A Lenten Examination of Conscience


A Lenten Examination of Conscience

As we move through this Season of Lent, take time with this Examination of Conscience as a way to continue your preparation for the celebration of the Paschal Mysteries.

Death and time seem to belong together as the conditions under which human beings can learn faith and love. Death helps us to see what is worth trusting and loving, and to see what is a waste of time.

 1. If I were to die tomorrow, have I had joy? Have I cared? Have I had the best of what was available? Have I had any what it is all for? Where is God in my life?
 2. To what extent do I know the value and place of others in my life? Am I aware of and grateful for the roles others have played in making me, for better or for worse, who and what I am? Can I recognize the decisions of family, friends, or companions that have given me the freedom to make choices? Where is God in my life?
 3. Am I capable of sacrificing my own desires, pleasures, longings, for the good of others? Can I see and be thankful for the sacrifices of others for me? Do I require praise for my self-giving, or am I willing to make mine an offering “in secret” solely for the good it can produce? Where is God in my life?
 4. Who have I thought I loved? Was my motive self-giving or self-centered? When I hear the words “the joy of loving,” do I think of what I can get or what I can give to others? How often have I said, in words or deeds, “No Thanks!” to someone who has said to me, “I want to love you”? Does the Golden Rule have any practical place in my life? When have I last prayed for someone who hurt me; acted kindly toward someone who offended me; desired the good for someone who hates me? Where is God in my life?
 5. When I pray the Lord’s Prayer, do I take seriously the words of the petition “Forgive us…as we forgive”? Am I willing to forgive others the wrongs they have done to me? Am I willing to ask forgiveness of wrongs I have done to others? Where is God in my life?
 6. How open am I to being healed? How open am I to exploring and recognizing and admitting those places in my heart and soul that need healing? Am I humble enough to recognize the role of others in the healing process, or does my ego insist that I “do it all myself”? Where is God in my life?

—Based on Neville Ward and Mitch Albom

 

 

Xét Mình Mùa Chay

Khi chúng ta còn đang ở trong Mùa Chay, anh chị em hãy dành thời gian cho việc Xét Mình này như là một cách tiếp tục chuẩn bị cho việc cử hành Bí Tích Vượt Qua

Sự chết và thời gian có vẻ tùy thuộc vào nhau như là những điều kiện giúp con người học được đức tin và tình yêu. Cái chết giúp ta thấy những gì đáng để tin và yêu, và thấy những gì chỉ là một sự lãng phí thời gian.

 1. Nếu ngày mai tôi chết, tôi đã có niềm vui chưa? Tôi có quan tâm không? Tôi đã đạt được những gì tốt nhất trong khả năng chưa? Tôi đã có được những gì đáng để sống chưa? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?
 2. Tôi biết được giá trị và chỗ đứng của người khác trong đời tôi ở mức nào?Tôi có nhận ra và biết ơn vai trò những người khác đã góp phần tạo nên tôi, dù tốt hay xấu, để tôi là ai và tôi làm gì?Tôi có nhận ra những quyết định của gia đình, bạn bè, hay những bạn đồng hành đã cho tôi sự tự do để chọn lựa không? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?
 3. Tôi có hy sinh những ham muốn, những thú vui, thèm khát của riêng mình, vì lợi ích của người khác không? Tôi có thấy và cám ơn sự hy sinh của người khác đã làm cho tôi không? Tôi có nhận ra và biết ơn những hy sinh người khác đã làm cho tôi không? Tôi có đòi hỏi được khen về việc cho đi của mình, hay tôi sẵn sàng cho đi trong âm thầm chỉ vì đó là điều tốt đẹp? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?
 4. Những ai tôi nghĩ tôi yêu? Có phải động lực (yêu) của tôi đây là tự hiến hay vì ích kỷ? Khi nghe đến cụm từ “niềm vui của tình yêu,” tôi nghĩ về những gì tôi sẽ nhận hay tôi nghĩ về những gì tôi sẽ cho đi? Đã bao lần tôi đã nói, bằng lời nói hay bằng việc làm, “Thôi, cám ơn!” khi một ai đó nói với tôi rằng “tôi yêu mến bạn”? Luật Golden Rule có vị trí thiết thực nào trong đời sống của tôi không? Đã có lúc nào tôi cầu nguyện cho người làm tổn thương tôi; đối xử tử tế với người xúc phạm tôi; mong muốn điều lành cho người ghét tôi? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?
 5. Khi tôi đọc Kinh Lạy Cha, tôi có thật lòng nói lời cầu xin “tha nợ chúng con như chúng con cũng tha…”? Tôi có sẵn sàng tha thứ cho những ai đã làm lỗi với tôi hay không? Tôi có sẵn sàng xin người khác tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi đã làm cho họ không? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?
 6. Tôi mở lòng thế nào để được chữa lành? Tôi mở lòng thế nào để khám phá, nhận ra, và thừa nhận những chỗ trong con tim và trong tâm hồn tôi cần được chữa lành? Tôi có đủ khiêm tốn để nhận ra vai trò của người khác trong quá trình chữa lành không, hay cái tôi của tôi lại khăng khăng rằng “tôi tự làm lấy hết một mình”? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?

—Dựa theo Neville Ward và Mitch Albom