Hang on to Jesus! | Bám vào Đức Giêsu!


Hang on to Jesus!

There is no need for me to tell you how difficult these days are for you as individuals and as families and households. We all have our stories to tell.

We are living in the midst of having to make painful choices in all areas of our lives: finances, work and careers, schools for our children, finding ways to maintain our relationships with family members and friends, staying connected to our faith and living out that faith within our Parish Faith Family here at St. Thomas More, and the list goes on.

In these days, we are living on shaky ground, and everything has seismic consequences.

What I encourage you to do, in order to find some stability for you and your family, is to “Hang on to Jesus.”

The Gospels tell us that Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow.

The values he lived and died for are those things that will bring peace, security, and a “timelessness” to an everchanging and insecure world.

How are you “Hanging on to Jesus”? What are some of things that you may be doing, saying, praying, or reflecting upon that is helping you to “Hang on Jesus?”

I would love to hear from you! If you would like to connect with me by email, please do, and then I will be collecting these thoughts and comments and then share them with our wider Faith Community.

I too will have more to share in my Pastor’s Column next week.

Let us continue to hold each other in prayer, to support each other in whatever ways we can, and together we “Hang on to Jesus!”

He will keep us safe, secure, and at peace!

 

Bám vào Đức Giêsu!

Tôi không cần phải nói những ngày này khó khăn ra sao đối với anh chị em như là những cá nhân và những gia đình và những hộ gia đình. Tất cả chúng ta đều có những câu chuyện của mình để kể.

Chúng ta đang sống giữa lúc phải đưa ra những sự chọn lựa đau đớn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống: tài chính, công việc và sự nghiệp, trường học cho con cái, tìm cách duy trì những mối quan hệ với các thành viên trong gia đình và bạn bè, luôn kết nối với đức tin và sống đức tin đó trong Gia Đình Đức Tin của Giáo xứ chúng ta tại St. Thomas More, và danh sách còn dài nữa.

Trong những ngày này, chúng ta đang sống trên nền móng lung lay, và mọi thứ đều có những hậu quả khủng khiếp.

Điều mà tôi khuyến khích anh chị em làm, để tìm kiếm sự ổn định cho bản thân và gia đình của anh chị em, là “Bám vào Đức Giêsu”.

Phúc âm cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn vậy.

Những giá trị mà Ngài đã sống và đã chết cho là những thứ sẽ mang lại bình an, yên ổn, và sự “trường tồn theo thời gian” cho một thế giới luôn biến chuyển và bất an.

Anh chị em “Bám vào Đức Giêsu” thế nào? Điều gì mà anh chị em làm, nói, cầu nguyện, hoặc suy gẫm giúp anh chị em “Bám vào Đức Giê-su?”

Tôi rất thích nghe từ anh chị em! Nếu anh chị em muốn kết nối với tôi qua email, xin hãy làm, và rồi tôi sẽ thu thập những tư tưởng và nhận xét này và sau đó sẽ chia sẻ chúng với Cộng Đoàn Đức Tin rộng lớn hơn của chúng ta.

Tôi cũng sẽ chia sẻ nhiều điều hơn nữa trong ‘Lá Thư Cha Chánh Xứ’ của tôi vào tuần tới.

Chúng ta hãy tiếp tục nhớ đến nhau trong kinh nguyện, nâng đỡ nhau bằng mọi cách có thể, và cùng nhau chúng ta “Bám vào Đức Giêsu!”

Ngài sẽ giữ chúng ta được an toàn, che chở và bằng an!