As a Ransom for Many | Là Giá Chuộc Muôn Người


 

In today’s Gospel, we hear Jesus say, “For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.”

As disciples of Jesus, we are called to do the same.

A ransom is something that is handed over, in order to free someone from some form of captivity.

We pay with the words and actions of our lives to free others from captivity, from anything that does not allow them to be fully alive.

Jesus offers his life for us. He frees us from the captivity of sin, in order to allow us to be fully alive.

We, in turn, do this for one another.

As we all offer our lives as ransom for one another, we help then to create a world that is in right relationship with God, with one another, and with the Created Order in which we find ourselves.

We become fully alive. We become the kind of people that God calls us to be!

Like Jesus, we come not to be served, but to serve, and to offer our lives as a ransom for many!

 

 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói, “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi làm như vậy.

Tiền chuộc là giá phải trả để giải thoát một người khỏi mọi hình thức giam cầm.

Chúng ta trả bằng chính lời nói và hành động của mình để giải thoát người khác khỏi bị giam cầm, khỏi bất cứ hình thức gì đã không cho phép họ được trọn lành.

Chúa Giêsu đã hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta. Ngài giải phóng chúng ta khỏi mọi tội lỗi, để chúng ta được trọn lành.

Cũng thế, chúng ta cũng hãy làm như vậy lẫn cho nhau.

Khi chúng ta hiến mạng sống mình cho nhau, chúng ta hãy cùng nhau tao nên một thế giới có mối tương quan đúng đắn với Thiên Chúa, với nhau, và với trật tự Ngài đã dựng lên mà trong ấy chúng ta sẽ tìm thấy được chính mình.

Chúng ta trở nên trọn lành. Chúng ta trở thành con người mà Thiên Chúa đã mời gọi!

Hãy giống như Đức Giêsu, chúng ta đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống mình để làm giá cứu chuộc cho muôn người!