A Lenten Examination of Conscience


A Lenten Examination
of Conscience

This Wednesday, March 6, is Ash Wednesday, and the beginning of the Season of Lent. Take time with this Examination of Conscience as a way to begin your preparation for Lent.

Death and time seem to belong together as the conditions under which human beings can learn faith and love. Death helps us to see what is worth trusting and loving, and to see what is a waste of time.

 1. If I were to die tomorrow, have I had joy? Have I cared? Have I had the best of what was available? Have I had any idea what it is all for? Where is God in my life?
 2. To what extent do I know the value and place of others in my life? Am I aware of and grateful for the roles others have played in making me, for better or for worse, who and what I am? Can I recognize the decisions of family, friends, or companions that have given me the freedom to make choices? Where is God in my life?
 3. Am I capable of sacrificing my own desires, pleasures, longings, for the good of others? Can I see and be thankful for the sacrifices of others for me? Do I require praise for my self-giving, or am I willing to make mine an offering “in secret” solely for the good it can produce? Where is God in my life?
 4. Who have I thought I loved? Was my motive self-giving or self-centered? When I hear the words “the joy of loving,” do I think of what I can get or what I can give to others? How often have I said, in words or deeds, “No Thanks!” to someone who has said to me, “I want to love you”? Does the Golden Rule have any practical place in my life? When have I last prayed for someone who hurt me; acted kindly toward someone who offended me; desired the good for someone who hates me? Where is God in my life?
 5. When I pray the Lord’s Prayer, do I take seriously the words of the petition “Forgive us…as we forgive”? Am I willing to forgive others the wrongs they have done to me? Am I willing to ask forgiveness of wrongs I have done to others? Where is God in my life?
 6. How open am I to being healed? How open am I to exploring and recognizing and admitting those places in my heart and soul that need healing? Am I humble enough to recognize the role of others in the healing process, or does my ego insist that I “do it all myself”? Where is God in my life?

—Based on Neville Ward and Mitch Albom

As we begin this Season of Lent this week, take time to reflect upon this examination of conscience and seriously ask yourself, “Where is God in my life?”

 

Xét Mình Mùa Chay

Thứ Tư, ngày 6 tháng 3, là Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay. Xin anh chị em hãy dành thời gian với việc xét mình dưới đây như một cách để chúng ta chuẩn bị cho Mùa Chay.

Cái chết và thời gian dường như đi đôi với nhau để giúp con người học được đức tin và tình yêu. Cái chết giúp chúng ta thấy những gì đáng để tin và yêu, và những gì là “mất thì giờ”.

 1. Nếu ngày mai tôi chết, tôi đã có được niềm vui nào chưa? Tôi có quan tâm không? Tôi đã đạt được những gì tốt nhất trong khả năng tôi chưa? Những gì đáng sống trong cuộc đời tôi đã đạt được chưa? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?
 2. Tôi biết được giá trị và chỗ đứng của người khác trong cuộc đời tôi rõ đến đâu? Tôi có nhận ra và biết ơn vai trò mà người khác đã góp phần tạo nên cuộc đời tôi, dù tốt hay xấu, để tôi trở thành ai và là gì hôm nay không? Tôi có nhận ra những quyết định của gia đình, bạn bè, hay bạn đồng hành đã giúp cuộc đời tôi có được sự tự do để chọn lựa không? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?
 3. Tôi có hy sinh những ham muốn, những thú vui, thèm khát của riêng mình, vì lợi ích của người khác không? Tôi có nhận ra được và biết ơn những hy sinh người khác đã làm cho tôi không? Tôi có đòi hỏi được khen về việc cho đi của mình, hay tôi sẵn sàng cho đi trong âm thầm chỉ vì đó là điều tốt đẹp? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?
 4. Tôi yêu những ai? Động lực (yêu) là do tự hiến hay vì ích kỷ? Khi nghe đến cụm từ “niềm vui của tình yêu,” tôi nghĩ về những gì tôi sẽ nhận hay tôi nghĩ về những gì tôi sẽ cho đi? Đã bao lần tôi đã nói, bằng ngôn từ hay bằng việc làm, “Thôi, cám ơn!” khi một ai đó nói với tôi rằng “tôi yêu mến bạn”? Luật Golden Rule có vị trí thiết thực nào trong đời sống của tôi không? Đã có lúc nào tôi cầu nguyện cho người làm tổn thương tôi; đối xử tử tế với người xúc phạm tôi; mong muốn điều lành cho người ghét tôi? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?
 5. Khi tôi đọc Kinh Lạy Cha, tôi có thật lòng khi nói lời nguyện xin “(Xin) tha nợ chúng con như chúng con cũng tha…”? Tôi có sẵn sàng tha thứ cho những ai đã làm lỗi với tôi hay không? Tôi có sẵn sàng xin người khác tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi đã làm cho họ không? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?
 6. Tôi có mở lòng ra để được ơn chữa lành không? Tôi có mở lòng ra để khám phá, nhận chân, và thừa nhận những góc cạnh trong con tim và tâm hồn cần được chữa lành không? Tôi có đủ khiêm tốn để nhận ra vai trò của người khác trong quá trình chữa lành không, hay cái tôi của tôi lại khăng khăng rằng tôi có thể tự làm lấy hết một mình? Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?

—Phỏng theo Neville Ward và Mitch Albom

Khi chúng ta bắt đầu Mùa Chay tuần này, hãy dựa vào bản xét mình này mà suy gẫm và thành khẩn tự vấn, “Chúa ở đâu trong cuộc đời tôi?”