Excuses | Bào Chữa


Excuses

The newly graduated Police Cadet, speaking on behalf of his fellow classmates at graduation ceremonies, began his speech: “Today, crime has come to an end!”

I recognize the hubris in those words and the zeal from which they were born.

At the time of my ordination, the attitude I conveyed was: “Today, sin has come to an end!”

Like many newly ordained priests, it was going to be my task to do what Jesus already did—save humanity.

Reality soon hit. It only took a few months. The crash happened in the confessional.

“Anthony” came to celebrate the Sacrament of Reconciliation. He confessed his sin. In my desire to bring sin to an end, not only in his life, but also in the world around us, I used a “technique” that I recently developed.

After his confession, I attempted to “rationalize” his sin, to “soften” it. “Well, you know, many people in your situation would have done the same.”

I continued, “If your friend did not put you in that position, you most probably would not have resorted to what you did.” Trying to make him feel less guilty, I reminded him, “You are human. We all struggle with that sin, and there are many other sins more serious than that. Don’t take it so hard.”

I continued to babble on until he finally raised an open hand to me in a gesture that said, “Stop. That is enough.”

“Father, stop making excuses for me. I sinned. I want to admit my sinfulness, and to beg for God’s forgiveness and grace to strengthen me in the future. Your job is not to excuse away my sin. Your job is to give me God’s forgiveness!”

That encounter was 45 years ago. I learned early in my ministry that sin has not come to an end. As much as I wanted to excuse it away, that penitent’s humility taught me that sin is still very much real, and always will be, despite my best efforts.

The Suffering, Death, and Resurrection of Jesus have saved humanity. Forgiveness for sin is readily available, any time and in any place.

My ministry is not to excuse sin away, but to forgive it in the name of Jesus Christ!

 

 

Bào Chữa

Người học viên cảnh sát vừa mới tốt nghiệp, khi đại diện cho các bạn học trong buỗi lễ ra trường, đã bắt đầu bài diễn văn của ông ta: “Ngày hôm nay, tội ác đã chấm dứt!”

Tôi nhận thấy sự ngạo mạn trong lời nói và lòng nhiệt thành để phát ra những lời nói ấy.

Vào lúc tôi chịu chức, quan điểm mà tôi muốn rao truyền là: “Ngày hôm nay, tội lỗi đã chấm dứt!”

Như những linh mục mới chịu chức, nhiệm vụ của tôi là làm những gì Chúa Giêsu đã làm—Cứu lấy nhân loại.

Va chạm thực tế đã sớm xảy ra. Chỉ cần vài tháng sau. Sự va chạm đã xảy ra ngay trong tòa giải tội.

“Anthony” đến xưng tội. Anh ta đã xưng tội của anh ta. Với lòng ước ao chấm dứt mọi tội lỗi, không chỉ riêng trong cuộc đời của anh ta, mà còn cả thế giới chung quanh chúng ta nữa, tôi đã sử dụng một “kỹ thuật” mà tôi vừa mới triển khai gần đây.

Sau khi anh ta xưng tội, tôi cố gắng lý giải tội của anh ta, làm cho nó “nhẹ” đi. “Như con biết, nhiều người ở trong hoàn cảnh của con cũng làm giống như con”. Tôi còn tiếp tục “Nếu bạn con không đặt con vào hoàn cảnh đó, rất có thể con đã không làm những gì con đã làm”. Cố làm cho anh ta bớt mặc cảm, tôi nhắc nhở anh ta “Con là con người. Tất cả chúng ta đều chiến đấu với tội lỗi đó và còn nhiều tội khác nặng hơn nữa. Đừng nghiêm trọng nó quá”.

Tôi tiếp tục lảm nhảm cho đến khi anh ta cuối cùng phải đưa tay lên trong một dáng điệu muốn nói, “Dừng lại. Đủ rồi.”

“Thưa cha, xin đừng bào chữa cho con. Con đã phạm tội. Con muốn nhìn nhận tội lỗi của con, và cầu xin sự tha thứ và ơn lành của Thiên Chúa để củng cố con trong tương lai. Việc của cha không phải là bào chữa tội lỗi của con. Việc của cha là ban cho con sự tha thứ của Thiên Chúa!”

Cuộc chạm trán ấy cách đây 45 năm. Tôi đã sớm học được trong công tác mục vụ của tôi rằng tội lỗi chưa chấm dứt. Càng muốn bào chữa cho tội lỗi bao nhiêu, lòng khiêm nhường ăn năn hối lỗi càng dạy tôi rằng tội lỗi có thật, và sẽ luôn như vậy, dù tôi có nỗ lực hết sức.

Cuộc Khổ Nạn, cái Chết, và sự Sống Lại của Chúa Giêsu đã cứu chuộc nhân loại. Viêc tha thứ tội lỗi đã được sẵn sàng ở bất kỳ không gian và thời gian nào.

Công việc mục vụ của tôi không phải là để bào chữa cho tội lỗi, nhưng là tha thứ nó nhân danh Đức Giêsu Kitô!