An Actor or a Friend? | Một diễn viên hay một người bạn?


Honoring Fr. Mike’s memory, we offer this previous column, one of his favorites.

An Actor or a Friend?

This is one of my favorite stories, and I enjoy sharing it with you from time to time.

A story once told…

“After a large dinner at one of England’s stately mansions, a famous actor entertained the guests with stunning Shakespearean readings. Then, as an encore he offered to accept a request. A shy, gray-haired priest asked if he knew the Twenty-third Psalm. The actor said, ‘Yes, I do and I will give it on one condition: that when I am finished you recite the very same Psalm.’

The priest was a little embarrassed, but consented. The actor did a beautiful rendition… ‘My Shepherd is the Lord, there is nothing I shall want,’ and on and on.

The guests applauded loudly when the actor was done, and then it was the priest’s turn. The man got up and said the same words but this time there was no applause, just a hushed silence and the beginning of a tear in some eyes.

The actor savored the silence for a few moments and then stood up. He said, ‘Ladies and gentlemen, I hope you realized what happened her tonight. I knew the Psalm, but this man knows the Shepherd.’” —Anonymous Source

This poignant story challenges each of us to look at our approach and motivation for being involved in religion.

Do we see our Catholic Faith as an end in itself or, rather, as a means to an end? Are we only concerned in knowing facts and figures about the Shepherd or are we living our Faith in order to know the Shepherd?

Do we have a personal relationship with the Lord and Savior Jesus Christ? Your answer to that question makes all the difference in the world!

I encourage you to use what the Church offers and gives you to seek and find the Christ. Begin and deepen that friendship with the God who so desires to be in union with you!

In your faith life, are you an actor or a friend?

 

Một diễn viên hay một người bạn?

Đây là một trong những câu chuyện mà tôi yêu thích và thỉnh thoảng muốn chia sẻ nó với anh chị em

Câu chuyện được kể rằng…

“Sau bữa cơm tối thịnh soạn tại một trong những biệt thự tráng lệ ở nước Anh, một nam diễn viên nổi tiếng đã tiêu khiển các vị khách bằng những đoạn tác phẩm tuyệt vời của Shakespeare. Kế đấy, ông ấy đã chấp nhận lời yêu cầu thêm một bài nữa. Một vị linh mục nhút nhát, tóc bạc hỏi ông ta có biết Thánh Vịnh 23 không. Người diễn viên nói, ‘Có, con biết và con sẽ đọc nó với một điều kiện: sau khi con kết thúc, cha hãy đọc lại cũng bài Thánh Vịnh ấy.’

Vị linh mục hơi mắc cỡ, nhưng cũng đồng ý. Người diễn viên đã diễn một cách tuyệt vời… ‘Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì,’ và cứ tiếp tục như vậy.

Khách mời vỗ tay ầm ĩ khi người diễn viên diễn xong, và sau đó đến lượt vị linh mục. Người đàn ông đứng dậy và đọc những lời tương tự nhưng lần này không có tiếng vỗ tay, chỉ có một sự im lặng lắng đọng và bắt đầu có nước mắt trong vài cặp mắt.

Người diễn viên tận hưởng sự im lặng trong giây lát và rồi đứng dậy. Ông ta nói, ‘Thưa quý vị, tôi hy vọng quý vị nhận ra điều gì đã diễn ra tối nay. Tôi biết Thánh Vịnh, nhưng người này biết Người Chăn Chiên.’” —Nguồn Ẩn Danh

Câu chuyện sâu sắc này thách thức mỗi chúng ta nhìn vào cách và động lực chúng ta tham gia tôn giáo.

Chúng ta có xem Đức Tin Công giáo của mình như một sự kết thúc trong chính nó, hay, đúng hơn, là một phương kế để kết thúc? Có phải chúng ta chỉ quan tâm đến việc biết các sự kiện và những số liệu về Người Chăn Chiên hay chúng ta sống Đức Tin của mình để biết Người Chăn Chiên?

Chúng ta có mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa và Đức Giêsu KiTô Cứu Thế không? Câu trả lời của anh chị em cho câu hỏi đó sẽ rất quan trọng trên thế giới!

Tôi khuyến khích anh chị em hãy sử dụng những gì Giáo hội cung cấp và ban cho anh chị em để tìm kiếm và tìm thấy Đức KiTô. Hãy bắt đầu và đào sâu vào tình bạn đó với Thiên Chúa, Người rất mong muốn được kết hợp với anh chị em!

Trong đời sống đức tin của mình, anh chị em là một diễn viên hay một người bạn?