A Little Yeast Has Its Effect All Through the Dough – April 21, 2019


A Little Yeast Has Its Effect All Through the Dough

Do you not know that a little yeast has its effect all through the dough? Get rid of the old yeast to make of yourselves fresh dough, unleavened loaves, as it were; Christ our Passover has been sacrificed. Let us celebrate the feast not with the old yeast, that of corruption and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. —1 Corinthians 5:6-8

We are at the end of our Lenten journey for another year.

The call to prayer, fasting, and almsgiving was issued on Ash Wednesday. The next 40 days were to be different, to be special, to be a time of renewal. These days of retreat were meant to help us let go of the people and things that stand in our way of deepening our relationship with “The Holy One.” These days were meant to help us grab hold of the people and things that we need in order to deepen our relationship with “The Holy One.” Jesus, our Master, taught us to call this “Holy One” Abba, Daddy! We have a God that we can reach out to with complete trust and confidence, one who will never reject us.

We find ourselves today beginning our celebration of Easter.

For the next 50 days we celebrate the new hope, the new beginnings, and the new life that the Resurrection of Jesus brings. Christ died for you! Christ died for me! Christ died for all humanity and for all life that may be held within the Universe! In Jesus’ suffering, death, and resurrection, God proclaims how precious each and every one of us are, that we are loved, that we have a job to do, and that what we do does make a difference!

At times, as we get caught up with the daily routine of life, we may feel insignificant, that our efforts do not make a difference. We may begin to feel useless, irrelevant, and unworthy.

The Seasons of Lent and Easter are meant to shake us and wake us up to God’s vision of whom we are. We are God’s redeemed and loved ones! We are precious in God’s sight! What we do in our own little corner of the world, indeed, does make a difference. A little yeast has its effect all through the dough.

As we begin this Easter Season, let us take stock of our relationships, and our responsibilities. May this be a time of renewed energy and commitment to them.

We do make a difference in the “grand scheme of things.”

A little yeast has its effect all through the dough!

 

Chỉ Một Chút Men Đủ Làm Dậy Cả Khối Bột

“Thưa anh em, anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên sao? Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà và đọc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh truyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ.” 1 Côrintô 5:6-8

Lại một năm nữa chúng ta đang ở cuối mùa Chay.

Lời mời gọi cầu nguyện, ăn chay, và làm việc bác ái đã được công bố hôm Thứ Tư Lễ Tro. Bốn mươi ngày kế tiếp là để cải cách, để trở thành đặc biệt, là thời gian để đổi mới. Những ngày tĩnh tâm này nhằm giúp chúng ta vượt qua con người và vật chất cản lối chúng ta thắt chặt mối liên hệ mật thiết với “Đấng Thánh.” Những ngày này nhằm giúp chúng ta nắm giữ con người và vật chất mà chúng ta cần để thắt chặt mối liên hệ mật thiết với “Đấng Thánh.” Đức Giê-su, Thầy của chúng ta, đã dạy chúng ta gọi “Đấng Thánh” là Abba, là Cha! Chúng ta có Chúa để kêu cầu với sự tin tưởng và phó thác hoàn toàn. Ngài không bao giờ từ chối ta.

Hôm nay, chúng ta bắt đầu mừng lễ Phục Sinh.

Năm mươi ngày tới, chúng ta sẽ đón chào một niềm hy vọng mới, một khởi đầu mới, và một cuộc sống mới do sự Sống Lại của Đức Giê-su đem đến. Chúa Ki-tô đã chết cho quý ÔBACE! Chúa Ki-tô đã chết cho tôi! Chúa Ki-tô đã chết cho nhân loại và cho mọi sự sống trong vũ trụ! Trong cuộc khổ nạn, sự chết, và sự sống lại của Đức Giê-su, Thiên Chúa cho thấy mỗi một chúng ta quý giá dường nào, rằng chúng ta được yêu thương, rằng chúng ta có một việc phải làm, và rằng việc chúng ta làm có sự thay đổi!

Hiện nay, vì bận bịu với những lo toan trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có cảm nghĩ chúng ta thật tầm thường, rằng những nỗ lực của chúng ta không làm thay đổi gì cả. Chúng ta bắt đầu cảm thấy vô dụng, không thích hợp, và bất xứng.

Mùa Chay và Mùa Phục Sinh là để lay động và đánh thức chúng ta nhận ra Thiên Chúa nhìn chúng ta là ai. Chúng ta là những người được Thiên Chúa cứu chuộc và yêu thương! Chúng ta thật trân quý dưới ánh mắt của Thiên Chúa! Thật vậy, bất cứ chúng ta làm gì trong thế giới nhỏ bé của mỗi một chúng ta, đều tạo ra thay đổi. Chỉ một chút men đủ làm dậy cả khối bột.

Khi bắt đầu mùa Phục Sinh này, chúng ta hãy nắm bắt những mối tương quan và trách nhiệm của minh. Chớ gì đây là thời gian để tái tạo năng lực và sự cam kết với chúng.

Chúng ta thật sự làm thay đổi trong “những kế hoạch đại sự.”

Chỉ một chút men đủ làm dậy cả khối bột!