Geographic Solutions


Geographic Solutions

The secret of the world lies
wherever we can discern the transparency of the universe.

—Pierre Teilhard de Chardin
Letters from a Traveller

Do you ever seek a geographic solution to your problems or difficulties? I know that I do!

If there are some really intense frustrations or tensions in my ministry, in my personal life, or with family members, I find myself, almost unconsciously, dreaming that I am somewhere else. I have begun a new life, in another part of the world. And there, in that “magical place,” all my problems, whatever they are, are now gone.

And all I had to do was move! Just take myself to another part of the world, away from where I presently am, and “voila,” the difficulties are dissolved.

As I continue to mature, I have come to terms with this defense mechanism. I realize it is pure fantasy. As I indulge in that fantasy, it helps me to “weather the storm” temporarily, but I have learned that it is not the solution or the answer.

As I think about it realistically, I know that wherever I go, I take me with me. I can’t run away from myself. There are no real geographic solutions. The answer lies inward, not outward.

So often we find ourselves running away, from place to place, from career to career, from relationship to relationship, as we attempt to find the perfect setting. But there is no perfect setting, because we are not perfect, and we take ourselves wherever we go.

Ultimately, the secret is not to run away, but to embrace the present moment and place with faith and to enter more deeply into the mystery that is God, life, love, and relationship.

The “secret of the world,” making peace with life, lies in our ability to realize that all we possess is the present moment and place. It is in the present moment and place that, with the eyes of faith, we encounter God and embrace existence. As Jesus said, “The Reign of God is in your midst!”

Faith gives us the ability to “discern the transparency of the universe” in the mundane, routine joys and sorrows of our daily lives.

Embrace the present with its joys and sorrows…it is here where the universe becomes transparent…it is here that you will unlock the secret of the world…it is here that you will find God.

 

 

Giải Pháp Địa Lý

Bí mật của trần gian nằm ở bất cứ nơi nào mà ta có thể nhận ra sự trong sáng của vũ trụ.

—Pierre Teilhard de Chardin
Letters from a Traveller

Bạn có bao giờ đi tìm một giải pháp địa lý cho những vấn đề hoặc khó khăn của mình không? Tôi biết là tôi đã từng làm!

Khi có những thất vọng hay căng thẳng trong mục vụ, trong đời sống cá nhân, hay với những thành viên trong gia đình, một cách gần như vô thức, tôi nhận thấy tôi mơ tôi được ở một nơi khác. Tôi bắt đầu một cuộc sống mới tại một nơi khác trên trần gian. Và ở “nơi huyền diệu” đó, mọi vấn đề của tôi bất kể chúng là gì, điều biến mất.

Tất cả mọi việc tôi phải làm là dọn đi! Chỉ cần đưa mình đi đến một nơi khác trên trần gian, xa lánh chỗ mà tôi đang ở và “voila,” các khó khăn sẽ tan biến đi hết.

Khi tôi chín chắn hơn, tôi đã đối diện với cái quy cách phòng thủ này. Tôi nhận ra đấy chỉ là mơ tưởng. Khi tôi chiều theo mơ tưởng đó, nó giúp tôi tạm thời “vượt qua được cơn bão” nhưng tôi nhận ra nó không phải là giải pháp hay là câu trả lời.

Khi tôi suy nghĩ về việc này một cách thực tế, tôi biết rằng bất cứ nơi nào tôi đi, tôi vẫn mang tôi theo tôi. Tôi không thế chạy trốn chính mình được. Không có giải pháp địa lý nào cả. Câu trả lời nằm ngay ở bên trong, không phải bên ngoài.

Khi chúng ta cố tìm một môi trường hoàn hảo, thường chúng ta thấy mình chạy trốn, từ nơi này đến nơi kia, từ nghề này tới nghề khác, từ quan hệ này tới quan hệ kia. Nhưng không có môi trường nào hoàn hảo, bởi vì chúng ta đâu có hoàn hảo, nên ta mang theo chính mình bất cứ nơi nào mình đi.

Cuối cùng, bí quyết không phải là chạy trốn, mà là nắm lấy giây phút và nơi chốn hiện tại với đức tin và đi sâu hơn vào sự huyền nhiệm đó là Thiên Chúa, cuộc sống, tình yêu, và các mối quan hệ.

“Bí mật của trần gian,” tạo bình an trong cuộc sống, nằm trong khả năng nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta sở hữu là giây phút và nơi chốn hiện tại. Chính giây phút và nơi chốn hiện tại đó, dưới con mắt đức tin, chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa và nắm lấy sự sống. Như Chúa Giesu đã nói, “Triều Đại Thiên Chúa ở giữa các con!”

Đức Tin cho chúng ta khả năng “thấu đáo sự trong sáng của vũ trụ” trong niềm vui và nỗi buồn trần trục của cuộc sống hằng ngày.

Hãy ôm lấy hiện tại với những niềm vui và nỗi buồn của nó…chính nơi đây vũ trụ trở nên trong sáng…chính nơi đây bạn sẽ mở được bí mật của trần gian…chính nơi đây bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa.