Come Home for Christmas! | Hãy Về Nhà Mừng Lễ Giáng Sinh!


Come Home for Christmas!

We hear much about “coming home” for the holidays. My Christmas greetings and prayers for you and yours are contained in these words from Fr. Henri Nouwen:

Coming Home

There are two realities to which you must cling. First, God has promised that you will receive the love you have been searching for. And second, God is faithful to that promise. So stop wandering around. Instead, come home and trust that God will bring you what you need. Your whole life you have been running about, seeking the love you desire. Now it is time to end that search. Trust that God will give you that all-fulfilling love and will give it in a human way.

Before you die, God will offer you the deepest satisfaction you can desire. Just stop running and start trusting and receiving. Home is where you are truly safe. It is where you can receive what you desire. You need human hands to hold you there so that you don’t run away again. But when you come home and stay home, you will find the love that will bring rest to your heart.

Many of us have found our way home. Many of us continue to search. The Faith Community of St. Thomas More is here for all of us.

As Pastor, I pledge that I will do all that I can to ensure that our Parish will be a place and a people where you are truly safe; where you can share your story in trust; where, with other seekers, you will find human hands to hold you so that you don’t run away again.

For those of us who are here every week, we have found rest for our hearts. This Christmas, we give thanks to God!

For those of us who are guests in these days and do not have a faith community, and you are looking for a home, please come back again and again!

If you feel the call to belong to a Faith Community, but are not sure how to go about it, feel free to give me a call or set up an appointment. I would welcome an opportunity to chat with you.

Come Home for Christmas!

 

 

Hãy Về Nhà Mừng Lễ Giáng Sinh!

Chúng ta nghe nói nhiều từ “về nhà” vào những ngày lễ. Lời chúc Giáng Sinh và cầu nguyện của tôi cho anh chị em và gia quyến được gói gém trong những lời của Cha Henri Nouwen:

Về nhà

Có hai điều thực tế mà anh chị em phải bám chặt lấy. Thứ nhất, Thiên Chúa đã hứa rằng anh chị em sẽ nhận được tình yêu mà anh chị em đang tìm kiếm. Và thứ hai, Thiên Chúa trung thành với lời hứa ấy. Vì vậy hãy ngừng lang thang đó đây. Thay vào đấy, hãy về nhà và tin rằng Thiên Chúa sẽ đem lại cho anh chị em những gì anh chị em cần. Suốt cả cuộc đời anh chị em đã rong ruổi khắp nơi, tìm kiếm tình yêu anh chị em khao khát. Giờ là lúc chấm dứt việc tìm kiếm ấy. Hãy tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho anh chị em tình yêu trọn vẹn ấy và sẽ ban nó theo cách trần thế.

Trước khi anh chị em chết, Thiên Chúa sẽ ban cho anh chị em điều toại nguyện xâu xa nhất mà anh chị em hằng khát khao. Chỉ cần ngừng chạy và bắt đầu tin tưởng và đón nhận. Nhà là nơi anh chị em thực sự tin cậy. Đó là nơi anh chị em có thể nhận những gì anh chị em khao khát. Anh chị em cần vòng tay ôm anh chị em ở đấy để anh chị em không còn chạy đi đâu nữa. Nhưng khi anh chị em về nhà và ở lại, anh chị em sẽ tìm thấy được tình yêu mà nó sẽ đem lại sự bình an cho tâm hồn anh chị em.

Nhiều người trong chúng ta đã tìm được đường về nhà. Nhiều người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Cộng Đoàn Đức Tin St. Thomas More nơi đây là để cho tất cả mọi người chúng ta.

Với tư cách Chánh Xứ, tôi hứa tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng Giáo Xứ chúng ta sẽ là một nơi và là một cộng đoàn mà anh chị em thực sự tin cậy; nơi mà anh chị em có thể tin tưởng chia sẻ tâm tình của mình; nơi mà, với những anh chị em nào còn đang tìm kiếm, anh chị em sẽ tìm được những vòng tay ôm ấp để anh chị em không còn phải đi đâu nữa.

Đối với những anh chị em trong chúng ta vẫn đến đây hằng tuần, chúng ta đã tìm được sự bình an cho tâm hồn. Giáng Sinh này, chúng ta cảm tạ Chúa!

Đối với những anh chị em là khách và chưa có một cộng đoàn đức tin, và anh chị em đang tìm kiếm một mái nhà, xin hãy tiếp tục trở lại nơi đây!

Nếu anh chị em cảm nhận được lời mời gọi gia nhập một Cộng Đoàn Đức Tin nhưng không chắc phải làm thế nào, xin gọi cho tôi hay làm một cái hẹn. Tôi rất hân hoan được dịp tâm tình cùng với anh chị em.

Hãy Về Nhà Mừng Lễ Giáng Sinh!