Financial Update | Cập Nhật Tài Chánh của Giáo Xứ Ngày


Financial Update

Sacrificial Giving

St. Thomas More
Special “Ops” Projects

The “Did You Know?” Campaign

Seasons Capital Campaign

The Mosaic: Jesus, Divine Redeemer and Master of the Universe

 

Click HERE to see the entire column.

 

Cập Nhật Tài Chánh của Giáo Xứ Ngày

Dâng Hiến

Những Dự Án Đặc Biệt “Ops” của Giáo Xứ St. Thomas More

Chiến dịch “Bạn Có Biết Không?”

Chiến Dịch Mọi Mùa

Tấm Khảm: Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc và Chủ Nhân của Vũ Trụ