Are you a Romantic?* | Bạn Có Phải Là Một Người Lãng Mạn Không?*


Are you a Romantic?*

*The definition of the noun “romantic”: A person who is characterized by, or suggested of, an idealized view of reality…

As we reflect upon the Baptism of Jesus, we take time to be mindful of our own Baptism, baptism into the mystery and life of Jesus.

Jesus was a “romantic!” We too are called to be “romantics.”

Especially in these days of the pandemic and the polarization of the political life in our country today, romanticism is needed more than ever.

I received this piece recently…the author is Fr. Ryan Mann…please take time to reflect upon his words…make it a prayer:

Catholics are Romantic:

We believe that two people can fall in and stay in love.

We believe that the biggest jerk can become the holiest person in our lives.

We believe that the lowly are the ones who will be raised, the downtrodden the blessed, and the ones who are taken advantage of, justified.

We believe that joy changes lives.

That a piece of bread and a cup of wine transforms into the Body and Blood of Christ.

And consuming that Body and Blood will transform us.

We believe that we can step into a confessional a repentant sinner and walk out a forgiven son or daughter.

We are romantic!

Let’s embrace romance in 2021!

 

Bạn Có Phải Là Một Người Lãng Mạn Không?*

*Định nghĩa của danh từ “lãng mạn”: Một người có đặc điểm lý tưởng hóa thực tế.

Khi suy ngẫm về Phép Rửa của Chúa Giêsu, chúng ta thường dành thời gian lưu tâm đến Phép Rửa của chính mình, phép rửa vào mầu nhiệm và cuộc đời của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu là một “người lãng mạn!” Chúng ta cũng được gọi là “những người lãng mạn”.

Đặc biệt trong những ngày đại dịch và sự phân cực của đời sống chính trị ở nước ta hiện nay, chủ nghĩa lãng mạn càng cần thiết hơn bao giờ hết.

Mới đây tôi có nhận được tác phẩm này… tác giả là L.M. Ryan Mann… xin hãy dành thời gian để suy ngẫm những lời ngài chia sẻ…hãy biến nó thành một lời cầu nguyện:

Người Công Giáo rất Lãng Mạn:

Chúng ta tin rằng hai người có thể yêu nhau và yêu nhau mãi.

Chúng ta tin rằng người đểu cáng nhất cũng có thể trở thành một người thánh thiện nhất trong cuộc đời chúng ta.

Chúng ta tin rằng những người thấp hèn là những người sẽ được nâng lên, những kẻ bị áp bức sẽ là kẻ được chúc phúc, và những ai bị lợi dụng sẽ được giải án tuyên công.

Chúng ta tin rằng niềm vui thay đổi cuộc sống.

Rằng một tấm bánh và một chén rượu biến thành Mình và Máu của Đức Kitô.

Và lãnh nhận Mình và Máu ấy sẽ biến đổi chúng ta.

Chúng ta tin rằng chúng ta có thể bước vào tòa giải tội là một tội nhân với lòng thống hối, và bước ra là một người con được thứ tha.

Chúng ta thật lãng mạn!

Hãy đón nhận sự lãng mạn trong năm 2021 này!