A Little Yeast Has Its Effect All through the Dough | Chỉ Một Chút Men Đủ Làm Dậy Cả Khối Bột


A Little Yeast Has Its Effect
All through the Dough

Do you not know that a little yeast has its effect all through the dough? Get rid of the old yeast to make of yourselves fresh dough, unleavened loaves, as it were; Christ our Passover has been sacrificed. Let us celebrate the feast not with the old yeast, that of corruption and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.

—1 Corinthians 5:6-8

We are at the end of our Lenten journey for another year.

The call to prayer, fasting, and almsgiving was issued on Ash Wednesday. The next 40 days were to be different, to be special, to be a time of renewal. These days of retreat were meant to help us let go of the people and things that stand in our way of deepening our relationship with “The Holy One.” These days were meant to help us grab hold of the people and things that we need in order to deepen our relationship with “The Holy One.” Jesus, our Master, taught us to call this “Holy One” Abba, Daddy! We have a God that we can reach out to with complete trust and confidence, one who will never reject us.

We find ourselves today beginning our celebration of Easter.

For the next 50 days we celebrate the new hope, the new beginnings, and the new life that the Resurrection of Jesus brings. Christ died for you! Christ died for me! Christ died for all humanity and for all life that may be held within the Universe! In Jesus’ suffering, death, and resurrection, God proclaims how precious each and every one of us are, that we are loved, that we have a job to do, and that what we do does make a difference!

At times, as we get caught up with the daily routine of life, we may feel insignificant, that our efforts do not make a difference. We may begin to feel useless, irrelevant, and unworthy.

The Seasons of Lent and Easter are meant to shake us and wake us up to God’s vision of whom we are. We are God’s redeemed and loved ones! We are precious in God’s sight! What we do in our own little corner of the world, indeed, does make a difference. A little yeast has its effect all through the dough.

As we begin this Easter Season, let us take stock of our relationships and our responsibilities. May this be a time of renewed energy and commitment to them.

We do make a difference in the “grand scheme of things.”

A little yeast has its effect all through the dough!

 

 

Chỉ Một Chút Men Đủ Làm Dậy Cả Khối Bột

Thưa anh em, anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên sao? Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh truyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ.

—1 Côrintô 5:6-8

Chúng ta đang kết thúc hành trình của Mùa Chay năm nay.

Lời mời gọi cầu nguyện, ăn chay, và làm việc bác ái được đưa ra hôm Thứ Tư Lễ Tro. Bốn mươi ngày tiếp sau đấy là để cải cách, để trở thành đặc biệt, là thời gian để đổi mới. Những ngày tĩnh tâm này nhằm giúp chúng ta loại bỏ con người và vật chất đã cản lối chúng ta thắt chặt mối liên hệ với “Đấng Thánh.” Những ngày này nhằm giúp chúng ta nắm bắt con người và vật chất mà chúng ta cần để thắt chặt mối liên hệ với “Đấng Thánh.” Đức Giê-su, Thầy của chúng ta, đã dạy chúng ta gọi “Đấng Thánh” là Abba, là Cha! Chúng ta có một Thiên Chúa để chúng ta có thể kêu cầu với sự tin tưởng và phó thác hoàn toàn, ngài là đấng không bao giờ từ chối ta.

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Phục Sinh.

Trong 50 ngày tới, chúng ta sẽ đón mừng niềm hy vọng mới, những khởi đầu mới, và cuộc sống mới do sự Phục Sinh của Đức Giêsu đem đến. Đức Kitô đã chết cho anh chị em! Đức Kitô đã chết cho tôi! Đức Kitô đã chết cho nhân loại và cho mọi sự sống trong vũ trụ! Trong cuộc khổ nạn, sự chết, và sự phục sinh của Đức Giêsu, Thiên Chúa cho thấy mỗi một chúng ta được trân quý dường nào, rằng chúng ta được yêu, rằng chúng ta có việc phải làm, và rằng việc gì chúng ta làm cũng đều quan trọng!

Có những lúc, vì bận bịu với những lo toan trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có cảm nghĩ chúng ta thật tầm thường, rằng những nỗ lực của chúng ta không đáng gì. Chúng ta bắt đầu cảm thấy vô dụng, không thích đáng, và bất xứng.

Mùa Chay và Mùa Phục Sinh là để lay chuyển và đánh thức chúng ta nhận ra chúng ta là ai dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Chúng ta là những người được Thiên Chúa cứu chuộc và yêu thương! Chúng ta được trân quý dưới ánh mắt của Thiên Chúa! Những gì chúng ta làm trong thế giới nhỏ bé của mỗi một chúng ta, cũng đều quan trọng. Chỉ một chút men đủ làm dậy cả khối bột.

Khi bắt đầu mùa Phục Sinh này, chúng ta hãy giữ những mối tương quan và trách nhiệm của mình. Chớ gì đây là thời gian để tái tạo nghị lực và cam kết như vậy.

Chúng ta đã góp phần quan trọng trong “những phối hợp tổng thể của vạn vật.”

Chỉ một chút men đủ làm dậy cả khối bột!