Faith for the Common Good


Faith for the Common Good

On Tuesday evening, September 10, at 6:15pm, St. Thomas More is hosting an event, “Faith for the Common Good,” sponsored by the North County Clergy of the San Diego Organizing Project (SDOP).

SDOP is a non-partisan multi-faith network of 29 congregations that are building community power to drive equity and justice forward in San Diego County.

As one of the most diverse grassroots organizations in the region, SDOP bridges racial, cultural, and economic divides to work toward the common good.

SDOP member congregations represent over 70,000 families. SDOP is a member of the national network “Faith in Action,” which is comprised of similar organizations in 21 states that work together at the state and national level.

St. Thomas More is a member of SDOP.

Representatives from these Faith Centers will be present: San Marcos Lutheran Church, St. Francis of Assisi Catholic Church, St. Thomas More Catholic Church, Oceanside Sanctuary Christian Church, Friendly Church of God in Christ, St. Mary Star of the Sea Catholic Church, Tri-City Islamic Center, St. Mark’s Catholic Church, Jewish Collaborative of San Diego, St. James-St. Leo Catholic Church, Christ Presbyterian Church, St. John Missionary Baptist Church, St. Andrew’s Episcopal Church, and possibly others.

The purpose of the meeting is to continue building bridges across various differences and will take a look at the issues of housing: the cost of housing and the availability of affordable housing through a justice lens.

Asia Martin Jackson from St. John Missionary Baptist Church will talk about her experience of being homeless, and now as a leader in her Church Community working to increase the supply of affordable housing.

Stephen Russell, Executive Director of the San Diego Housing Federation, will also be present to speak to the issues of affordable housing.

Finally, some time will be spent on describing “Belong Circle,” a process in which people from different racial, ethnic, and religious backgrounds can choose to come together in small groups in order to achieve a positive response to diversity.

All are invited to attend…Tuesday, September 10, from 6:15pm to 8:30pm, on the Upper Level of our Parish Center.

Faith for the Common Good!

 

See the Flyer

 

Đức Tin Vì Phúc
Lợi Cộng Đồng 

Vào tối thứ Ba, ngày 10 tháng 9, lúc 6:15 chiều, giáo xứ St. Thomas More sẽ tổ chức một cuộc họp, “Đức Tin Vì Phúc Lợi Cộng Đồng”, được bảo trợ bởi hội North County Clergy of the San Diego Organizing Project (SDOP).

SDOP là một mang lưới đa tín ngưỡng phi đảng phái gồm 29 giáo đoàn, mạng lưới này đang xây dựng sức mạnh cộng đồng để thúc đẩy công bằng và công lý ở quận hạt San Diego.

Là một trong những tổ chức cơ sở đa dạng nhất trong khu vực, SDOP là nhịp cầu nối giữa sự khác biệt chủng tộc, sự khác biệt văn hóa và kinh tế để hướng đến lợi ích chung.

Các hội viên thường trực của SDOP đại diện cho hơn 70.000 gia đình. SDOP là một thành viên của mạng lưới quốc gia “Đức Tin trong Hành Động”, bao gồm các tổ chức tương tự ở 21 tiểu bang cùng làm việc chung ở cấp tiểu bang và cấp quốc gia.

St. Thomas More là một thành viên của SDOP.

Đại diện của các giáo đoàn sau đây sẽ có mặt:

St. Marcos Lutheran Church, St. Francis of Assisi Catholic Church, St. Thomas More Catholic Church, Oceanside Sanctuary Christian Church, Friendly Church of God in Christ, St. Mary Star of the Sea Catholic Church, Tri-City Islamic Center, St. Mark’s Catholic Church, Jewish Collaborative of San Diego, St. James-St. Leo Catholic Church, Christ Presbyterian Church, St. John Missionary Baptist Church, St. Andrew’s Episcopal Church, và cũng có thể có những giáo đoàn khác nữa.

Mục đích của cuộc họp là tiếp tục xây dựng những nhịp cầu nối kết những sự khác biệt và sẽ xem xét các vấn đề về nhà ở: chi phí nhà cửa và sự sẵn có của nhà ở vừa túi tiền qua lăng kính công lý.

Bà Asia Martin Jackson, thuộc nhà thờ St. John Missionary Baptist sẽ nói về trải nghiệm vô gia cư của bà, và hiện là một người lãnh đạo trong nhà thờ của bà, vận động để tăng số cung của loại nhà vừa túi tiền.

Stephen Russell, Giám Đốc Điều Hành của San Diego Housing Federation, cũng sẽ có mặt để nói về vấn đề về nhà ở vừa túi tiền.

Sau hết, buổi họp sẽ dành một chút thời gian để đề cập đến “Belong Circle”, một phương pháp trong ấy những người thuộc các chủng tộc, sắc tộc và tôn giáo khác nhau có thể chọn đến với nhau thành những nhóm nhỏ để đạt được phản ứng tích cực cho sự đa dạng.

Tất cả mọi người đều được mời tham dự. . . Thứ Ba, ngày 10 tháng 9, từ 6:15 chiều đến 8:30 tối, ở tầng trên của Trung tâm Giáo xứ .

Đức Tin Vì Phúc Lợi Cộng Đồng!