June 16, 2019: What Would You Do?


What Would You Do?

You are driving along in your car on a wild, stormy night. You pass by a bus stop, and you see three people waiting for the bus: 1. An old lady who looks as if she is about to die; 2. An old friend who once saved your life; 3. The perfect man or woman you have been dreaming about.

Which one would you choose to offer a ride to, knowing that there could only be one passenger in your car? THINK BEFORE YOU CONTINUE READING This is a moral/ethical dilemma that was once actually used as part of a job application.

Consider the options: 1. You could pick up the old lady, because she is going to die, and you should save her first. (Do the right thing; set aside your personal desires.) 2. You could take the old friend because this person once saved your life, and now you have the chance to show your gratitude. (Loyalty above all else; you restore equilibrium to your life, and you fulfill an obligation.) 3. You may never be able to find your perfect dream lover again. (Risk everything; choose love, without which life has no meaning.)

The candidate who was hired (out of 200 applicants) had no trouble coming up with the answer. HOW DID THE CANDIDATE ANSWER?

The candidate simply said: “I would give my car keys to my old friend, and let him take the lady to the hospital. I would stay behind and wait for the bus with the person of my dreams.”

NEVER FORGET TO THINK “OUTSIDE THE BOX”!

 

Bạn Sẽ Làm Gì?

Bạn đang lái xe trong đêm mưa gió bão táp. Bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy ba người đang chờ xe. 1. Một cụ bà gần như sắp chết; 2. Một người bạn xưa đã một lần từng cứu bạn thoát chết; 3. Một người tuyệt hảo mà bạn hằng mơ tưởng.

Người nào bạn sẽ chọn để chở, hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể chở thêm một người trong xe mà thôi. HÃY SUY NGHĨ TRƯỚC KHI BẠN ĐỌC TIẾP!

Đây là một câu hỏi hóc búa về luân lý đã từng được xử dụng như một phần trong đơn xin việc.

Hãy cân nhắc các lựa chọn: 1. Bạn có thể rước bà cụ, vì bà ta sắp chết, và bạn nên cứu bà ấy trước. (Làm điều đúng; gác chuyện cá nhân sang một bên.) 2. Bạn có thể rước người bạn xưa vì người này đã một lần cứu mạng bạn, và bây giờ bạn có cơ hội để tỏ lòng biết ơn. (Lòng trung nghĩa trên hết mọi sự; bạn khôi phục lại trạng thái cân bằng trong cuộc đời bạn và bạn hoàn tất một nghĩa vụ.) 3. Bạn có thể sẽ không bao giờ có thể tìm được người yêu lý tưởng của bạn lần nào nữa. (Liều mất tất cả, chọn tình yêu, không có tình yêu đời không còn ý nghĩa.)

 

Ứng viên đựơc tuyển dụng (trong số 200 ứng viên) đã có câu trả lời không mấy khó khăn. ỨNG VIÊN NÀY ĐÃ TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO?

Người ứng vên đã trả lời một cách đơn giản: “Tôi sẽ giao chìa khóa cho người bạn cũ, và để anh ta đưa bà cụ vào nhà thương. Tôi sẽ ở lại chờ xe buýt với người trong mộng của tôi.”

Đừng bao giờ quên suy nghĩ “thoáng hơn”!