Catechesis and the Proclamation of the Word: “Stay With Us!” | Giáo Lý và Việc Công Bố Lời Chúa: “Hãy Ở Lại Với Chúng Con!”


Catechesis and the
Proclamation of the Word:
“Stay With Us!”

Today we celebrate Catechetical Sunday here at St. Thomas More Parish and in the Universal Church.  A special ceremony of blessing and dedication takes place at our 8:30AM & 10:30AM Sunday Masses in which we recognize the many catechists among us who commit themselves in this coming Parish Year to “hand on the faith” to others, especially the young, in our midst. This year’s theme is “Stay With Us!”

We, so often, take a Parish for granted.  It is “here” and we avail ourselves of its resources dependent upon our needs.   A Parish, though, doesn’t just happen.  A Parish, and, especially a Parish with a lively faith, is created and maintained by conscious and very deliberate choices “to be.”

St. Thomas More is an intentional Faith Community.  God has called us and we respond to God by gathering together in the name of Jesus.  In that intentional gathering, the Lord Jesus is present and, through us, Jesus’ mission and ministry continue.

Every day hundreds and hundreds of people within our community reaffirm their “yes” to God and to God’s Son and our brother, Jesus, by making conscious and deliberate choices to live the Gospel, to gather together in Jesus’ name, and to continue the mission and ministry that Jesus began.

The Catechetical Ministry of a Parish is about sharing our Faith and making sure that we pass it on to others in our midst and to future generations.  The core of the Catechism that we pass on is not just words and doctrines that we find on the pages of a book.  More importantly, those words and doctrines, if they are to be recognized as authentic, must be enfleshed in the actions of our lives that flow from a heart on fire with Jesus.

As Pastor, I am grateful to the many Parishioners who have made a conscious choice to order the priorities in their lives in such a way that they can give of their time and talent to be Catechists within the St. Thomas More Faith Community. I am grateful for their desire to share Jesus and the Faith Life of this Community with others.

A special “thank you” is extended to Christy Breier, our new Director of Faith Formation, who oversees the catechetical ministry of this Parish!  Please keep her in prayer in a special way as she takes on her new duties and responsibilities. Her faithfulness and dedication to this ministry is so appreciated.

May the fidelity of our catechists inspire all of us to deepen our commitment to St. Thomas More.

Remember, a Parish with a lively Faith doesn’t just happen; we must choose to make it happen.  Let us, once again, make that choice!

 

 

Giáo Lý và Việc
Công Bố Lời Chúa:
“Hãy Ở Lại Với Chúng Con!”

Hôm nay chúng ta mừng Chúa Nhật Giáo Lý tại giáo xứ St. Thomas More và trong Giáo Hội Hoàn Vũ. Một nghi thức chúc lành và dâng hiến đặc biệt sẽ được cử hành trong các thánh lễ Chúa Nhật lúc 8:30AM & 10:30AM trong đó chúng ta nhìn nhận nhiều giáo lý viên trong chúng ta cam kết trong năm tới sẽ “truyền đạt đức tin” cho những người khác, đặc biệt là cho lớp trẻ giữa chúng ta. Chủ đề năm nay là “Hãy ở lại với chúng con!”

Thường khi chúng ta xem nhẹ giáo xứ. Chính nơi “đây” chúng ta đã lợi dụng tài nguyện của nó dựa trên nhu cầu của chúng ta. Một giáo xứ không thể tự nhiên có. Một giáo xứ, và đặc biệt một giáo xứ với một lòng tin sống động phải được tạo nên và duy trì bởi những sự lựa chọn có ý thức và có chủ tâm để “có được” như vậy.

St. Thomas More là một cộng đoàn đức tin đầy chủ tâm. Thiên Chúa đã gọi chúng ta và chúng ta đáp trả lời Ngài bằng việc quay quần trong danh Đức Giêsu. Trong sự tụ họp cố tình này, Đức Giêsu hiện diện và qua chúng ta, sứ vụ và mục vụ của Ngài được tiếp nối.

Mỗi ngày có hàng trăm người trong cộng đoàn tái khẳng định lời “xin vâng” với Thiên Chúa và với Con Thiên Chúa và là người anh của chúng ta, Đức Giêsu, bằng những lựa chọn với ý thức và chủ tâm để sống Tin Mừng, để quay quần trong danh Đức Giêsu, và để tiếp tục sứ vụ và mục vụ mà Đức Giêsu đã bắt đầu.

Mục vụ Giáo Lý tại một giáo xứ chính là việc chia sẻ lòng Tin của chúng ta và việc nắm chắc rằng chúng ta sẽ truyền đạt đức tin cho những người khác giữa chúng ta và cho các thế hệ tương lai. Cốt lõi của Giáo Lý mà chúng ta truyền đạt không chỉ là lời lẽ và học thuyết mà chúng ta tìm thấy trên những trang giấy của một cuốn sách. Quan trọng hơn, những lời lẽ và những học thuyết này, nếu mà chúng được công nhận là đích thực, phải thể hiện bằng máu thịt  trong hành động của đời sống chúng ta, nó tuôn chảy từ một trái tim rực cháy với Đức Giêsu.

Là chánh xứ, tôi biết ơn nhiều giáo hữu đã chủ tâm sắp xếp các thứ tự ưu tiên của đời sống họ một cách mà họ có thể dành thời gian và tài năng để làm Giáo Lý Viên trong Cộng Đoàn Đức Tin St. Thomas More. Tôi biết ơn lòng khao khát của họ để chia sẻ Đức Giêsu và đời sống đức tin của cộng đoàn này với người khác.

Một lời “cám ơn”  đặc biệt với bà Christy Breier, Giám Đốc mới của ban Giáo Lý, người đảm trách mục vụ giáo lý của giáo xứ chúng ta! Xin hãy cầu nguyện cho bà một cách đặc biệt khi bà nhận lãnh những nhiệm vụ và trách nhiệm mới của mình. Thành thật cảm kích tấm lòng thành tín và sự cống hiến của bà với mục vụ này.

Nguyện xin lòng trung tín của các giáo lý viên truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta để ta cam kết sâu đậm hơn với St. Thomas More.

Hãy nhớ rằng, một giáo xứ với một đức tin sống động không thể tự nhiên mà có; chúng ta phải nhất quyết tạo nên nó. Chúng ta hãy, một lần nữa, chọn điều ấy!