Excuses


Excuses

The newly graduated police cadet, speaking on behalf of his fellow classmates at graduation ceremonies, began his speech: “Today, crime has come to an end!”

I recognize the hubris in those words and the zeal from which they were born.

At the time of my ordination, the attitude I conveyed was: “Today, sin has come to an end!”

Like many newly ordained priests, it was going to be my task to do what Jesus already did—save humanity.

Reality soon hit. It only took a few months. The crash happened in the confessional.

“Anthony” came to celebrate the Sacrament of Reconciliation. He confessed his sin. In my desire to bring sin to an end, not only in his life, but also in the world around us, I used a “technique” that I recently developed.

After his confession, I attempted to “rationalize” his sin, to “soften” it. “Well, you know, many people in your situation would have done the same.”

I continued, “If your friend did not put you in that position, you most probably would not have resorted to what you did.” Trying to make him feel less guilty, I reminded him, “You are human. We all struggle with that sin, and there are many other sins more serious than that. Don’t take it so hard.”

I continued to babble on until he finally raised an open hand to mein a gesture that said, “Stop. That is enough.”

“Father, stop making excuses for me. I sinned. I want to admit my sinfulness, and to beg for God’s forgiveness and grace to strengthen me in the future. Your job is not to excuse away my sin. Your job is to give me God’s forgiveness!”

That encounter was 44 years ago. I learned early in my ministry that sin has not come to an end. As much as I wanted to excuse it away, that penitent’s humility taught me that sin is still very much real, and always will be, despite my best efforts.

The Suffering, Death, and Resurrection of Jesus have saved humanity. Forgiveness for sin is readily available, any time and in any place.

My ministry is not to excuse sin away, but to forgive it in the name of Jesus Christ!

 

 

Lời Bào Chữa

Người học viên Cảnh Sát mới tốt nghiệp, khi đại diện cho các bạn học trong buổi lễ ra trường, đã nói: “Ngày hôm nay, tội ác đã chấm dứt!”

Tôi nhận ra sự kiêu căng trong lời nói và lòng nhiệt thành phát ra lời nói đó.

Ngày tôi được thụ phong linh mục, thái độ mà tôi muốn truyền tải là “Ngày hôm nay, tội lỗi đã chấm dứt!”

Cũng giống như các linh mục vừa chịu chức, nhiệm vụ của tôi là làm những gì Chúa đã làm—cứu nhân loại.

Thực tế đã sớm va chạm. Chỉ cần vài tháng sau sự va chạm đã đến trong tòa giải tội.

“Anthony” đến để nhận bí tích hòa giải. Anh ta đã xưng tội của anh. Với lòng mong muốn tội lỗi sẽ hết không chỉ riêng cho anh ta mà còn cho toàn thế giới quanh ta, tôi đã dùng “kỹ thuật” mà tôi vừa khai thác.

Sau khi anh xưng tội, tôi cố gắng lý giải tội lỗi của anh ấy làm cho chúng nhẹ đi. Tôi nói với anh ấy “Như con đã biết, nhiều người ở trong hoàn cảnh của con cũng làm giống như con”. Tôi lại nói tiếp “Nếu bạn con không đặt con trong vị trí đó, thì có lẽ con không làm những gì con đã làm”. Cố làm cho anh ấy đỡ dằn vặt, tôi nhắc anh ta “Con cũng là con người. Tất cả chúng ta đều chiến đấu với tội lỗi và còn nhiều tội khác còn nặng hơn nữa. Đừng quá nghiêm khắc.”

Tôi tiếp tục nói cho đến khi anh ta dơ tay lên ám chỉ “Thôi dừng lại. Đủ rồi”.

“Thưa Cha, xin đừng bào chữa cho con. Con đã phạm tội. Con muốn nhìn nhận tội lỗi của con và van xin sự tha thứ và ơn của Thiên Chúa để con được mạnh mẽ trong tương lai. Công việc của cha không phải là để bào chữa tội lỗi cho con. Công việc của cha là ban cho con sự tha thứ của Chúa!”

Điều đó đã xảy ra cách đây 44 năm. Tôi đã biết được ngay thời gian đầu trong công tác mục vụ của tôi rằng tội lỗi chưa chấm dứt. Càng muốn bào chữa cho tội lỗi, khiêm nhường sám hối đã dạy tôi rằng tội lỗi có thật và luôn luôn có, dù tôi nỗ lực hết sức.

Sự Khổ Nạn, sự Chết và sự Phục Sinh của Đức Giê-su đã cứu chuộc con người. Tha thứ tội lỗi đã có sẵn sàng bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào.

Mục Vụ của tôi không phải là để bào chữa cho tội lỗi nhưng là nhân danh Đức Giê-su Ki-Tô tha thứ tội lỗi!