Come Home for Christmas!


Come Home For Christmas!

We hear much about “coming home” for the holidays. My Christmas greetings and prayers for you and yours are contained in these words from Fr. Henri Nouwen:

Coming Home

There are two realities to which you must cling. First, God has promised that you will receive the love you have been searching for. And second, God is faithful to that promise. So stop wandering around. Instead, come home and trust that God will bring you what you need. Your whole life you have been running about, seeking the love you desire. Now it is time to end that search. Trust that God will give you that all-fulfilling love and will give it in a human way.

Before you die, God will offer you the deepest satisfaction you can desire. Just stop running and start trusting and receiving.

Home is where you are truly safe. It is where you can receive what you desire. You need human hands to hold you there so that you don’t run away again. But when you come home and stay home, you will find the love that will bring rest to your heart.

Many of us have found our way home. Many of us continue to search. The Faith Community of St. Thomas More is here for all of us.

As Pastor, I pledge that I will do all that I can to ensure that our Parish will be a place and a people where you are truly safe; where you can share your story in trust; where, with other seekers, you will find human hands to hold you so that you don’t run away again.

For those of us who are here every week, we have found rest for our hearts. This Christmas, we give thanks to God!

For those of us who are guests in these days and do not have a faith community, and you are looking for a home, please come back again and again!

If you feel the call to belong to a Faith Community, but are not sure how to go about it, feel free to give me a call or set up an appointment. I would welcome an opportunity to chat with you.

Come Home for Christmas!

 

Hãy Về Nhà Mừng Lễ Giáng Sinh!

Chúng ta vẫn thường nghe từ “về nhà” vào những ngày lễ. Tôi xin được mượn lời của cha Henri Nouwen để cầu chúc quý ông bà và anh chị em trong mùa Giáng Sinh năm nay:

Về Nhà

Có hai điều thực tế mà anh chị em phải bám lấy. Thứ nhất, Thiên Chúa có hứa rằng anh chị em sẽ nhận được tình yêu mà anh chị em đang tìm kiếm. Và thứ hai, Thiên Chúa trung thành với lời hứa ấy. Vì vậy hãy ngừng lang thang đó đây. Thay vào đấy, hãy trở về và tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho anh chị em những gì anh chị em cần. Cả cuộc đời anh chị em đã rong chạy khắp nơi, tìm kiếm tình yêu mà anh chị em mong muốn. Giờ là lúc chấm dứt sự tìm kiếm ấy. Hãy tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho anh chị em tình yêu trọn vẹn ấy và (Ngài) sẽ ban theo cách trần thế.

Trước khi anh chị em chết, Thiên Chúa sẽ ban cho anh chị em được sự toại nguyện mà anh chị em hằng khát khao. Chỉ cần ngừng chạy và bắt đầu tin tưởng và đón nhận.

Nhà là nơi anh chị em được thực sự an toàn. Đó là nơi anh chị em có thể nhận được những gì mà anh chị em khao khát. Anh chị em cần vòng tay ôm anh chị em ở đấy để anh chị em không còn chạy đi đâu nữa. Nhưng khi anh chị em về nhà và ở lại, anh chị em sẽ tìm thấy được tình yêu mà nó sẽ đem lại sự bình an cho tâm hồn của anh chị em.

Một số trong chúng ta đã tìm thấy đường về nhà. Một số khác vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Cộng đoàn Đức Tin của giáo xứ St. Thomas More này là cho tất cả mọi người chúng ta.

Là Chánh Xứ, tôi hứa rằng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo Giáo Xứ của chúng ta sẽ là nơi và là cộng đồng mà anh chị em thực sự tin cậy; nơi mà anh chị em có thể tin tưởng chia sẻ tâm tình của anh chị em; nơi mà với những ai còn đang tìm kiếm, anh chị em sẽ tìm thấy được những vòng tay ôm ấp để anh chị em không còn phải đi đâu nữa.

Đối với anh chị em trong chúng ta vẫn đến đây hằng tuần, chúng ta đã tìm thấy được sự bình an cho tâm hồn. Giáng Sinh này, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.

Đối với anh chị em là khách và vẫn chưa có cộng đoàn, và anh chị em đang đi tìm kiếm một (cộng đoàn để gọi là) nhà, xin hãy tiếp tục trở lại đây!

Nếu anh chị em cảm thấy rằng anh chị em muốn tham gia vào một Cộng Đoàn Đức Tin, nhưng không biết cách thức ra sao, anh chị em có thể gọi cho tôi hoặc làm một cái hẹn. Tôi rất hân hoan được dịp tâm tình cùng quý anh chị em.

Hãy Về Nhà Mừng Lễ Giáng Sinh!