Ignite: Mondays at STM | Bừng Cháy: Các Thứ Hai tại Giáo Xứ St. Thomas More


Ignite: Mondays at STM

As we moved through our transitions in Staff the last few months, one position that remains open is our Youth Advocate.

We presently are advertising for a parttime Youth Advocate/Minister and hope to fill that position in the near future.

In the meantime, it is important for everyone, especially those in High School, to know that Ignite Mondays are still happening and meaningful activities are taking place.

Here is a snapshot for the month of October and the Team that is making things move forward:

Every Ignite Monday provides time for some fun, some food, some prayer, and opportunities to grow in one’s faith with thought, reflection, and discussion on issues of importance for today.

October topics: “Science and the Church”… “Illumination: Finding God in the Darkness”… “St.Therese, the Little Flower, the Grace of Humility”… “The Fourth Commandment: Honoring Your Family.”

Christy Breier, our Faith Formation Director, is presently coordinating Ignite with the help of her Team: Mike and Kay Gonzales, Nicole Lang, Sandra Taylor, and Michele Zych.

I asked Christy to give me a bit of background for each of them. Her response: All are active members of St. Thomas More and committed to living out their faith as Disciples of Jesus.

  • Mike and Kay Gonzales (one is a biochemist and the other is a biophysicist)
  • Nicole Lang (a cradle Catholic who can cook anything!)
  • Sandra Taylor (has a military background and has been a part of the STM Praise Team)
  • Michele Zych (a geologist…she is very grounded!)

Also, Sandra Taylor and Kay Gonzales are looking forward to starting a youth band in order to add music to our Youth Group.

Presently Ignite is averaging about 15 of our young people on a weekly basis. We would love to have more.

Parents, if you have any questions, please contact Christy Breier…Youth, come and see on any Monday!

 

Bừng Cháy: Các Thứ Hai tại Giáo Xứ
St. Thomas More

Trong vài tháng qua, chúng ta đã có những thay đổi về nhân sự trong văn phòng giáo xứ, nhưng Ban Giới Trẻ vẫn còn khiếm khuyết.

Chúng ta đang tìm một Trưởng Ban Giới Trẻ bán thời gian và hy vọng sẽ có người thế vào chỗ này trong một thời gian gần.

Trong khi chờ đợi, điều quan trọng với tất cả mọi người, đặc biệt các em đang tuổi Trung Học, là phải biết rằng các “Thứ Hai Bừng Cháy” vẫn đang tiếp diễn và các hoạt động đầy ý nghĩa vẫn đang diễn ra.

Dưới đây là tóm tắt các việc trong tháng 10 và đội ngũ đang điều hành phong trào giới trẻ của giáo xứ:

Mỗi thứ “Hai Bừng Cháy” sẽ có thời gian để vui chơi, ăn uống, cầu nguyện, và các cơ hội để được lớn lên trong đức tin qua suy gẫm, hồi tâm, và thảo luận về những vấn đề quan trọng của ngày nay.

Chủ đề trong tháng 10: “Khoa Học và Giáo hội”… “Chiếu Tỏ: Tìm Chúa trong Bóng Tối”…”Thánh Teresa Bông Hoa Nhỏ, Ơn Khiêm Nhường”… “Điều răn thứ bốn: Thảo Kính Cha Mẹ.”

Christy Breier, Trưởng Ban Giáo Lý, đang điều phối chương trình “Bừng Cháy” với sự giúp đỡ của đội ngũ của cô: Mike & Kay Gonzales, Nicole Lang, Sandra Taylor, and Michele Zych.

Tôi có xin cô Christy cho biết sơ lược tiểu sử của từng thành viên. Câu trả lời của cô là: Tất cả đều là những giáo dân tích cực của giáo xứ St. Thomas More và cam kết sống đức tin như những Môn Đệ của Đức Giêsu.

  • Mike & Kay Gonzales (Một người là một nhà hóa sinh học và người kia là nhà lý sinh học.)
  • Nicole Lang (một người Công Giáo đạo gốc có thể nấu bất cứ món gì!)
  • Sandra Taylor(từng ở trong quan đội và là thành viên nhóm Ca Tụng của St. Thomas More.)
  • Michele Zych (một nhà địa chất …cô rất sành sỏi!)

Sandra Taylor và Kay Gonzales cũng đang muốn thành lập một ban nhạc trẻ để bổ sung thêm nhạc cho nhóm Giới Trẻ.

Hiện nay, chương trình “Bừng Cháy” có trung bình khoảng 15 em đến tham dự mỗi tuần. Chúng tôi muốn có nhiều hơn nữa.

Các phụ huynh, nếu có thắc mắc, xin liên lạc cô Christy Breier…Giới trẻ, hãy đến và xem vào bất cứ thứ Hai nào!