Faith Is… (Part Three)


Faith is… (Part Three)

Three years ago, I asked Parishioners to share with me what faith meant to them. I received many responses. And I shared their responses with the Parish.

In these days of the Pandemic and social unrest in our Nation, this is a good time to once again reflect on Faith.

For the next few weeks, I will share with you what they shared with me.

Faith gives me hope. I know that no matter how dark a day may seem, the light will once again shine through…I know that my earthly time is only a small part of my journey, and that God is waiting to call me back home…Faith allows me to see the good in others and also to give others the benefit of the doubt. I know we are all on a journey…Faith allows me to accept people of all ages, sexes, religions, race, etc. as I know they are all children of God…having faith creates a positive outlook on life…Faith gives me a feeling of belonging…Faith gives me peace…Faith tells me that God cannot love me more and cannot love me less, and that God will forgive my transgressions…Because I have faith, I know that God always has my back…Faith causes me to feel extremely blessed and grateful that God sent his Son to suffer and die for my sins while bringing Christianity to the world…Every time I look at that beautiful crucifix in our sanctuary, I am immensely touched…I cannot imagine a life without faith.

—Valerie Thompson

Faith: Realizing that God is the one that got me out of difficulties or trouble that I managed to get myself into and is responsible for all the beauty and blessings that I have been gifted with.

—Deacon Tom Goeltz

As we journey through life’s “valley of tears,” our trials will burden our Faith. Our Christian Faith may be like a trickle of water in a stream during a drought or as abundant in the deepest lake. Without water, we will not survive; the same with Faith. If we love all Faith in our God, our spiritual life will perish and eternity in heaven will escape us.

—Nicholas Haproff

Faith is going to bed worried that you are not forgiven or loved; but waking up knowing that you are forgiven and loved.

—Michael Haubert

Faith allows me to overcome my failures and the failures of others that directly affects me … Faith frees me, and I am now walking with God, not afraid of tomorrow, instead looking forward to what tomorrow brings.

—Savanna Rodriguez

 

 

Đức Tin là… (Phần 3)

Ba năm trước, tôi có yêu cầu các giáo dân chia sẻ với tôi đức tin có nghĩa gì với họ. Tôi đã nhận được nhiều câu trả lời. Và tôi đã chia sẻ câu trả lời của họ với giáo xứ.

Trong những ngày Đại Dịch và bất ổn xã hội tại Đất Nước của chúng ta, đây là một dịp tốt để một lần nữa suy gẫm về Đức Tin.

Trong vài tuần tới, tôi sẽ chia sẻ với anh chị em những gì họ đã chia sẻ với tôi.

Đức tin cho tôi hy vọng. Tôi biết rằng một ngày dù có tăm tối thế nào đi nữa, ánh sáng rồi cũng sẽ lại một lần nữa chiếu sáng… Tôi biết rằng thời gian tại thế của tôi chỉ là một phần nhỏ trong cuộc hành trình của tôi, và rằng Thiên Chúa đang chờ đợi để gọi tôi về lại nhà… Đức tin cho phép tôi nhìn thấy được điều tốt nơi người khác và cho người khác đừng bị hoài nghi. Tôi biết tất cả chúng ta đều đang trong một cuộc hành trình… Đức tin cho phép tôi chấp nhận tha nhân thuộc mọi lứa tuổi, giới tính, tôn giáo, chủng tộc, v.v… vì tôi biết họ đều là con cái của Thiên Chúa… có đức tin sẽ tạo ra một cái nhìn tích cực về cuộc sống… Đức tin cho tôi một cảm giác thân thuộc… Đức tin cho tôi bình an… Đức tin cho tôi biết rằng Thiên Chúa không thể yêu tôi nhiều hơn và không thể yêu tôi kém hơn, và rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ những lỗi phạm của tôi… Bởi vì tôi có đức tin, tôi biết được rằng Thiên Chúa luôn nâng đỡ tôi… Đức tin làm tôi cảm thấy được chúc phúc vô vàn và cảm tạ rằng Thiên Chúa đã gửi Con của Ngài đến để chịu khổ nạn và chịu chết vì tội của tôi trong khi đem Kitô giáo đến trần gian… Mỗi lần nhìn lên Thánh Giá xinh đẹp nơi cung thánh, tôi vô cùng xúc động… Tôi không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà không có đức tin.

—Valerie Thompson

Đức tin: Nhận ra rằng Thiên Chúa là đấng đã đem tôi ra khỏi những khó khăn và rắc rối mà tôi đã vướng phải và là đấng đem lại tất cả những cái hay và phúc lành mà tôi đã được lãnh nhận.

—Phó Tế Tom Goeltz

Khi chúng ta đi qua “thung lũng nước mắt” của cuộc đời, những nỗi gian nan sẽ đè nặng lên Đức Tin của chúng ta. Đức Tin Kitô giáo của chúng ta có thể giống như một lạch nước nhỏ trong dòng suối vào kỳ hạn hán hoặc chan chứa trong biển hồ sâu thẳm nhất. Không có nước, chúng ta sẽ không tồn tại; với Đức Tin cũng vậy. Nếu chúng ta mất hết niềm tin vào Thiên Chúa, đời sống thiêng liêng của chúng ta sẽ hư mất và cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đàng sẽ vuột khỏi chúng ta.

—Nicholas Haproff

Đức tin là khi đi ngủ lo lắng rằng mình không được tha thứ và được yêu; nhưng lúc thức dậy biết rằng mình được tha thứ và được yêu.

—Michael Haubert

Đức tin cho phép tôi vượt qua những thất bại của tôi và những thất bại của người khác có ảnh hưởng trực tiếp đến tôi …  Đức Tin giải thoát tôi, và tôi hiện đang cùng đồng hành với Thiên Chúa, không còn sợ ngày mai, thay vào đó trông đợi những gì ngày mai sẽ đem lại.

—Savanna Rodriguez