A Temple Built of Living Stones–The Mass of Dedication and Blessing: December 16, 2015


A Temple Built of Living Stones

The Mass of Dedication and Blessing:
December 16, 2015

On Monday we celebrate the fourth anniversary of the Dedication of our Church. I share my Pastor’s Column from that time three years ago. Our Parish Family, now 34-1/2 years old, continues to witness to the mission and ministry of Jesus!

A few years before we began our building project, Betty Dorsa (May She Rest in Peace!) must have seen a sign of discouragement in my eyes, as I anticipated the many challenges of the upcoming construction. She took my hand and said to me: “Father, don’t worry! We already have a Church. The buildings will come.”

Her comment meant much to me and I often reflect
upon it.

Our Parish is now thirty years old and we, the people of St. Thomas More, HAVE BEEN Church for those thirty years! We are the “living stones” built on the foundation of Jesus Christ.

We have for the last thirty years continued the mission and ministry of Jesus for this time and this place.

At this point in our history as Church, we now build and enter our Home, our House of Worship.

This moment and this place is not an end in itself, but a means to an end. This sacred space, blessed and dedicated by Bishop McElroy, is meant to help us to continue to be what we have been for the last thirty years—a Church, continuing what Jesus began some 2,000 years ago!

As we now live in our permanent Church Home, may it inspire us and strengthen us to continue to walk in the footsteps of Jesus!

And may this newly created sacred space also be a place where all people can pray, seek peace, and come to know their God!

 

 

Ngôi Đền Thờ Được Xây Bằng Những Viên Đá Sống

Lễ Cung Hiến và Làm Phép Nhà Thờ:
ngày 16 tháng 12, năm 2015

Tuần này chúng ta mừng kỷ niệm năm thứ tư ngày Cung Hiến nhà thờ của chúng ta. Tôi xin chia sẻ bài viết Pastor’s Column của tôi bốn năm trước đây. Gia Đình Giáo Xứ chúng ta, nay đã được 34 năm rưỡi, tiếp tục làm chứng cho sứ mạng và mục vụ của Chúa Giêsu!

Độ vài năm trước khi chúng ta bắt đầu hoạch định công trình xây cất, bà Betty Dorsa (Cầu mong bà được nghỉ yên trong Chúa!) chắc hẳn đã thấy dấu hiệu chán nản trong ánh mắt của tôi, khi tôi đang dự đoán những khó khăn trong công trình xây cất sắp đến. Bà cầm lấy tay tôi và nói: “Thưa cha, cha đừng có lo! Mình đã có Giáo Đoàn rồi. Các tòa nhà rồi cũng sẽ có thôi.”

Nhận xét của bà có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và tôi thường suy ngẫm về lời ấy.

Giáo xứ chúng ta nay đã được 30 năm và chúng ta, giáo dân St. Thomas More, đã là một Giáo Đoàn trong 30 năm ấy! Chúng ta là những “viên đá sống” được xây dựng trên nền tảng của Chúa Giêsu Kitô.

Trong 30 năm qua chúng ta vẫn tiếp tục sứ mạng và mục vụ của Chúa Giêsu cho thời gian này và nơi đây.

Ở thời điểm này trong lịch sử Giáo Đoàn, chúng ta xây và bước vào Nhà của chúng ta, Ngôi Nhà để Thờ Phượng.

Giây phút này và nơi đây không phải là điểm cuối, nhưng là một phương tiện để dẫn đến điểm cuối. Không gian linh thiêng này, được cung hiến và làm phép bởi Đức Giám Mục McElroy, là để giúp chúng ta tiếp tục những gì chúng ta có trong 30 năm vừa qua – một Giáo Đoàn, tiếp tục những gì mà Chúa Giêsu đã bắt đầu vào 2,000 năm trước!

Giờ đây chúng ta đang ở trong ngôi Nhà Thờ của mình, mong rằng nó sẽ truyền cảm hứng và thêm sức để chúng ta tiếp bước theo chân Chúa Giêsu!

Và mong rằng không gian thiêng liêng mới này cũng là nơi mà tất cả mọi người có thể cầu nguyện, tìm kiếm sự bình an, và đến để nhận biết Chúa!