Epiphany Quiz


Epiphany Quiz

 1. How many Wise Men (Magi) visited Joseph, Jesus, and Mary?

___Two

___Nobody knows

___Three

___Four

 

 1. Which King of Israel wanted to kill the baby who would grow to become the Messiah?

___Flavius Josephus

___Caesar Augustus

___Herod

___Quirinius

 

 1. Who wrote the text of the Epiphany carol “We Three Kings of Orient Are”?

___Phillips Brooks

___Father Josef Mohr

___Charles Wesley

___John Henry Hopkins, Jr.

 

 1. The story of the visit of the Wise Men (Magi) appears in the Gospel according to whom?

___Mark

___John

___Luke

___Matthew

 

 1. Which of the following is not a kind of Three Kings Cake?

___La Rosca de Reyes

___Dreikonigskuchen

___Galette des Rois

___Kulitch

 

 1. Whose poem “The Journey of the Magi” begins “A cold coming we had of it, just the worst time of the year for a journey, and such a long journey”?

___William Butler Yeats

___T.S. Eliot

___O. Henry

___Henry Wadsworth Longfellow

 

 1. What is the origin and meaning of the word “epiphany”?

___From the Greek, meaning “to show forth”

___From the Latin, meaning “astrologers or magicians”

___From the Greek, meaning “before Lent”

___From the German, meaning “after Christmas”

 

 1. What are/were the three traditional names assigned to the Wise Men (Magi)?

___Shadrach, Meshach, and Abednego

___Huey, Dewey, and Louie

___Caspar, Melchior, and Balthasar

___Peter, Paul, and James

 

 1. “The Adoration of the Magi” was commissioned in the late 15th century as an altarpiece for the Augustinian monks of San Donato a Scopeto in Florence. It was unfinished and now hangs in the Uffizi Gallery in Florence. Who painted it?

___Leonardo da Vinci

___Fra Angelico and Fra Filippo Lippi

___Andrea del Verrocchio

___Sandro Botticelli

 

 1. What is myrrh?

___The Arabic word for silver

___The dried sap of an African tree used anciently in embalming
ointments and burned at funerals

___Nutmeg

___A mercurial compound used to treat flesh wounds

 

Answers will be given in next week’s Pastor’s Column. This is an “open book” quiz. Feel free to research the answers if you wish! Have fun…

 

Câu đố Epiphany

 1. Có bao nhiêu vị Đạo Sĩ đến thăm thánh Giuse, Chúa Giê-su và mẹ Maria?

___ Hai

___Không ai biết

___Ba

___Bốn

 

 1. Vị vua Do Thái nào muốn giết hài nhi mà lớn lên sẽ là Đấng Cứu Thế?

___Flavius Josephus

___Caesar Augustus (Au-gút-tô)

___Herod (Hê-rô-đê)

___Quirinius (Qui-ri-ni-ô)

 

 1. Ai đã viết lời bài hát “Chúng Ta Là Ba Vua Phương Đông”

___Phillips Brooks

___Father Josef Mohr

___Charles Wesley

___John Henry Hopkins, Jr.

 

 1. Câu chuyện về chuyến viếng thăm của các nhà Đạo Sĩ xuất hiện trong Phúc Âm của thánh sử nào?

___Mác-cô

___Gioan

___Luca

___Mát-thêu

 

 1. Bánh gì dưới đây không phải là Bánh Ba Vua (Three Kings Cake)?

___La Rosca de Reyes

___Dreikonigskuchen

___Galette des Rois

___Kulitch

 

 1. Ai là tác giả bài thơ “The Journey of the Magi” bắt đầu bằng câu “A cold coming we had of it, just the worst time of the year for a journey, and such a long journey”?

___William Butler Yeats

___T.S. Eliot

___O. Henry

___Henry Wadsworth Longfellow

 

 1. Nguồn gốc và ý nghĩa của từ “epiphany”?

___Từ tiếng Hy lạp, có nghĩa là “tỏ ra”

___Từ tiếng La Tinh, có nghĩa là “chiêm tinh gia hay ảo
thuật gia”

___ Từ tiếng Hy lạp, có nghĩa là “trước Mùa Chay”

___Từ tiếng Đức, có nghĩa là “sau Giáng Sinh”

 

 1. Ba tên gì được dùng để gán cho các nhà Đạo Sĩ?

___Shadrach, Meshach, and Abednego

___Huey, Dewey, and Louie

___Caspar, Melchior, and Balthasar

___Peter(Phê-rô), Paul(Phao-lô), and James(Gia-cô-bê)

 

 1. Vào cuối thế kỷ thứ 15, bức tranh “The Adoration of the Magi” được ủy thác cho các thầy Dòng Augustine của San Donato a Scopeto ở Florence như một bức trang trí sau bàn thờ. Bức tranh này chưa được vẽ xong và hiện được trưng bày tại viện Uffizi ở Florence. Ai vẽ bức tranh này?

___Leonardo da Vinci

___Fra Angelico and Fra Filippo Lippi

___Andrea del Verrocchio

___Sandro Botticelli

 

 1. Myrrh là gì?

___Là Bạc trong tiếng Ả Rập

___Là loại nhựa khô của một cây ở châu Phi được dùng từ xa
xưa trong việc ướp xác và đốt trong các đám tang

___Hạt nhục đậu khấu

___Là một hợp chất thủy ngân dùng để chữa trị các vết
thương nhẹ

 

Các câu trả lời sẽ được đăng trong Pastor’s Column tuần tới. Đây là một loại đố “được mở sách”.

Anh chị em được thoải mái tìm câu trả lời (bất cứ ở đâu) nếu anh chị em thích! Chúc anh chị em vui vẻ…