California SB 360 Would Require Priests to Break Seal of Confession


The article below was taken from The Southern Cross, our Diocesan Newspaper. The piece discusses SB 360, a bill introduced into the State Legislature which would have compelled some Catholic priests to reveal what they heard in sacramental confessions.

Since this article was published, there was nationwide opposition to the bill. The proposal raised the ire of Catholics nationwide, as well as people of good will who were concerned about its infringements on religious liberty. A statement signed by Muslim, Orthodox, Lutheran, Anglican, and Baptist faith leaders, as well as representatives from Eastern Catholic Churches and historic Black Churches was delivered to the California Legislature declaring that “we are all one with American Roman Catholics in condemning the attack on religious freedom that the current version of California Senate Bill 360 represents.”

Although SB 360 has been pulled and is now dead, I am still including the article so that you can become familiar with this issue in the event that it may be resurrected.

California SB 360 Would Require Priests to Break Seal of Confession: Catholics Urged to Contact Legislators, Voice Opposition

The California State Legislature is considering a bill to regulate the Sacrament of Penance and force priests to break the Seal of Confession. It would make the same demands on similar religious practices by other faiths and denominations in California.

Catholics are being urged to contact their state legislators and voice their opposition to the bill, which is referred to as SB 360 by State Senator Jerry Hill (D-San Mateo).

The motivation for the bill is noble—to uncover and stop the abuse of children—but under certain circumstances, SB 360 would make it a crime if a priest heard the confession of a child abuse victim or a child abuser and failed to break the Seal of Confession to report what they heard in the confessional to law enforcement.

Confession is central to the practice of the Catholic Faith. It is an act where a person reveals his/her conscience to God, hoping to receive God’s mercy. It helps us prepare to receive the Eucharist and to participate fully in our faith.

Recently, SB 360 was amended to reduce its scope. Instead of having to report the contents of all confessions heard by a priest, the bill would now only require reporting on the contents of some of the confessions he heard.

For example, chaplains in prisons would be allowed to respect the confessional seal if they heard the confession of an inmate, but not of a prison guard or other prison worker.

The certainty of confidentiality and the knowledge that confession is a sacred conversation with God encourages Catholics to seek out and receive God’s mercy.

For the priest, it is a mortal sin and automatic excommunication for him to reveal the contents of a person’s confession.

Reducing, but not eliminating the number of times a priest has to choose incarceration or excommunication does not make SB 360 a better bill.The Southern Cross, July 2019

 

Bài viết dưới đây được trích từ báo The Southern Cross, tờ báo của Giáo Phận chúng ta. Bài viết nói về SB 360, một dự luật được đưa vào Cơ Quan Lập Pháp tiểu bang buộc các linh mục Công giáo phải tiết lộ những gì họ nghe được trong khi ngồi tòa giải tội.

Kể từ khi bài viết này được công bố, đã có sự phản đối trên toàn quốc đối với dự luật. Đề xuất này đã gây ra sự giận dữ của người Công giáo trên toàn quốc, kể cả những người có thiện chí, những người quan tâm đến các vi phạm quyền tự do tôn giáo. Một tuyên bố được ký bởi các nhà lãnh đạo Hồi giáo, Chính thống giáo, Lutheran, Anh giáo, và Baptist, đại diện các Giáo hội Công giáo Đông phương và các Giáo Hội Historic Black đã được gửi tới Cơ quan Lập Pháp tiểu bang California tuyên bố rằng “tất cả chúng tôi hợp nhất với người Công Giáo La Mã Mỹ lên án về việc vi phạm tự do tôn giáo mà Dự luật Thượng Viện California 360 tiêu biểu.”

Mặc dù dự luật SB 360 đã được thu hồi và hiện không có hiệu lực, tôi vẫn đề cập bài viết để bạn có thể am hiểu về vấn đề này trong trường hợp nó có thể được phục hồi

Dự Luật California SB 360 Buộc Các Linh Mục Phá Vỡ Ấn Tín Tòa Giải Tội: Người Công Giáo Phải Tiếp Xúc Các Nhà Lập Pháp Để Bày Tỏ Sự Chống Đối

Cơ Quan Lập Pháp tiểu bang California đang xem xét một dự luật can thiệp vào Bí Tích Giải Tội và buộc các linh mục phá vỡ Ấn Tín Tòa Giải Tội. Dự luật này sẽ có những đòi hỏi tương tự, như đã có đối với các tôn giáo và giáo phái khác ở California.

Người Công giáo đang được khuyến khích liên lạc với các nhà lập pháp tiểu bang và lên tiếng phản đối dự luật SB 360 của Thượng nghị sĩ tiểu bang Jerry Hill (D-San Mateo).

Động cơ của dự luật thì tốt—là để khám phá và ngăn chặn việc lạm dụng trẻ em—nhưng trong một số trường hợp, nếu một linh mục nghe một nạn nhân bị lạm dụng hay một kẻ lạm dụng tình dục xưng tội mà không báo cho cơ quan pháp luật thì dự luật SB 360 lại biến linh mục trở thành một phạm nhân chỉ vì ngài không muốn phá vỡ Ấn Tín Toà Giải Tội.

Xưng tội là trọng điểm trong việc thực hành Đức tin Công giáo. Đó là một hành động một người thố lộ lương tâm của mình với Thiên Chúa, hy vọng sẽ nhận được lòng thương xót của Ngài. Xưng tội giúp chúng ta chuẩn bị để lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và tham dự trọn vẹn đức tin của mình.

Gần đây, SB 360 đã được sửa đổi để giảm đi phạm trù của nó. Thay vì phải báo cáo nội dung của tất cả những tội mà một linh mục đã nghe, dự luật giờ đây chỉ yêu cầu báo cáo về nội dung của một số tội mà linh mục nghe.

Ví dụ, các cha tuyên uý của nhà tù sẽ được phép giữ Ấn Tín Toà Giải Tội nếu các ngài nghe tù nhân xưng tội, nhưng không phải cai ngục hay nhân viên trại giam xưng tội.

Sự chắc chắn của tính bảo mật và sự hiểu biết rằng xưng tội là một cuộc trò chuyện thiêng liêng với Chúa đã khuyến khích người Công giáo tìm kiếm và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đối với linh mục, tiết lộ nội dung của một buổi xưng tội là một tội trọng và tự động bị dứt phép thông công.

Việc giảm, nhưng không bỏ đi hoàn toàn số lần vị linh mục phải đứng trước sự chọn lựa: hoặc bị bắt giam hay bị dứt phép thông công, đã không làm cho SB 360 trở thành một dự luật tốt hơn.
—Báo The Southern Cross, tháng 7 năm 2019