Aloha!


Aloha!

Many people associate the word “Aloha” with hello and/or goodbye.

“Aloha” means much more!

“Aloha” is an essence of being love, peace, compassion, and a mutual understanding of respect.

“Aloha” means living in harmony with the people and land around you with mercy, sympathy, grace, and kindness.

It is in this grand spirit of “Aloha” that I invite you to be a part of our “St. Thomas More Stay-At-Home” Gala.

Like all past STM Galas, this one will be filled with fun, frolic, and food.

Like no other past STM Galas, this one will be very different and will take place in your own living room or backyard.

The COVID-19 virus has changed everything!

As a Parish Family, we need to gather together in ways that we are able to celebrate our Faith and to support each other during these difficult days.

Also we need to continue our fundraising so that we can meet the financial needs of our Parish during these demanding days.

Please be a part of this year’s STM Gala! We need each other in these days, and STM needs you!

All the information that you need is in the Bulletin and on our Parish Website. Be a part of an exciting and different evening!

Aloha!

Fr. Mike Ratajczak, Pastor

Click on image for more details.

Aloha!

Nhiều người gán chữ “Aloha” với nghĩa là xin chào hay tạm biệt.

“Aloha” còn có nhiều nghĩa hơn nữa!

“Aloha” thực chất là tình yêu, là hòa bình, là lòng trắc ẩn, và là sự hiểu biết tương kính hỗ tương.

“Aloha” có nghĩa là sống hài hòa với mọi người và đất đai quanh anh chị em với lòng thương xót, cảm thông, ân sủng và thân ái.

Chính trong tinh thần lớn lao này của “Aloha” mà tôi mời anh chị em là một thành phần của “St. Thomas More Dạ Hội Tại Gia.”

Giống như các Dạ Hội trước đây của STM, lần này sẽ ngập tràn thích thú, niềm vui, và đồ ăn.

Không giống như các Dạ Hội trước của STM, lần này sẽ rất khác và sẽ diễn ra ngay trong phòng khách hay sân sau của nhà anh chị em.

Con vi trùng COVID-19 đã thay đổi mọi việc!

Là một đại Gia Đình Giáo Xứ, chúng ta cần tụ họp với nhau trong những cách mà chúng ta có thể thể hiện Đức Tin của chúng ta và nâng đỡ nhau trong những ngày khó khăn này.

Chúng ta cũng cần tiếp tục công việc gây quỹ để chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu tài chánh của Giáo Xứ trong những ngày khó khăn này.

Anh chị em hãy tham dự vào Dạ Hội STM năm nay! Chúng ta cần nhau trong những ngày này, và STM cần anh chị em!

Mọi tin tức anh chị em cần đều có ở trong Bản Tin và trên trang mạng của Giáo Xứ. Anh chị em hãy là một phần của một buổi tối thú vị và khác biệt!

Aloha!

Cha Mike Ratajczak, Chánh Xứ.