Children in Church at St. Thomas More Parish


Children in Church at
St. Thomas More Parish

I thought it appropriate that I discuss the place of families with children here at our Parish on this “Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph.”

Pope Francis said this on December 17, 2015 at St. Joseph Parish in Rome:

Babies cry, make noise, go here and there. But it annoys me when a baby cries in Church and there are those who say he needs to
go out.

The cry of a baby is God’s voice: never drive them away from the Church.

These words sum up in the best way possible our policies regarding children in Church. Children are always welcome! That is why we did not include a “Children’s Chapel” or “Cry Room” in our Church.

Families with children are always welcome to be together and to worship together.

If children “act up” a bit, parents know and feel comfortable to get up from their places and walk to the back and walk around with the child/ren. Also if they need, they can always walk outside on the Plaza where there are speakers and Mass can be heard and also seen through the glass doors.

Also another option for parents is available, if they so choose. We the “Child Care Center” called “The Ark” where children can be while parents attend Mass. The Ark is designated for children from 0 to 3 years old.

Lia Keane is our Child Care Coordinator.

This option is available for the 10:30am Mass on Sundays. (Due to rain damage, the Ark is presently closed for the next few weeks. Watch for the re-opening soon!)

The Ark will also be available when needed for other Parish events.

Also it is good to remember that in our Faith Formation Program we have Genesis for our 3 to 5 year olds. This instruction takes place during the 10:30am Mass.

On most Sundays, we also offer “Liturgy of the Word for Children” at the 8:30am and 10:30am Masses. This instruction is for children from the ages of 4 to 12. The children leave Mass after the Collect (Opening Prayer) and return by the time the “Preparation of the Gifts” begins.

So we have a number of options to help families with children.

The bottom line, though, is children are always welcome at St. Thomas More Parish.

Let us remember the words of Pope Francis, “The cry of a baby is God’s voice…”

 

Trẻ em trong nhà thờ tại giáo xứ St. Thomas More

Tôi nghĩ thật là phù hợp khi tôi đề cập đến vấn đề gia đình có trẻ em tại giáo xứ của chúng ta trong ngày lễ Thánh Gia này.

Vào ngày 17 tháng 12, năm 2018, tại giáo xứ Thánh Cả Giuse ở Rôma, Đức giáo Hoàng Phanxicô nói:

Em bé khóc, làm ồn, đi lại đây đó. Nhưng điều làm tôi khó chịu là khi một em bé khóc và có một số người nói rằng em này cần phải ra ngoài.

Tiếng khóc của em bé là tiếng của Chúa: Đừng bao giờ đuổi chúng ra khỏi nhà thờ.

Những lời nói trên đã tổng hợp một cách rõ ràng nhất chủ trương của giáo xứ chúng ta liên quan đến trẻ em trong nhà thờ. Trẻ em phải luôn được chào đón! Đấy là lý do tại sao chúng ta không có “Children’s Chapel” hay “Cry Room” trong nhà thờ.

Gia đình có trẻ em luôn được khuyến khích ngồi với nhau và để cùng nhau tôn thờ (Thiên Chúa).

Nếu các cháu bé có “quậy phá” một tí, bố mẹ cứ thoải mái đứng dậy rời chỗ, bước về phía cuối nhà thờ và đi lui tới với chúng. Ngoài ra, nếu cần, họ cũng có thể đi ra bên ngoài, chỗ Plaza, ở đấy cũng có loa nên cũng có thể tham dự Thánh Lễ qua cửa kiếng được.

Ngoài ra, vẫn còn một chọn lựa nữa nếu các phụ huynh muốn. Chúng ta có Trung tâm Giữ Trẻ có tên là “The Ark” nơi các em có thể ở chơi trong khi bố mẹ tham dự Thánh Lễ. The Ark chỉ cho các em từ 0 đến 3 tuổi thôi.

Cô Lia Keane là người điều phối viên chăm sóc các trẻ em của chúng ta.

Cách này chỉ có trong Thánh Lễ 10:30 sáng Chúa Nhật. (Vì bị mưa làm hư hại nên The Ark hiện đang đóng cửa trong vài tuần. Nó sẽ được mở lại sớm!)

The Ark cũng sẵn sàng để phục vụ khi cần trong các sinh hoạt khác của giáo xứ.

Ngoài ra, cũng nên nhớ rằng, trong Chương Trình Giáo Lý chúng ta có lớp Genesis dành cho các em từ 3 đến 5 tuổi. Lớp này được dạy cùng lúc với Thánh Lễ 10:30 sáng.

Vào hầu hết các ngày Chúa Nhật, chúng ta có phần Phụng Vụ Lời Chúa cho các em thiếu nhi trong các Thánh Lễ 8:30 và 10:30 sáng. Lớp này dành cho các em từ 4 đến 12 tuổi. Các em sẽ rời Thánh Lễ sau Lời Nguyện Nhập Lễ và trở lại khi bắt đầu phần Chuẩn Bị Lễ Vật.

Như thế, chúng ta có một số tùy chọn để giúp các gia đình có trẻ em.

Điểm mấu chốt là trẻ em luôn được chào đón tại giáo xứ St. Thomas More.

Chúng ta hãy nhớ lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “Tiếng khóc của em bé là tiếng của Chúa…”