A Prayer to Combat the Coronavirus Pandemic | Kinh Cầu Nguyện Chống Đại Dịch Coronavirus


A Prayer to Combat the

Coronavirus Pandemic

 

Most merciful and Triune God,

We come to you in our weakness.

We come to you in our fear.

We come to you with trust.

For you alone are our hope.

 

We place before you the disease
present in our world.

We turn to you in our time of need.

 

Bring wisdom to doctors.

Give understanding to scientists.

Endow caregivers with
compassion and generosity.

Bring healing to those who are ill.

Protect those who are most at risk.

Give comfort to those who have
lost a loved one.

Welcome those who have
died into your eternal home.

Stabilize our communities.

Unite us in our compassion.

Remove all fear from our hearts.

Fill us with confidence in your care.

 

Jesus, I trust in you.

Jesus, I trust in you.

Jesus, I trust in you.

 

—Author Unknown,
posted on AscensionPress.com

 

 

Kinh Cầu Nguyện Chống Đại
Dịch Coronavirus

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi rất nhân từ,

Chúng con chạy đến cùng Chúa trong sự yếu đuối của chúng con.

Chúng con chạy đến cùng Chúa trong niềm kính sợ của chúng con.

Chúng con chạy đến cùng Chúa với niềm tín thác.

Chỉ một mình Chúa mới là niềm hy vọng của chúng con.

 

Chúng con dâng lên Chúa căn bệnh hiện nay của thế giới chúng con.Chúng con chạy đến cùng Chúa trong lúc chúng con hoạn nạn.

Xin Chúa ban sự khôn ngoan cho các bác sĩ.

Xin Chúa ban sự hiểu biết cho các khoa học gia.

Xin Chúa ban cho những người phục vụ bệnh nhân có tấm lòng từ bi và độ lượng.

Xin Chúa chữa lành những người bệnh tật.

Xin Chúa che chở những người đối diện với nhiều nguy cơ nhất.

Xin Chúa an ủi những ai đã mất người thân yêu.

Xin Chúa đón nhận những người đã qua đời vào cõi hằng sống.

Xin Chúa ổn định cộng đoàn chúng con.

Xin Chúa hiệp nhất chúng con trong tình yêu thương.

Xin Chúa cất đi mọi nỗi sợ hãi khỏi lòng chúng con.

Xin Chúa đổ đầy chúng con lòng tin cậy vào sự quan phòng của Chúa.

 

Lạy Chúa Giê-su, con xin phó thác vào Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, con xin phó thác vào Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, con xin phó thác vào Chúa.

 

—Ẩn Danh,

được đăng trên AscensionPress.com