Gratitude and Intentionality | Lòng Biết Ơn và Sự Chủ Tâm


Gratitude and Intentionality

Last weekend as we celebrated the Feast of the Baptism of the Lord, we closed out the Christmas Season.

In these days of the Pandemic, we have been challenged, Staff and Parishioners, in so many ways. But, in these days, our Parish is rising to the demands of the moment!

It is with a heart full of gratitude that I continue to thank God for having the opportunity to celebrate the Advent/Christmas/Epiphany Seasons with you, the Parishioners of St. Thomas More Parish.

This community is truly an “intentional” community. Everyone who is here truly wants to be here, and desires to enter into the celebration of the Mysteries of our Faith.

That “intentionality” is so evident in all that we do as a community—from active participation “in the pews,” to those who serve in various liturgical ministries in the Eucharistic Celebrations, to those who are “in the background” helping to “prepare the space and the ritual” for our celebrations, and to all who are involved in the over 100 ministries we undertake in order to be faithful members of the Body of Christ in our outreach to each other and to the wider community.

All this takes much effort and sacrifice on the part of many people. Schedules and agendas need to change or to be adjusted in order to make the Faith Community of St. Thomas More a priority. Please know that I am aware of that and know that, as your Pastor, you strengthen not only my ministry, but also, my Faith, as I see Parishioners “being serious” about their Faith Life.

Your intentionality “feeds” me, as a Pastor, as I, hopefully, feed you through leading you in the celebration of the Eucharist and breaking open the Word of God with you through my homilies. Of course, in all these efforts, we know that it is the Lord who feeds us. We are God’s instruments.

Thank you to each and every one of you who helped to make the celebration of these liturgical seasons once again so prayerful and meaningful. Know that my heart is filled with gratitude.

I will not single out any persons or groups. When that is done, so often, someone is missed. You know who you are and what you have done. I know that the Lord is pleased!

As all of us make the necessary efforts and sacrifices in order to continue to live our community life here prayerfully and meaningfully, be mindful that we do so for the Lord, in order to give our God praise and thanksgiving.

At times, our efforts may be taken for granted or go on noticed. We may be hurt or discouraged at times. Yes, it is nice to be recognized and acknowledged, but that is not the reason that we do what we do. All of our individual efforts come together in a community effort to give our Loving Creator praise and thanksgiving. When we keep that focus, our hurt and discouragement will dissipate.

One of the many challenges that we face as a community is to preserve this sense of intentionality.

In these challenging and demanding days, Take Care! Hang Tough! Stay Sweet!

Let us keep the faith and keep moving more deeply into the presence of our God…Hang on to Jesus!

 

Lòng Biết Ơn và Sự Chủ Tâm

Cuối tuần vừa qua khi chúng ta cử hành Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, chúng ta đã kết thúc Mùa Giáng Sinh.

Trong những ngày này của mùa đại dịch, chúng ta, nhân viên văn phòng và giáo dân, đã bị thử thách bằng rất nhiều cách. Nhưng, Giáo Xứ của chúng ta vẫn vươn lên trước các đòi hỏi của thời cuộc!

Với một tấm lòng đầy biết ơn tôi tiếp tục cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi cơ hội mừng Mùa Vọng/Giáng Sinh/Hiển Linh với anh chị em, những giáo hữu của Giáo Xứ St. Thomas More.

Cộng đoàn này quả thật là một cộng đoàn “có chủ tâm.” Mọi người ở đây đều thật sự muốn ở đây và khao khát được tham dự vào việc cử hành các Mầu Nhiệm Đức Tin.

Sự “chủ tâm” ấy thể hiện thật rõ ràng trong tất cả những gì chúng ta làm – từ sự tham gia tích cực “ngay tại các dãy ghế,” cho đến các anh chị em phục vụ trong các tác vụ phụng vụ khác nhau trong việc Cử Hành Thánh Thể, cho đến những người phụ giúp “đằng sau” để “chuẩn bị không gian và nghi thức” cho các nghi lễ của chúng ta, và cho đến tất cả mọi người đang tham gia trong hơn 100 tác vụ chúng ta đang đảm nhận để thành những chi thể trung tín của Thân Thể của Đức Kitô trong việc nối kết với nhau và với cộng đoàn rộng lớn hơn.

Tất cả điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực và hy sinh của rất nhiều người. Các lịch trình và nghị trình cần thay đổi hoặc điều chỉnh để Cộng Đoàn Đức Tin St. Thomas More được ưu tiên. Xin anh chị em hãy biết rằng tôi nhận thấy điều ấy và hãy biết rằng, anh chị em không những củng cố mục vụ của tôi, cha Chánh Xứ của anh chị em, mà còn cả Đức Tin của tôi nữa, khi tôi thấy giáo dân “nghiêm túc” về đời sống Đức Tin của mình.

Sự chủ tâm của anh chị em “nuôi sống” tôi, một chánh xứ, cũng như tôi hy vọng tôi cũng nuôi sống anh chị em trong việc cử hành Thánh Thể và mở mang Lời Chúa qua các bài giảng của tôi. Tất nhiên là trong mọi cố gắng trên, chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa là đấng nuôi sống ta. Chúng ta chỉ là những khí cụ của Chúa.

Xin cảm ơn mỗi người và mọi người trong anh chị em đã giúp cho việc cử hành lễ trong mùa phụng vụ này thật sùng tín và đầy ý nghĩa. Xin biết cho rằng lòng tôi ngập tràn biết ơn.

Tôi sẽ không nêu đích danh từng người hay từng nhóm. Làm như vậy thường rất dễ thiếu xót một ai đó. Anh chị em biết mình là ai và mình đã làm gì. Tôi biết rằng Thiên Chúa rất hài lòng!

Khi tất cả chúng ta dồn những nỗ lực và hy sinh cần thiết để được tiếp tục sống đời sống cộng đoàn cầu nguyện và có ý nghĩa, hãy lưu ý rằng chúng ta làm như vậy là cho Thiên Chúa, để dâng lên Ngài những lời ngợi khen và cảm tạ.

Đôi khi những nỗ lực của chúng ta có thể bị coi là đương nhiên hoặc không được ai để ý. Chúng ta đôi khi có thể bị tổn thương hoặc nản lòng. Vâng, thật thích khi được công nhận và thừa nhận, nhưng đấy không phải là lý do để chúng ta làm những việc đã làm. Mọi nỗ lực cá nhân kết tụ lại nên một nỗ lực cộng đoàn để dâng lên Đấng Tạo Hóa Yêu Thương lời chúc tụng và cảm tạ. Khi chúng ta giữ được tâm tình ấy, sự tổn thương và chán nản tan biến đi.

Một trong những thử thách mà cộng đoàn chúng ta phải đối mặt là duy trì được ý thức có chủ đích này.

Trong những ngày đầy cam go và thử thách này, hãy Cẩn Trọng! Giữ Vững Mạnh! Luôn Ngọt Ngào!

Chúng ta hãy giữ vững đức tin và tiếp tục tiến sâu hơn vào sự hiện diện của Thiên Chúa chúng ta… Hãy bám vào Đức Giêsu!