Come Follow Me! | Hãy Đến Theo Ta!


Come Follow Me!

As Jesus began his ministry, he soon discovered that there were people attracted to him and to his message: “Repent, the Kingdom of Heaven is in your midst!”

These men and women who became his Disciples and some his Apostles began asking many questions of Jesus.  They were eager to learn more about his message, to better understand how his words impacted their lives, and ultimately, to get to know the person, Jesus, better, and to develop a relationship with him.

How did Jesus respond?  He simply said, “Come, follow me.”  He invited them to walk with him day in and day out, and little by little his message and his life would be revealed to them.

It was a “free” invitation without force and without a message of punishment if the invitation were disregarded or not heeded.  In a sense, he said it is your loss if you choose not to follow…you will miss out on the greatest gift that one can receive…the gift of knowing and experiencing the love of God through me, God’s Son.

Knowing how difficult it is for many of us to be able to attend Sunday Mass in these days of the pandemic, the Bishops have dispensed all of us from the obligation of Sunday Mass attendance. This was, and is, a very kind and understandable gesture on their part to help us Catholics in these days.

But when the pandemic is behind us, it is my hope that the “Obligation to attend Sunday Mass” is not reinstated.

For far too long in the history of the Church we have operated under the forces of fear and punishment.  In recent years, since Vatican II, we have moved out of the arena of fear and punishment and have moved into the arenas of free choice and love, but we still have a long way to go.

It would be interesting to take a survey to see how many people come to Mass on Sunday because they “have to” and how many come because they “want to”…they want to know more about the Gospel and they want to deepen their relationship with Jesus and with the Community of Believers.

I believe that we would have a more dedicated and more deeply committed Church if it was built on a free choice to follow Jesus and follow the directives of the Authority of the Church, because we know that is the way to experience the greatest gift—getting to know the love of God through his Son, Jesus.

In these days of the pandemic, let us take time to reflect upon the gift of faith. Why am I a Catholic? What am I doing to grow in deeper friendship with Jesus and with the Community of Believers? Am I “here” out of fear or force or instead out of free choice and love?  How we answer makes all the difference in terms of living out our faith in our daily lives.

“Come, follow me,” says Jesus. Do we follow because we “have to” or because we “want to?”

In these days, and in all days, “HANG ON TO JESUS!”

 

Hãy Đến Theo Ta!

Khi Chúa Giê-su bắt đầu sứ vụ của mình, ngài sớm phát hiện ra rằng có những người bị cuốn hút bởi ngài và bởi thông điệp của ngài: “Hãy sám hối, Nước Trời đang ở giữa các ngươi!”

Những người đàn ông và đàn bà này đã trở thành Môn Đệ của Ngài và có một số Tông Đồ của Ngài đã bắt đầu đặt nhiều câu hỏi về Chúa Giêsu. Họ háo hức để hiểu thêm về thông điệp của Ngài, để hiểu rõ hơn những lời của Ngài đã tác động đến cuộc sống của họ như thế nào, và cuối cùng, để biết rõ hơn nhân vật, Giê-su, và để phát triển mối quan hệ với ngài.

Chúa Giê-su trả lời thế nào? Ngài chỉ đơn giản nói, “Hãy đến, theo ta.” Ngài mời họ cùng đi với Ngài mỗi ngày, và từng ít một, thông điệp và cuộc đời Ngài được dần dần bộc lộ ra cho họ.

Nó là một lời mời “tự do” không bị ép buộc và không bị hăm dọa trừng phạt nếu lời mời bị coi thường hoặc không được để ý đến. Theo một nghĩa nào đó, Ngài nói đó là sự mất mát của con nếu con chọn không theo… con sẽ bỏ lỡ món quà lớn nhất mà một người có thể nhận được… món quà được biết và trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa qua ta, Con của Thiên Chúa.

Biết được nhiều người trong chúng ta khó khăn như thế nào để có thể tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật trong những ngày đại dịch này, các Giám Mục đã bỏ luật buộc Tham Dự Thánh Lễ Ngày Chúa cho chúng ta. Đây là một hành động rất tốt và dễ hiểu về phần các ngài để giúp chúng ta, những người Công giáo, trong những ngày này.

Nhưng khi mùa đại dịch ở đằng sau chúng ta, tôi hy vọng rằng “Luật buộc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật” sẽ không được khôi phục.

Đã quá lâu trong lịch sử của Giáo Hội, chúng ta đã sinh hoạt dưới sức ép của sự sợ hãi và trừng phạt.

Trong những năm gần đây, kể từ Công đồng Vatican II, chúng ta đã thoát ra khỏi vũ đài của sự sợ hãi và trừng phạt và bước sang vũ đài của sự tự do chọn lựa và tình yêu, nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi.

Thật lý thú để thực hiện một cuộc khảo sát xem có bao nhiêu người đến tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật vì họ “phải” và bao nhiêu người đến vì họ “muốn”… họ muốn biết thêm về Tin Mừng và họ muốn đào sâu mối quan hệ của họ với Chúa Giêsu và với Cộng Đoàn Tín Hữu.

Tôi tin rằng chúng ta sẽ có một Giáo Hội tận tụy hơn và cam kết sâu sắc hơn nếu nó được xây dựng dựa trên sự lựa chọn tự do theo Chúa Giêsu và tuân theo các chỉ thị của Đấng Bản Quyền của Giáo Hội, bởi vì chúng ta biết rằng đó là cách để trải nghiệm món quà lớn nhất – nhận biết tình yêu của Thiên Chúa qua Con của Ngài, Chúa Giêsu.

Trong những ngày đại dịch này, chúng ta hãy dành thời gian để suy gẫm về món quà đức tin. Tại sao tôi lại là người Công giáo? Tôi phải làm gì để phát triển tình bạn sâu đậm hơn với Chúa Giêsu và với Cộng Đoàn các Tín Hữu? Tôi “ở đây” vì sợ hãi hay ép buộc hay thay vào đó vì sự chọn lựa tự do và tình yêu? Cách chúng ta trả lời ra sao sẽ tạo nên sự khác biệt trong việc sống đức tin trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

Chúa Giêsu nói “Hãy đến, theo tôi”. Chúng ta theo vì chúng ta “phải” hay vì chúng ta “muốn?”

Trong những ngày này, và trong mọi ngày, “HÃY BÁM VÀO ĐỨC GIÊSU!”