Are You a Romantic?


Are You a Romantic*?

*The definition of the noun “romantic”: A person who is characterized by, or suggested of, an idealized view of reality…

I received this piece recently…the author is Fr. Ryan Mann…please take time to reflect upon his words…make it a prayer:

“Catholics are Romantic:

We believe that two people can fall in and stay in love.

We believe that the biggest jerk can become the holiest person in our lives.

We believe that the lowly are the ones who will be raised; the downtrodden, the blessed, and the ones who are taken advantage of, justified.

We believe that joy changes lives.

That a piece of bread and a cup of wine transforms into the Body and Blood of Christ.

And consuming that Body and Blood will transform us.

We believe that we can step into a confessional a repentant sinner and walk out a forgiven son or daughter.

We are romantic!”

Let’s embrace romance in 2020!

 

 

Bạn Có Phải Là Một
Người Lãng Mạng Không*?

*Định nghĩa “người lãng mạng” là: người có đặc điểm lý tưởng hóa thực tế.

Mới đây tôi nhận được tác phẩm, tác giả là LM Ryan Mann, xin vui lòng dành thời gian để suy gẫm những lời chia sẻ của ngài…hãy biến nó thành một lời cầu nguyện:

“Người Công Giáo là Người Lãng Mạng:

Chúng ta tin rằng hai người có thể yêu và ở lại trong tình yêu.

Chúng ta tin rằng người ngớ ngẩn nhất có thể trở thành một người thánh thiện nhất trong cuộc sống chúng ta.

Chúng ta tin rằng những người thấp hèn là những người sẽ được nâng lên, những kẻ bị áp bức sẽ được chúc phúc, và những ai bị lợi dụng sẽ được giải án tuyên công.

Chúng ta tin rằng niềm vui thay đổi cuộc đời.

Rằng một tấm bánh và một chén rượu biến thành Mình và Máu của Đức Kitô.

Và lãnh nhận Mình và Máu ấy sẽ biến đổi chúng ta.

Chúng ta tin rằng chúng ta có thể bước vào tòa giải tội là một tội nhân biết thống hối, và bước ra là một người con được thứ tha.

Chúng ta là người lãng mạng!”

Hãy đón nhận sự lãng mạng này trong năm 2020!