Coronavirus Info from Diocese


Coronavirus Update from Diocese

(SAN DIEGO) – The San Diego Catholic Diocese has not called for the suspension of any practices at Mass in response to the new coronavirus that appeared in China and has been detected in several countries, including the United States, but is closely monitoring the situation.

On January 29, San Diego County health authorities said that the risk of exposure to the public is low, especially if they have not traveled to one of the affected areas or have had contact with someone who has.

During flu season, the diocese routinely monitors the weekly influenza surveillance report published by the California Department of Public Health and any bulletins issued by the San Diego County Department of Public Health. Reports on the coronavirus, which is similar in many ways to the flu, are being monitored in the same way. When State or County health authorities determine that the risk of transmitting the virus has reached a certain threshold, the Bishop then suspends the cup for Holy Communion and many times the Sign of Peace. The diocese continues to monitor the public agency reports until such time that the virus level has fallen below the threshold level for two consistent weeks before lifting the suspension.

Pastors and Parishioners will be kept fully informed through Parish announcements, the diocese’s Facebook and Twitter accounts (@DioceseSanDiego), its diocesan news site (thesoutherncross.org) and press releases to the news media.

 

Các Thông Tin Theo Dõi Về Coronavirus—
Giáo Phân San Diego

(San Diego) – Giáo Phận Công Giáo San Diego chưa ra thông báo kêu gọi ngưng bất cứ việc cử hành nào trong Thánh Lễ vì có liên quan đến coronavirus, xuất xứ từ Trung Quốc và đã được phát hiện ở một số quốc gia, bao gồm cả nước Mỹ, tuy nhiên Giáo Phận hiện vẫn đang theo dõi sát tình hình.

Vào ngày 29 tháng 1, các nhà chức trách Y Tế của San Diego có thông báo là rủi ro bị lây nhiễm cho quần chúng rất thấp nếu họ chưa đi đến các khu vực bị ảnh hưởng hoặc tiếp xúc với những người đã đến những khu vục đó.

Trong mùa cảm cúm, giáo phận thường xuyên theo dõi hàng tuần các báo cáo giám sát về virus cúm từ Bộ Sức Khỏe Công Cộng của tiểu bang California và những tin tức khác từ Bộ Sức Khỏe Công Cộng của Quận San Diego. Các báo cáo về coronavirus, một loại virus giống virius cúm về nhiều khía cạnh, cũng đang được theo dõi như vậy. Khi các nhà chức trách y tế Tiểu Bang hay Quận xác định rằng rủi ro truyền nhiễm virus đã đạt tới một mức nhất định, Đức Giám Mục sẽ ngưng cho rước Máu Thánh Chúa và thường cũng ngưng luôn chuyện bắt tay Chúc Bình An. Giáo phận sẽ tiếp tục theo dõi các báo cáo của các cơ quan y tế công cộng cho tới khi mức lây lan virus đã ở dưới một mức nhứt định trong 2 tuần liên tiếp trước khi thu hồi việc đình chỉ này.

Các linh mục chánh xứ và giáo dân sẽ được thông tin đầy đủ qua các thông báo của giáo xứ, các trang mạng Facebook và Twitter (@DioceseSanDiego) và tờ báo tin tức của giáo phận (thesoutherncross.org) và qua các tin tức từ các cơ quan truyền thông.