Health Update 3/24/19


Health Update

Shortly after my return from the Holy Land, Bishop McElroy, after hearing about my “health adventure” in Bethlehem, came to see me and to express his concern about my health, expressing his feelings that my “struggles” have been going on far too long.

We talked about my efforts over the last number of years in the oversight of the construction of the Church, and then the almost two years of negotiations for the final Contractor’s payment, and then beginning a new Capital Campaign to ensure mortgage payments are made and that we can move forward with the completion of the Parish Offices.

We talked about my health and my surgeries in the last few years, three previous back surgeries, hip replacement, the spinal fusion surgery, the bi-lateral hernia surgery, and the A-fib heart issues leading me to two cardioversions, and the cardiac ablation.

He encouraged me to take advantage of his offer to participate in a full health review: physical, psychological, spiritual, emotional and to seek the connections between these “pieces” of my life.

With this in mind, and with my grateful acceptance to participate in such a review, I will be going to Southdown Institute in Toronto, Canada, for a five day clinical assessment.

Southdown provides preventative and restorative care to clergy and vowed religious using the integration of psychological, physical, and interpersonal practice with the wisdom of the Catholic Spiritual Tradition.

Southdown’s vision: “Healthy Ministers for a Healthy Church.”

The objective is to identify specific and measurable goals for personal development and determine what course of action may be most appropriate and beneficial to the individual.

The assessment team is comprised of a psychologist, a spiritual director, a nurse, and an addictions counsellor. This comprehensive approach reflects Southdown’s integrated model of healing where there is an interconnection between the spiritual, emotional, and physical aspects of well-being.

I am eager for this opportunity and I leave today, Sunday, March 24, for my five-day clinical assessment, and I will return on Friday, March 29.

(All the costs for this assessment will be covered by the Vicar for Clergy Office of the Diocese of San Diego. Your Annual Catholic Appeal (ACA) dollars are being used!

If you are thinking about a reason for making a donation to the ACA this year, and if you think I may be good motivation for you, please do so!)

Please keep me in prayer and I will keep you “in the loop.”

 

Cập Nhật Trình Trạng Sức Khỏe

Không lâu sau khi tôi trở về từ Đất Thánh, sau khi nghe về tình trạng sức khỏe của tôi khi ở Bêlem, Đức Giám Mục McElroy đã đến thăm tôi và tỏ ra lo lắng và bày tỏ tâm tình của Ngài về sức khỏe của tôi, rằng tôi đã phải đối đầu với chúng quá lâu.

Chúng tôi nói về những nỗ lực của tôi trong những năm qua trong việc giám sát xây dựng nhà thờ, và sau đó gần hai năm trong việc thương lượng số tiền phải trả cho nhà thầu, và tiếp đến là việc bắt đầu chương trình gây quỹ để đảm bảo là số tiền vay mượn sẽ được trả hàng tháng và việc xây dựng hoàn tất các văn phòng giáo xứ.

Chúng tôi nói về sức khỏe và các cuộc giải phẫu của tôi trong những năm gần đây, ba cuộc giải phẫu lưng, giải phẫu thay hông, giải phẫu liên hợp cột sống, giải phẫu thoát vị hai bên, và còn vấn đề trái tim đập bất bình thường đã dẫn đến hai lần điều chỉnh nhịp đập của tim và giải phẫu cơ tim.

Đức Cha khuyến khích tôi đi khám sức khỏe toàn diện: thể lý, tâm lý, tâm linh và cảm xúc để tìm ra sự liên kết những phương diện này trong đời sống của tôi.

Với tâm tư này, và trong tâm tình cảm tạ chấp nhận đi khám bịnh này, tôi sẽ đến trung tâm Southdown ở Toronto, Canada năm ngày cho việc thẩm định này.

Southdown cung cấp các dich vụ phòng ngừa và phục hồi sức khỏe cho các giáo sĩ và tu sĩ bằng cách dùng phương pháp hội nhập tâm lý, thể lý, và liên cá nhân cùng với sự hiểu biết của Truyền Thống Thánh Linh Công Giáo.

Cái nhìn của Southdown là: “Thừa tác viên khỏe mạnh cho một Giáo Hội khỏe mạnh.”

Mục đích là tìm ra những mục tiêu cụ thể và đo lường được cho việc phát triển cá nhân và quyết định hướng đi nào phù hợp và ích lợi nhất cho cá nhân ấy.

Đội ngũ thẩm định bao gồm một tâm lý gia, một linh hướng, một y tá và một chuyên gia tư vấn về nghiện ngập. Phương pháp toàn diện này phản ảnh mô hình chữa trị của Southdown là có sự liên kết giữa tâm linh, tâm lý, cảm xúc, và thể lý cho một trang thái khỏe mạnh.

Tôi hăng hái cho dịp này và tôi sẽ đi ngày hôm nay, Chúa nhật 24 tháng 3 để được thẩm định sức khỏe trong năm ngày tới và sẽ trở về vào thứ sáu, ngày 29 tháng 3.

(Mọi phí tổn cho cuộc thẩm định này được trả bởi Vị Đại Diện của Văn Phòng Giáo Sĩ, Giáo Phận San Diego. Tiền đóng góp vào Annual Catholic Appeal (ACA) của ÔBACE đang được dùng đến!

Nếu quý ÔBACE đang cần một lý do để đóng góp cho ACA năm nay, và tôi là một động lực thúc đẩy quý vị, thì xin quý ÔBACE đóng góp!)

Xin vui lòng cầu nguyện cho tôi và tôi sẽ cập nhật tin tức cho quý ÔBACE.