Faith Is… (Part 2)


Faith is… (Part Two)

Three years ago, I asked Parishioners to share with me what faith meant to them. I received many responses. And I shared their responses with the Parish.

In these days of the Pandemic and social unrest in our Nation, this is a good time to once again reflect on Faith.

For the next few weeks, I will share with you what they shared with me.

 

Faith is strength…I don’t know where I would be without the strength that God has given me during Bernie’s illness and passing. It has helped me in countless ways—too numerous to list with all the things a person has to do to survive and live. And I am grateful to God each and every day—and I tell God so!

Yes, my faith in God has been my strength.

—Jo Lanzrath

 

Faith is a superlative of hope…An intrinsic belief in a Divine Being…the unwavering belief that a preordained sense of accomplishment will, and must, ultimately prevail over certainty, distrust, failure, and evil.

—Art Spafford Jr.

 

My faith means that I accept, although I may not understand, that God has given me many afflictions as well as gifts. Therefore, despite the pain of afflictions, God has special jobs for me to do with my gifts. God knows. I do not understand. But I accept. Someday, when I am with God in heaven, God may choose to explain the pain to me.

Meanwhile, as the speaker on Immaculate Heart Radio said, some of us may suffer more in reparation for the sins of the world. And we can offer up this suffering to the Lord. So I pray: Dear Lord, please accept my sufferings, which are, in truth, nothing compared to the suffering of others. Please help me maximize the gifts You have given me in service to You and for Your glory. Amen.

—Kathleen Aviña

 

“Faith is like my internal compass. It keeps me pointed in the right direction. And on a personal note, the hard part is to keep looking at it!”

—Matt Perun

 

Đức Tin là… (Phần hai)

Ba năm trước, tôi có yêu cầu các giáo dân chia sẻ với tôi đức tin có nghĩa gì với họ. Tôi đã nhận được nhiều câu trả lời. Và tôi đã chia sẻ câu trả lời của họ với giáo xứ.

Trong những ngày Đại Dịch và bất ổn xã hội tại Đất Nước của chúng ta, đây là một dịp tốt để một lần nữa suy gẫm về Đức Tin.

Trong vài tuần tới, tôi sẽ chia sẻ với anh chị em những gì họ đã chia sẻ với tôi.

 

Đức tin là sức mạnh… Tôi không biết bây giờ mình sẽ ra sao nếu không có sức mạnh mà Chúa đã ban cho tôi trong thời gian Bernie bị ốm và qua đời. Nó đã giúp tôi vô số cách—quá nhiều để liệt kê tất cả những việc mà một người phải làm để sinh tồn và sống. Và tôi biết ơn Chúa mỗi ngày—và tôi nói với Chúa như vậy!

Vâng, niềm tin của tôi vào Thiên Chúa đã là sức mạnh của tôi.

—Jo Lanzrath

 

“Đức tin là điểm tột bực của hy vọng… Một sự tin tưởng thật sự vào Đấng Thiêng Liêng… sự tin tưởng kiên định rằng một sự thành tựu tiền định cuối cùng sẽ, và phải, thắng tính bất định, sự ngờ vực, thất bại và xấu xa.”

—Art Spafford Jr.

 

Đức tin của tôi có nghĩa là tôi chấp nhận, mặc dù rằng tôi có thể không hiểu, rằng Chúa đã gửi đến cho tôi nhiều hoạn nạn cũng như nhiều món quà. Thế nên, mặc cho những đau đớn vì hoạn nạn, Chúa vẫn có những công việc đặc biệt để tôi làm với những món quà của mình. Chúa mới biết. Tôi không hiểu. Nhưng tôi chấp nhận. Một ngày nào đó, khi tôi ở với Chúa trên thiên đàng, Chúa có thể giải thích sự đau đớn cho tôi.

Trong khi đó, như một diễn giả trên Đài Trái Tim Vô Nhiễm đã nói, một số người trong chúng ta có thể phải chịu nhiều đau khổ hơn để đền bù tội lỗi của thế gian. Và chúng ta có thể dâng sự đau khổ này lên cùng Thiên Chúa. Vì vậy, tôi cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy nhận những đau khổ của con, mà thật ra, chúng không là gì so với sự đau khổ của những người khác. Xin hãy giúp con tối đa hóa những ân huệ mà Người đã ban cho con để phụng sự Người và cho vinh quang của Người. Amen.

—Kathleen Aviña

 

Đức tin giống như một la bàn trong người tôi. Nó giúp tôi nhắm đúng hướng. Và một chú giải cá nhân, phần khó khăn là luôn phải nhìn đến nó!

—Matt Perun