#iGiveCatholic


#iGiveCatholic

I am happy to announce St. Thomas More’s partnership with #iGiveCatholic.

Now in its fifth year, the #iGiveCatholic Giving Day is celebrated annually on the Tuesday after Thanksgiving Day (#Giving Tuesday), a global day dedicated to giving back.

#GivingTuesday is an annual day of giving fueled by the power of social media and collaboration. Celebrated on the Tuesday following Thanksgiving and widely recognized shopping events Black Friday and Cyber Monday, #GivingTuesday kicks off the charitable season, when many focus on their holiday and end of year giving.

#iGiveCatholic is a 24-hour online giving event to be held this year on Tuesday, December 3, 12:00am-11:59pm CST.

Everyone will have the opportunity to go online and make a gift to St. Thomas More Parish.

In making this gift, you are supporting this Parish and its organizations that have and continue to shape your soul!

As I indicated in my Financial Update at all the Masses on the weekend of September 21-22, we are successfully addressing our financial difficulties, and we need the continued support of all our Parishioners as we “even the keel of the ship.”

The Finance Council has been pro-active, and we have shown Parishioners ways in which special gifts, over and above the Offertory Collection and the Seasons Campaign, can be made especially for the #iGiveCatholic Campaign.

The Special Ops Projects would be a great way in which to direct your special gift during this Season of Giving. In the bulletin, on the Director of Development page, Ron Briseno will give weekly results of what has been raised and what still needs to be raised for these special projects.

For your convenience, you can make your donation in these ways:

  1. By coming into the Parish Office and meet with Ron Briseno, our Business Manager/Director of Development
  2. #iGiveCatholic Campaign envelopes will be attached on the Bulletin the weekend of November 16-17. These may be used to make your #iGive Catholic donation
  3. Go online anytime between November 18 and December 2, www.stmoside.org/igive
  4. Or make your donation online on Tuesday, December 3, #iGiveCatholic Giving Day.

I am asking that everyone to go “over and above” and make this one-time special gift to our Parish on #GivingTuesday. As always, your generosity is most appreciated!

On #Giving Tuesday, go online to #iGiveCatholic and make that gift of love to support STM which has and continues to shape our souls!

Go to: www.stmoside.org/igive  and click on “donate.”

Thank You!

 

#iGiveCatholic

Tôi vui mừng thông báo cùng quý ÔBACE về sự hợp tác giữa Giáo Xứ St. Thomas More và #iGiveCatholic.

Năm nay là năm thứ năm, Ngày Tặng Quà #iGiveCatholic được tổ chức hằng năm vào thứ Ba sau Lễ Tạ Ơn (còn gọi là #Giving Tuesday), một ngày toàn cầu dành riêng cho việc trao tặng.

#GivingTuesday là ngày hằng năm dành cho việc tặng quà được cổ động mạnh mẽ bởi truyền thông xã hội. #GivingTuesday được tổ chức vào thứ Ba sau Lễ Tạ Ơn, sau ngày Thứ Sáu Đen và sau Thứ Hai Mạng, là ngày bắt đầu của mùa từ thiện, khi mà nhiều người chú tâm vào việc cho quà cáp vào dịp lễ và vào dịp cuối năm.

#iGiveCatholic là một dịp để tặng quà trực tuyến suốt 24 giờ, được tổ chức trong năm nay vào thứ Ba, ngày 3 tháng 12 từ 12:00 sáng đến 11:59 tối theo giờ CST (giờ miền Trung nước Mỹ).

Mọi người sẽ có cơ hội trao tặng quà trực tuyến cho Giáo xứ St. Thomas More, …………

Khi trao tặng món quà này là quý ÔBACE đang giúp cho Giáo Xứ, và những cơ cấu mà nó đã và đang tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng đời sống đức tin của mình!

Như tôi đã đề cập trong bài Cập Nhật Tài Chánh vào các thánh lễ cuối tuần ngày 21 và 22 tháng 9 vừa qua, chúng ta đã giải quyết thành công những khó khăn tài chánh, và chúng ta cần được tiếp tục hỗ trợ của mọi giáo dân để chúng ta “giữ vững con tàu” (của mình).

Hội Đồng Tài Chánh đã hoạt động tích cực, và chúng tôi đã chỉ cho giáo dân các cách trong đó, ngoài đóng góp thông thường và Chiến Dịch Các Mùa, các quà tặng đặc biệt có thể đóng góp cho Chiến Dịch #iGiveCatholic.

Các dự án đặc biệt OPS có thể là cách tốt nhất để quý ÔBACE tặng trong Mùa Tặng Quà này. Trong tờ Bulletin, trên trang Giám đốc Phát Triển, ông Ron Briseno sẽ báo cáo kết quả hàng tuần về những gì đã quyên góp được và những gì cần phải được quyên góp cho các dự án đặc biệt này.

Để thuận tiện, quý ÔBACE có thể đóng góp theo những cách sau:

  1. Bằng cách đến Văn Phòng Giáo xứ và gặp ông Ron Briseno, Giám đốc Kinh Doanh / Giám đốc Phát triển của chúng ta,
  2. Phong bì cho Chiến Dịch #iGiveCatholic sẽ được đính kèm trên tờ Bulletin vào cuối tuần ngày 16 và 17 tháng 11. Quý ÔBACE có thể dùng chúng để đóng góp trong #iGiveCatholic của quý vị,
  3. Hoặc đóng góp trực tuyến bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian từ 18 tháng 11 đến 2 tháng 12, trên trang mạng www.stmoside.org/igive
  4. Hoặc đóng góp trực tuyến vào thứ Ba, ngày 3 tháng 12, #iGiveCatholic Ngày Tặng Quà

Tôi kêu gọi quý ÔBACE hãy nỗ lực hết sức của mình để tặng món quà đặc biệt này cho Giáo xứ của chúng ta vào #GivingTuesday. Cám ơn sự rộng lượng của quý ÔBACE!

Vào ngày #GivingTuesday, hãy truy cập trực tuyến trang mạng #iGivingCatholic và tặng món quà yêu thương để hỗ trợ giáo xứ STM nơi đã và đang tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng đời sống đức tin của mình!

Xin hãy truy cập trang: www.stmoside.org/igive và nhấn vào “donate”

Cám ơn quý ÔBACE!