone is asked to receive Communion in the hand.

Also these are some common sense practices:

 1. If you are sick or feel you are getting sick, stay at home and do not attend Mass. Missing Mass due to illness is not sinful; it is prudent and shows care for your Parish Family.
 2. Please practice respiratory etiquette and good health hygiene with these recommendations from the CDC:
  https://www.cdc.gov/coronavirus.

These are temporary changes that will help in this emerging public health challenge.

Your cooperation will be greatly appreciated!

Once our health environment returns to normal there will be a return of our normal liturgical practices.

 

 

Những Chỉ Thị Phụng Vụ Trong Sự
Lan Truyền Của Coronavirus

Sau khi tham khảo ý kiến của một số linh mục trong giáo phận, Đức Cha McElroy đã quyết định một số thay đổi tạm thời về phụng vụ trong sự lan truyền của coronavirus.

Những chỉ thị này sẽ giúp ngăn chặn sự lan truyền của virus:

 1. Ngưng rước Máu Thánh Chúa trong thánh lễ.
 2. Không nắm tay trong khi đọc Kinh Lạy Cha. Ngoài ra, ngưng bắt tay nhau để Chúc Bình An mà chỉ quay vào nhau và cúi đầu chào.
 3. Ngưng rước lễ bằng lưỡi. Việc rước lễ bằng lưỡi rất dễ lan truyền các bệnh dịch như coronavirus. Mọi người sẽ rước lễ bằng tay.

Dưới đây là một số thực hành thông dụng:

 1. Nếu ÔBACE bị bệnh hoặc cảm thấy mình bị bệnh, hãy ở nhà và đừng tham dự Thánh Lễ. Không tham dự Thánh Lễ vì bệnh tật không phải là một tội; nó còn là sự thận trọng và biểu hiện sự quan tâm đến (sức khỏe của) gia đình giáo xứ của quý ÔBACE.
 2. Hãy thực hành các nghi thức hô hấp và vệ sinh sức khỏe theo những khuyến nghị từ văn phòng CDC tại: https://www.cdc.gov/coronavirus

Đây là những thay đổi tạm thời nó sẽ giúp ích trong cái khó khăn về sức khỏe cộng cộng mới có này.

Cám ơn sự cộng tác của quý ÔBACE!

Chúng ta sẽ thực hành trở lại các thông lệ phụng vụ như trước một khi môi trường sức khỏe trở lại bình thường.