Faith Is… (Part One) | Đức Tin là… (Phần 1)


Faith Is… (Part One)

Three years ago, I asked Parishioners to share with me what faith meant to them. I received many responses. And I shared their responses with the Parish.

In these days of the Pandemic and social unrest in our Nation, this is a good time to once again reflect on Faith.

For the next few weeks, I will share with you what they shared with me.

 

“My faith is my flickering candle in the darkness. As I have travelled the world, my faith was always with me and in any country in the world I could find a Catholic Church that could be my home and safe place—where even if all else was difference, the faith, the community of faith, the essence of and personality of the Church was as familiar for me as the questions and answers in my Baltimore Catechism.

Faith is my center and the core of my value set. That is one of the things that created dissonance for me when I felt like some of the issues that were being discussed were not getting the value based answers I believed were core in my faith. But the light of that candle is very strong and like a moth, I was always drawn to that light.

My faith is challenging, it underpins my decisions, my vision of life, my soul and my being; it makes me think and it helps me be.” —Nina Woodard

 

“Knowing that unknowing is faith” —DJ Campe

 

“Faith is having the ‘guts’ to start fresh every day believing that I will do better to express appropriate gratitude for the day the Lord has given; understanding that I cannot do anything about yesterday, but I do have this part of today, by the Grace of God.” —Jon Gray

 

 

Đức Tin là… (Phần 1)

Ba năm trước, tôi có yêu cầu các giáo dân chia sẻ với tôi đức tin có nghĩa gì với họ. Tôi đã nhận được nhiều câu trả lời. Và tôi đã chia sẻ câu trả lời của họ với giáo xứ.

Trong những ngày Đại Dịch và bất ổn xã hội tại Đất Nước của chúng ta, đây là một dịp tốt để một lần nữa suy gẫm về Đức Tin.

Trong vài tuần tới, tôi sẽ chia sẻ với anh chị em những gì họ đã chia sẻ với tôi.

 

“Đức tin của tôi là một ngọn nến lung linh trong bóng tối. Khi tôi đi chu du khắp thế giới, đức tin của tôi luôn ở với tôi và trong bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà tôi có thể tìm thấy một nhà thờ Công Giáo làm nhà và là nơi an toàn của tôi—nơi cho dù tất cả đều khác biệt, đức tin, cộng đoàn đức tin, bản chất và đặc tính của Giáo Hội đã quen thuộc với tôi như những câu hỏi và trả lời trong sách Giáo Lý Vấn Đáp Baltimore của tôi.

Đức tin là tâm điểm của tôi và là cốt lõi của bộ giá trị của tôi. Đó là một trong những điều gây nên mối bất hòa với tôi khi tôi cảm thấy như là một số vấn đề đang được thảo luận không nhận được câu trả lời dựa trên giá trị mà tôi tin là cốt lõi đức tin của tôi. Nhưng ánh sáng của ngọn nến đã quá mạnh và giống như một con thiêu thân, tôi luôn bị ánh sáng đó cuốn hút.

Đức tin của tôi là thử thách, nó làm cơ sở cho các quyết định của tôi, tầm nhìn về cuộc sống của tôi, tâm hồn và con người của tôi; nó làm tôi suy nghĩ và nó giúp tôi nên như vậy.” —Nina Woodard

 

“Biết rằng không biết là đức tin” —DJ Campe

 

“Đức tin là có ‘can đảm’ để bắt đầu mỗi ngày mới tin rằng tôi sẽ làm tốt hơn để bày tỏ lòng biết ơn thích đáng về ngày mà Thiên Chúa đã ban; nhận biết rằng tôi không thể làm điều gì cho ngày hôm qua, nhưng tôi có cái phần của ngày hôm nay, nhờ Ân Sủng của Thiên Chúa.” —Jon Gray