Faith Is… (Part Five) | Đức Tin là… (Phần 5)


Faith Is… (Part Five)

Three years ago, I asked Parishioners to share with me what faith meant to them. I received many responses. And I shared their responses with the Parish.

In these days of the Pandemic and social unrest in our Nation, this is a good time to once again reflect on Faith.

For the next few weeks, I will share with you what they shared with me.

 

It’s too bad that there are limits on our language, because I feel like God’s understanding of faith is bigger than our words can capture, even if our hearts can feel it. But words have a power and they may have limited our view of faith.

Think of faith in the context of the other theological virtues: love and hope. Each of these latter two have both a noun and a verb form; we can both feel hope and love and we can do hope and love.

Faith, for our language, is only a noun. But I don’t think it is for God. I believe that we ‘faith’ all the time. When we stop texting on our phone and talk to the woman next to us who is trying to initiate a conversation. When we see someone with hazard lights on and we stop to see if they need help. When prayers beyond words are leaping in our hearts because of the amazing sunset… Whenever we act in a way that connects us to God, others and creation in an intentional way, we are “faithing.”

—Maureen Day

 

Faith to me is believing that God has our back! When I look around me, I see flowers that are so beautifully intricate, mountains so majestic, children so beautiful, people so loving and caring…

None of that is possible without the hand of God. The blessings bestowed on me are so amazing. When I have doubts all I need do is count them one by one and see that God has my back!

—Henny Jocelyn

 

Faith is “Fear knocked on the door, Faith answered…and nobody was there.” I wish it was that easy … I think a lot of very faithful people throughout history have been afraid but have taken the right step toward God in spite of their fears. “A faith that works means I have to put action into my beliefs.” Just a couple of thoughts I’ve learned through my 12-step program.”

—Barbara Ruiterman

 

For me, faith is summed up in the words of the Divine Mercy Icon: “Jesus, I trust in You.” Every morning and evening I see this image and say, “Jesus, I trust in You, thank you for another day of life.” It gives me great comfort.

After the death of my husband, Dave, I have a stronger faith … I have given my mind and heart to the Lord. Every day, I become more calm and at ease with myself and others. I remember that Jesus loves me, knows my every move and mood and will never abandon me. Therefore through my suffering and loss, I hope to be stronger and an example to others.”

—Stella Leué

 

 

Đức Tin là… (Phần 5)

Ba năm trước, tôi có yêu cầu các giáo dân chia sẻ với tôi đức tin có nghĩa gì với họ. Tôi đã nhận được nhiều câu trả lời. Và tôi đã chia sẻ câu trả lời của họ với giáo xứ.

Trong những ngày Đại Dịch và bất ổn xã hội tại Đất Nước của chúng ta, đây là một dịp tốt để một lần nữa suy gẫm về Đức Tin.

Trong vài tuần tới, tôi sẽ chia sẻ với anh chị em những gì họ đã chia sẻ với tôi.

 

Thật là tệ khi ngôn ngữ của chúng ta có giới hạn, bởi vì tôi cảm thấy như Thiên Chúa hiểu về đức tin lớn hơn những ngôn từ của chúng ta có thể thu lại, ngay cả khi trái tim của chúng ta có thể cảm nhận được. Nhưng ngôn từ có sức mạnh và chúng có thể hạn chế cái nhìn của chúng ta về đức tin.

Hãy nghĩ đến đức tin trong phạm vi của những nhân đức thần học khác: tình yêu và hy vọng. Cả hai nhóm chữ này đều có cả danh từ và động từ; chúng ta có thể cảm nhận được niềm hy vọng và tình yêu và chúng ta có thể hy vọng và yêu thương.

Đức tin, đối với ngôn ngữ của chúng ta, chỉ là một danh từ. Nhưng tôi không nghĩ nó như vậy đối với Chúa. Tôi tin rằng chúng ta luôn luôn ‘tin’. Khi chúng ta ngưng nhắn tin trên điện thoại và nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh đang cố gắng bắt chuyện với chúng ta. Khi thấy ai đó bật đèn báo nguy hiểm và chúng ta dừng lại để xem họ có cần giúp đỡ không. Khi những lời cầu nguyện không thể hiện được bằng lời đang trào dâng trong lòng chúng ta vì cảnh hoàng hôn tuyệt vời… Bất cứ lúc nào chúng ta hành động theo cách nó nối kết chúng ta với Thiên Chúa, với người khác, và với tạo vật một cách có chủ đích, chúng ta đang “tin.”

—Maureen Day

 

Đức Tin là tin rằng Thiên Chúa luôn nâng đỡ chúng ta! Khi tôi nhìn chung quanh mình, tôi thấy những bông hoa đẹp đến lạ kỳ, núi non thật hùng vĩ, trẻ thơ thật đẹp, con người thật đáng yêu và cảm thông…

Những sự việc ấy không thể xảy ra nếu không có bàn tay của Thiên Chúa. Những ân sủng (Ngài) ban cho tôi thật tuyệt vời. Khi tôi hoài nghi, tất cả những gì tôi cần làm là đếm chúng từng thứ một và thấy rằng Thiên Chúa luôn nâng đỡ tôi!

—Henny Jocelyn

 

Đức tin là “Nỗi sợ hãi đã đến gõ cửa, Đức Tin đã đáp lời… và không có ai ở đấy cả.” Tôi ước điều đó dễ dàng như vậy… Trong suốt quá trình lịch sử, tôi nghĩ rằng có rất nhiều tín hữu sùng đạo đã sợ hãi, nhưng họ đã đi đúng hướng đến với Thiên Chúa bất chấp những nỗi sợ hãi của họ. “Một niềm tin đúng nghĩa là tôi phải có hành động với niềm tin của mình.” Đây chỉ là một vài suy nghĩ tôi đã học được qua chương trình 12 bước của tôi.”

—Barbara Ruiterman

 

Đối với tôi, đức tin được tóm tắt trong những chữ trên bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót: “Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Ngài, con cảm tạ Chúa về một ngày sống mới.” Nó đem đến cho tôi niềm an ủi lớn lao.

Sau cái chết của chồng tôi, Dave, tôi có một đức tin mạnh mẽ hơn… Tôi đã dâng cả tâm trí và trái tim của mình cho Chúa. Mỗi ngày, tôi một trở nên điềm tĩnh và dễ dàng hơn với mình và với những người khác. Tôi nhớ rằng Chúa Giêsu yêu tôi, biết mọi hành động và tâm trạng của tôi và sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.

Vì vậy, qua sự đau khổ và mất mát của mình, tôi hy vọng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và là tấm gương cho những người khác.

—Stella Leué