Fr. Mike’s Bookies Is Back! | Chương Trình Fr. Mike’s Bookies đã trở lại!


Fr. Mike’s Bookies Is Back!

You are invited to join me in a reading adventure in the coming Parish Year.

We will read these various books and then I will lead a discussion/conversation on what we read.

Here is the schedule for the coming year:

 1. Letter to a Suffering Church by Bishop Robert Barron
  Wednesday, September 18, 2019, 7:00pm, in the Parish Center on the Lower level (PCLL).
 2. Christ in Crisis: Why We Need to Reclaim Jesus by Jim Wallis
  Wednesday, November 20, 2019, 7:00pm (PCLL)
 3. Hatch, Match & Dispatch: A Catholic Guide to the Sacraments by Richard Leonard, SJ
  Wednesday, January 22, 2020, 7:00pm (PCLL)
 4. Fingerprints of God: The Search for the Science of Spirituality by Barbara Bradley Hagerty
  Wednesday, April 22, 2020, 7:00pm (PCLL)
 5. How I Found God in Everyone and Everywhere: An Anthology of Spiritual Memoirs by Andrew M. Davis & Philip Clayton
  Wednesday, June 24, 2020, 7:00pm (PCLL)

Please watch for details in the bulletin as each event draws near…

Join me in a year of reading, reflecting, sharing, and deepening our Faith!

 

 

Chương Trình Fr. Mike’s Bookies đã trở lại!

Mời quý ÔBACE cùng tôi tham gia cuộc phiêu lưu đọc sách của Giáo Xứ trong năm tới.

Chúng ta sẽ đọc những cuốn sách khác nhau và sau đó tôi sẽ chủ toạ một cuộc thảo luận / trò chuyện về những gì chúng ta đã đọc.

Dưới đây là lịch trình cho năm tới:

 1. Thư Gửi cho Giáo Hội Đau Khổ của Giám Mục Robert Barron
  Thứ Tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019, lúc 7 giờ tối, tại tầng dưới, Hội Trường Giáo Xứ (PCLL).
 2. Chúa Kitô Trong Cuộc Khủng Hoảng: Tại Sao Chúng Ta Cần Phải đòi Lại Chúa Giêsu của Jim Wallis
  Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019, lúc 7 giờ tối (PCLL)
 3. Sinh Ra, Lập Gia Đình và Ra Đi”: Hướng Dẫn Công Giáo về các Bí Tích của Richard Leonard, SJ
  Thứ Tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020, lúc 7 giờ tối (PCLL)
 4. Dấu Vân Tay của Thiên Chúa: Tìm Kiếm Khoa Học Tâm Linh của Barbara Bradley Hagerty
  Thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2020, lúc 7 giờ tối, (PCLL)
 5. Cách Tôi Tìm Thấy Chúa ở Mọi Người và Mọi Nơi: Một Hợp Tuyển của Hồi Ức Tâm Linh của Andrew M. Davis và Philip Clayton
  Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020, lúc 7 giờ tối, (PCLL)

Xin hãy theo dõi các chi tiết trong Bản Tin vì mỗi sự việc sắp diễn ra …

Hãy tham gia với tôi một năm đọc sách, suy ngẫm, chia sẻ và đào sâu Đức Tin của chúng mình!