A “Shout-out” for Young People!


A “Shout-out” for
Young People!

This past Sunday, May 5, Bishop John Dolan was with us to lead us in the celebration of the Sacrament of Confirmation as a number of our young Parishioners received the gift of the Holy Spirit.

In years past as I watched various Bishops impart the Holy Spirit: “Be sealed with the gift of the Holy Spirit,” I am always reminded of how proud I am of our teens.

In July, I will begin my 17th year as Pastor of St. Thomas More Parish, and over the years I have been constantly amazed by our teens.

They are bright, warm, friendly, curious, oftentimes very gentle, and desirous of being involved in the life of the Parish.

When you come to Mass on the weekend, I am sure you have noticed the number of youth involved in the Parish: Sacristans, Altar Servers, Hospitality Ministers, Extraordinary Ministers of Holy Communion, and Readers.

What a blessing as we see so many young people being integrated into the life of the Parish!

With Mary Brehove, our Interim Youth Advocate, leading the way for our Youth Ministry Program, our present is bright.

It is so easy to be negative about young people, seeing the actions of a few and labeling all.

So often our young people get a really bad rap. So often we only hear the negatives.

Today I want to give a “Shout-out” to our young people. They need our support, and they need to be recognized for the good people they are.

They have a difficult life today, with so many choices and options that fill their world through social media. They have so much they need to muck through every day. Yet they do, they survive, and they are good and desirous of doing the right thing, and of becoming better human beings trying to make us elders proud of them.

So today, let’s give a “Shout-out” to young people! They deserve it! They need it!

Congratulations to those who were confirmed last weekend! Thank you for your openness to the gifts of the Holy Spirit.

We thank you for who you are and what you do. Let us continue to lean on each other and help each other on this journey of faith!

 

Lời “Tán dương” các bạn trẻ!

Chủ nhật ngày 5 tháng 5 vừa qua, Đức cha John Dolan đã đến cử hành Bí Tích Thêm Sức để một số giáo hữu trẻ chúng ta nhận được ơn Chúa Thánh Thần.

Trong những năm qua, khi chứng kiến các Giám Mục ban ơn Chúa Thánh Thần: “Con hãy nhận ấn tín Chúa Thánh Thần”, tôi rất tự hào về các em thanh thiếu niên của chúng ta.

Đến tháng Bảy này là năm thứ 17 tôi làm Chánh Xứ Giáo xứ St. Thomas More, và trong những năm qua, tôi luôn bị hấp dẫn bởi các em thanh thiếu niên này.

Họ rạng rỡ, nồng nàn, thân thiện, hiếu kỳ, đôi khi rất dịu dàng và mong muốn được tham gia vào các sinh hoạt của Giáo Xứ.

Khi quý vị đến tham dự Thánh lễ vào cuối tuần, tôi chắc rằng quý vị đã nhận thấy có một số thanh thiếu niên tham gia vào công việc Giáo xứ như: Thừa tác viên (TTV) Phòng Thánh, TTV Giúp Lễ, TTV Tiếp Tân, TTV Ngoại Thường cho Rước Lễ và Đọc Sách.

Thật là một hồng phúc khi chúng ta thấy rất nhiều người trẻ đang hòa nhập vào các sinh hoạt của Giáo Xứ!

Đối với Mary Brehove, người tạm thời phụ trách giới trẻ, đang hướng dẫn cho Chương trình Giới Trẻ, thì Chương trình Giới Trẻ của chúng ta hiện rất sáng sủa.

Thật dễ dàng để nhìn tiêu cực về những người trẻ tuổi, chỉ nhìn thấy hành động của một số ít rồi gán cho tất cả.

Những người trẻ tuổi của chúng ta thường vấp phải những sơ xuất không hay. Chúng ta thường chỉ nghe thấy những điều tiêu cực.

Hôm nay tôi muốn “tán dương” những bạn trẻ của chúng ta. Họ cần sự hỗ trợ của chúng ta, và họ cần được công nhận họ là những người tốt.

Ngày nay họ có một cuộc sống khó khăn, với quá nhiều cơ hội và nhiều chọn lựa đã lấp đầy thế giới của họ qua phương tiện truyền thông xã hội. Họ có quá nhiều thứ cần phải sàng lọc mỗi ngày. Tuy nhiên, họ làm được, họ sống còn, và họ tốt và mong muốn làm điều đúng đắn, và mong muốn trở thành những con người tốt hơn trong cố gắng làm cho chúng ta tự hào về họ.

Vì vậy, hôm nay, chúng ta hãy “Tán dương” các bạn trẻ! Họ xứng đáng! Họ cần vậy!

Xin chúc mừng các bạn, những người đã được nhận Bí Tích Thêm Sức cuối tuần qua! Cảm ơn các bạn đã mở lòng đón nhận các ơn Chúa Thánh Thần.

Chúng tôi cảm ơn các em về con người các em và về việc các em làm. Chúng ta hãy tiếp tục nương tựa vào nhau và giúp đỡ nhau trên hành trình đức tin này!