Happy Mother’s Day! | Mừng Ngày Hiền Mẫu


Happy Mother’s Day!

As a Church we continue to celebrate the Resurrection of Jesus during these Great Fifty Days. As a nation we celebrate Mother’s Day.

In our prayer and in our Eucharist this day, we give thanks to God for all the women in our lives who have imaged God and have been mother to us, who have brought us to life in so many ways, at so many times.

May the following poem be a reminder for all of us of what it means to love:

Love in The Home

If I live in a house of spotless beauty with everything in its place but have not love,
I am a housekeeper – not a homemaker.

If I have time for waxing, polishing and decorative achievements, but have not love,
my children learn cleanliness – not godliness.

Love leaves the dust in search of a child’s laugh.

Love smiles at the tiny fingerprints on a
newly cleaned window.

Love wipes away the tears before it
wipes up the spilled milk.

Love picks up the child before it
picks up the toys.

Love is present through trials.

Love reprimands, reproves, and is responsive.

Love crawls with the baby,
walks with the toddler, runs with the child; then stands aside to let the youth walk into adulthood.

Love is the key that opens salvation’s
message to a child’s heart.

Before I became a mother I took glory
in my house of perfection.

Now I glory in God’s perfection of my child.

As a mother, there is much I must teach my child.

But the greatest of all is love.

—Author Unknown

Mừng Ngày Hiền Mẫu

Với Giáo Hội, chúng ta tiếp tục mừng Sự Sống Lại của Đức Giêsu trong thời gian Lễ Ngũ Tuần trọng đại này. Với xã hội, chúng ta mừng ngày Hiền Mẫu.

Trong lời cầu nguyện và trong Bí Tích Thánh Thể ngày nay, chúng ta cảm tạ Chúa về những người phụ nữ trong cuộc đời của chúng ta, họ đã bắt chước Chúa và đã làm mẹ của chúng ta, những người đã đưa chúng ta vào cuộc sống bằng nhiều cách, rất nhiều lần.

Bài thơ sau đây là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về ý nghĩa của tình yêu:

Tình Yêu Trong Gia Đình

Nếu tôi sống trong ngôi nhà đẹp bóng bẩy với mọi sự đều ngăn nắp, nhưng tôi không có tình yêu, tôi chỉ là một quản gia – không phải là người nội trợ.

Nếu tôi có thời gian cho tẩy trừ, đánh bóng và cho các thành tựu trang nhã, nhưng tôi không có tình yêu, con cái tôi học được tính sạch sẽ – nhưng không học được sự sùng đạo.

Tình yêu để lại dấu vết trong cuộc tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ.

Tình yêu mỉm cười với dấu vân tay bé xíu trên cửa sổ vừa được lau sạch.

Tình yêu lau đi những giọt nước mắt trước khi nó lau sạch vết sữa tràn.

Tình yêu nâng đứa bé lên trước khi nó nhặt lấy đồ chơi.

Tình yêu hiện diện qua những thử thách.

Tình yêu khiển trách, mắng mỏ, và đáp trả.

Tình yêu bò với em bé, đi với trẻ mới biết đi,
chạy với trẻ nhỏ; và rồi nhường sang một bên để cho thanh niên bước vào tuổi trưởng thành.

Tình yêu là chìa khóa mở ra thông điệp cứu rỗi cho trái tim trẻ thơ.

Trước khi tôi trở thành một người mẹ, tôi đã lấy làm vinh dự về ngôi nhà hoàn hảo của mình.

Bây giờ tôi hành diện về sự hoàn hảo của Thiên Chúa trong con tôi.

Là một người mẹ, có nhiều điều tôi phải dạy con.

Nhưng điều tuyệt vời trên hết vẫn là tình yêu.

—Tác giả: Khuyết Danh