Halloween / All Saints Day / All Souls Day | Ngày Halloween / ễ Các Thánh / Lễ Các Đẳng Linh Hồn


Halloween/
All Saints Day/
All Souls Day

This Thursday, October 31, we celebrate Halloween.

On Friday, November 1, we celebrate All Saints Day.

On Saturday, November 2, we celebrate All Souls Day.

A little bit of history and background will help us to better understand and celebrate these days:

“Halloween is celebrated annually. But just how and when did this peculiar custom originate? Is it, as some claim, a kind of demon worship? Or is it just a harmless vestige of some ancient pagan ritual?

The word itself, ‘Halloween,’ actually has its origins in the Catholic Church. It comes from a contracted corruption of All Hallows Eve. November 1, ‘All Hallows Day’ (or ‘All Saints Day’), is a Catholic day of observance in honor of saints.

But, in the fifth century BC, in Celtic Ireland, summer officially ended on October 31. The holiday was called Samhain (sow-en), the Celtic New year.

One story says that, on that day, the disembodied spirits of all those who had died throughout the preceding year would come back in search of living bodies to possess for the next year. It was believed to be their only hope for the afterlife. The Celts believed all laws of space and time were suspended during this time, allowing the spirit world to intermingle with the living.

Naturally, the still-living did not want to be possessed. So on the night of October 31, villagers would extinguish the fires in their homes, to make them cold and undesirable. They would then dress up in all manner of ghoulish costumes and noisily paraded around the neighborhood, being as destructive as possible in order to frighten away spirits looking for bodies to possess.

Probably a better explanation of why the Celts extinguished their fires was not to discourage spirit possession, but so that all the Celtic tribes could relight their fires from a common source, the Druidic fire that was kept burning in the Middle of Ireland, at Usinach.

Some accounts tell of how the Celts would burn someone at the stake who was thought to have already been possessed, as sort of a lesson to the spirits. Other accounts of Celtic history debunk these stories as myth.

The Romans adopted the Celtic practices as their own. But in the first century AD, they abandoned any practice of sacrificing of humans in favor of burning effigies.

The thrust of the practices also changed over time to become more ritualized. As belief in spirit possession waned, the practice of dressing up like hobgoblins, ghosts, and witches took on a more ceremonial role.

The custom of Halloween was brought to America in the 1840s by Irish immigrants fleeing their country’s potato famine. At that time, the favorite pranks in New England included tipping over outhouses and unhinging fence gates.

The custom of trick-or-treating is thought to have originated not with the Irish Celts, but with a 9th century AD European custom called souling. On November 2, All Souls Day, early Christians would walk from village to village begging for ‘soul cakes, made out of square pieces of bread with currants. The more soul cakes the beggars would receive, the more prayers they would promise to say on behalf of the dead relatives of the donors.

So, although some cults and Satanists may have adopted Halloween as their favorite ‘holiday,’ the day itself did not grow out of evil practices. It grew out of the rituals of Celts celebrating a new year, and out of Medieval prayer rituals of Europeans. And today, it is only as evil as one cares to make it.”

—Copyright 2002 by Jerry Wilson. Used with Permission.
Also available on the Web at www.wilstar.com

Have a great Halloween! Trick or Treat! When I was growing up, the phrase we used as we went “begging” door to door on Halloween was “Help the Poor!”

Remember that on All Saints Day, a Holyday, Friday, November 1, Masses are at 8:15am and 7:00pm, and on All Souls Day, Saturday morning, November 2, Mass is at 9:30am.

Come and pray with us!

 

 

Ngày Halloween
ễ Các Thánh
Lễ Các Đẳng Linh Hồn

Thứ Năm 31 tháng 10, chúng ta mừng ngày Halloween.

Thứ Sáu 1 tháng 11, chúng ta mừng lễ Các Thánh.

Thứ Bảy 2 tháng 11, chúng ta mừng lễ Các Đẳng Linh Hồn.

Một vài nét lịch sử và kiến thức sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn và giúp chúng ta mừng những ngày lễ này:

Halloween được tổ chức mừng mỗi năm. Nhưng các trang phục quái lạ bắt nguồn thế nào và khi nào? Theo một vài luận điệu, không biết lễ này có phải là loại thờ cúng ma quỷ? Hay nó chỉ là một di tích vô hại của nghi lễ ngoại giáo thời xa xưa?

Chữ ‘Halloween’ thật ra bắt nguồn từ giáo hội Công Giáo. Nó được rút gọn không chỉnh từ các chữ ‘All Hallows Eve’. Ngày 1 tháng 1, ngày lễ Các Thánh (‘All Hallows Day ’ hay là ‘All Saints Day’) là ngày lễ Công Giáo để vinh danh các Thánh.

Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên, ở Ái Nhĩ Lan, mùa hè chính thức kết thúc vào ngày 31 tháng 10. Ngày lễ được gọi là Samhain (sow-en), năm mới của Ái Nhĩ Lan.

Chuyện kể rằng, vào ngày ấy, những linh hồn vất vưởng của những người chết năm trước trở về tìm kiếm thân xác người sống để chiếm hữu cho năm tới. Người ta tin rằng đó là niềm hy vọng độc nhất của thế giới bên kia. Người Ái Nhĩ Lan tin rằng các quy luật về không gian và thời gian sẽ ngưng lại vào ngày này để cho thế giới của các linh hồn được hoà nhập với thế giới của người sống.

Lẽ dĩ nhiên, người đang sống không muốn bị chiếm hữu. Do đó vào đêm 31 tháng 10, dân làng tắt hết lửa trong nhà, làm cho nó lạnh lẽo và không ai thích. Họ sẽ mặc những trang phục ghê sợ và đi diễn hành ồn ào quanh khu phố, phá hoại hết mức có thể để cho các linh hồn sợ hãi mà chạy xa.

Có lẽ cách giải thích hay hơn về lý do người Ái Nhĩ Lan tắt lửa không phải là làm cho linh hồn thất vọng không đi chiếm hữu, nhưng là làm cho mọi người Ái Nhĩ Lan phải đốt lửa lại từ một nguồn chung, đó là lửa Druidic vẫn cháy tại Usinach, miền Trung nước Ái Nhĩ Lan.

Có vài tường thuật về cách người Ái Nhĩ Lan thiêu sống những ai bị xem là đã bị chiếm hữu, như là một bài học cho những linh hồn còn vất vưởng. Những tường thuật khác trong lịch sử Ái Nhĩ Lan thì tiết lộ rằng những câu chuyện này chỉ là một huyền thoại.

Người La-Mã cũng theo những phong tục Ái Nhĩ Lan. Nhưng vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, Người La-Mã đã bỏ những phong tục hy sinh con người mà thay vào đó là những hình nộm.

Động lực của những tập tục này cũng thay đổi theo thời gian để được nghi thức hóa hơn. Khi niềm tin vào sự chiếm hữu linh hồn suy yếu, phong tục mặc đồ giống như yêu tinh, ma quái và phù thuỷ đảm nhận một vai trò cho lễ hội hơn.

Phong tục Halloween được người di dân Ái Nhĩ Lan mang vào Mỹ vào thập niên 1840 khi họ chạy xa nạn đói khoai tây. Vào lúc ấy, trò nghịch ngợm được thích nhất ở New England là lật đổ căn nhà ngoài và tháo bản lề cổng hàng rào.

Phong tục “Đánh lừa-hay-Thiết Đãi” (trick-or-treating) được cho là bắt nguồn từ phong tục gọi là “xin thực phẩm” (“souling”) của người Âu Châu vào thế kỷ thứ chín sau Công Nguyên, chứ không phải từ phong tục Ái Nhĩ Lan. Vào ngày 2 tháng 11, ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn, những người Thiên Chúa giáo sơ khai đi bộ từ làng này qua làng khác để xin ‘bánh linh hồn’, làm từ bánh mì nho hình vuông. Càng nhận được nhiều bánh linh hồn, người đi xin càng hứa cầu nguyện nhiều cho những người quá cố của người cho bánh.

Như vậy mặc dù một số giáo phái và các đạo thờ ma quỷ đã nhận ngày “Halloween” như “ngày lễ” được ưa thích của họ, ngày này không xuất phát từ những tập tục xấu. Nó đến từ nghi lễ ăn mừng một năm mới của người Ái Nhĩ Lan, và từ nghi lễ cầu nguyện của người Âu Châu thời Trung Cổ. Và hôm nay, nó chỉ xấu xa với người làm chuyện xấu xa.

—Bản quyền 2002 của Jerry Wilson. Được phép sử dụng khi có phép.
Cũng có sẵn trên mạng tại địa chỉ www.wilstar.com

Chúc ÔBACE một ngày Halloween tuyệt vời! “Đánh lừa-hay-Thiết Đãi”! Khi tôi mới lớn, câu nói mà chúng tôi dùng khi đi “xin” từng nhà vào ngày Halloween là “Xin giúp cho người nghèo!”

Xin nhớ rằng ngày lễ Các Thánh, thứ Sáu, ngày 1 tháng 11, có Thánh Lễ lúc 8:15AM và 7:00PM và lễ Các Đẳng Linh Hồn, thứ Bảy, ngày 2 tháng 11, có Thánh Lễ lúc 9:30AM

Hãy đến và cầu nguyện với chúng tôi!