Gratitude and Intentionality


Gratitude and Intentionality

Last weekend as we celebrated the Feast of the Baptism of the Lord, we closed out the Christmas Season.

It is with a heart full of gratitude that I continue to thank God for having the opportunity to celebrate the Advent/Christmas/Epiphany Seasons with you, the Parishioners of St. Thomas More Parish.

This community is truly an “intentional” community. Everyone who is here truly wants to be here, and desires to enter into the celebration of the Mysteries of our Faith.

That “intentionality” is so evident in all that we do as a community – from active participation “in the pews,” to those who serve in various liturgical ministries in the Eucharistic Celebrations, to those who are “in the background” helping to “prepare the space and the ritual” for our celebrations, and to all who are involved in the over 100 ministries we undertake in order to be faithful members of the Body of Christ in our outreach to each other and to the wider community.

All this takes much effort and sacrifice on the part of many people. Schedules and agendas need to change or to be adjusted in order to make the Faith Community of St. Thomas More a priority. Please know that I am aware of that and know that, as your Pastor, you strengthen not only my ministry, but also, my Faith, as I see parishioners “being serious” about their Faith-life.

Your intentionality “feeds” me, as a pastor, as I, hopefully, feed you through leading you in the celebration of the Eucharist and breaking open the Word of God with you through my homilies. Of course, in all these efforts, we know that it is the Lord who feeds us. We are God’s instruments.

Thank you to each and every one of you who helped to make the celebration of these liturgical seasons once again so prayerful and meaningful. Know that my heart is filled with gratitude.

I will not single out any persons or groups. When that is done, so often, someone is missed. You know who you are and what you have done. I know that the Lord is pleased!

As all of us make the necessary efforts and sacrifices in order to continue to live our community life here prayerfully and meaningfully, be mindful that we do so for the Lord, in order to give our God praise and thanksgiving.

At times, our efforts may be taken for granted or go unnoticed. We may be hurt or discouraged at times. Yes, it is nice to be recognized and acknowledged, but that is not the reason that we do what we do. All of our individual efforts come together in a community effort to give our Loving Creator praise and thanksgiving. When we keep that focus, our hurt and discouragement will dissipate.

One of the many challenges that we face as a community is to preserve this sense of intentionality.

Last weekend, we renewed our Baptismal Promises, and we, once again, “intentioned” ourselves to follow the Lord Jesus and to be active members of the Body of Christ here at St. Thomas More.

Let us keep the faith and keep moving more deeply into the presence of our God!

 

Lòng Biết Ơn và Sự Chủ Tâm

Chúa Nhật tuần qua khi chúng ta mừng Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, chúng ta đã kết thúc Mùa Giáng sinh

Với một trái tim đầy lòng biết ơn, tôi cám ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội mừng Mùa Vọng /Mùa Giáng Sinh / Lễ Hiển Linh với anh chị em, những người giáo dân của Giáo Xứ St. Thomas More.

Cộng đoàn này thực sự là một cộng đoàn có “chủ tâm”. Mọi người ở đây thật sự muốn ở đây và khao khát được tham gia cử hành các Mầu Nhiệm Đức Tin.

Sự “chủ tâm” ấy được thể hiện rõ ràng trong mọi việc chúng ta làm với tư cách là một cộng đoàn – từ việc tham gia tích cực ngay “trong hàng ghế,” đến các anh chị em phục vụ ở các bộ phận khác nhau trong các Cử Hành Thánh Thể, đến những anh chị em làm việc “âm thầm đàng sau” để giúp “chuẩn bị không gian và nghi thức” để cử hành, và đến tất cả những người đang tham gia vào trên 100 mục vụ chúng ta có để là những thành viên trung tín trong Thân Thể Đức Kitô hầu phục vụ lẫn nhau và phục vụ cộng đoàn.

Tất cả các điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực và hy sinh của nhiều người. Các chương trình sinh hoạt và những nghị sự lắm lúc phải thay đổi hay bị điều chỉnh để Cộng Đoàn Đức Tin St. Thomas More được ưu tiên hàng đầu. Xin anh chị em biết rằng tôi nhận biết được điều ấy và anh chị em cũng nên biết rằng, anh chị em không những đã tăng sức cho công việc mục vụ của tôi, linh mục Chánh Xứ, mà còn cả Đức Tin của tôi nữa khi tôi thấy giáo dân sống nghiêm túc đời sống đức tin của họ.

Sự chủ tâm của anh chị em “nuôi song” tôi, một chánh xứ, cũng như tôi, mong rằng, cũng nuôi sống anh chị em qua việc cử hành Bí Tích Thánh Thể và chia sẻ Lời Chúa với anh chị em qua những bài giảng của tôi. Tất nhiên, trong hết thảy những cố gắng trên, chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa nuôi sống chúng ta. Chúng ta đều là khí cụ của Chúa.

Xin cám ơn mỗi một và tất cả các anh chị em đã giúp tôi, một lần nữa, cử hành các mùa phụng vụ này thật sốt sắng và đầy ý nghĩa. Xin anh chị em biết cho rằng, trái tim tôi tràn đầy lòng biết ơn.

Tôi sẽ không nêu riêng tên từng người hay từng nhóm. Làm như thế thường bị thiếu sót. Anh chị em biết anh chị em là ai và anh chị em đã làm gì. Tôi biết là Chúa rất hài lòng!

Khi chúng ta làm những cố gắng và hy sinh cần thiết để được tiếp tục sống đời sống cộng đoàn trong sùng tín và thật ý nghĩa, xin hãy lưu ý rằng chúng ta làm như thế cho Chúa, để ca ngợi và cảm tạ Ngài.

Đôi khi những cố gắng của chúng ta có thể bị coi là đương nhiên hoặc không được chú ý. Chúng ta có thể cảm thấy bị tổn thương hay nản lòng. Đúng, thật thích khi được công nhận và thừa nhận, nhưng đấy không phải là lý do mà chúng ta làm những gì chúng ta làm. Tất cả những cố gắng cá nhân kết hợp lại thành một cố gắng của cộng đoàn để dâng lên Đấng Tạo Hóa Yêu Thương lời chúc tụng và cảm tạ. Khi chúng ta giữ được tâm tình đó, sự tổn thương và chán nản sẽ tan biến đi.

Một trong những thử thách mà chúng ta phải đối diện trong tư cách của một cộng đoàn là giữ vững được ý thức chủ tâm này.

Chúa Nhật trước, chúng ta đọc lại Lời Hứa trong Bí Tích Rửa Tội của mình, và một lần nữa, chúng ta “chủ tâm” tự mình theo chân Chúa Giêsu và là thành viên tích cực của Thân Thể Đức Kitô tại St. Thomas More này.

Chúng ta hãy giữ vững đức tin và tiếp tục bước sâu hơn vào sự hiện diện của Thiên Chúa!