June 9, 2019: The Gift of the Holy Spirit


The Gift of the Holy Spirit

“When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were.

Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim” (Acts  2:1-4).

Our Catholic Church proclaims seven gifts of the Holy Spirit that help us to sustain the moral life. These are permanent dispositions that make us docile in following the promptings of the Holy Spirit: Wisdom, Understanding, Counsel, Fortitude, Knowledge, Piety, and Fear of the Lord.

In faith, as we accept the gifts of the Spirit, we begin to see effects in our lives. These effects then make changes for the better in our lives and in the world. The tradition of the Church lists twelve fruits of the Holy Spirit, perfections that the Holy Spirit forms in us as the first fruits of eternal glory: Charity, Joy, Peace, Patience, Kindness, Goodness, Generosity, Gentleness, Faithfulness, Modesty, Self-control, and Chastity (Catechism of the Catholic Church #1830, #1831, #1832).

“Come, Holy Spirit, fill my heart with your holy gifts. Let my weakness be penetrated with your strength this very day that I may fulfill the duties of my state in life conscientiously, that I may do what is right and just. Let my charity be such as to offend no one and hurt no one’s feelings; so generous as to pardon sincerely any wrong done to me. Assist me in all the trials of life, enlighten me in my ignorance, advise me in my doubts, strengthen my weakness, help me in all needs and embarrassment, protect me in temptations and console me in all afflictions. Graciously hear me, O Holy Spirit, and pour your light into my heart, my soul and my mind. Assist me to live a holy life and to grow in goodness and grace. Amen” (Samuel Cardinal Stritch).

On this Feast of Pentecost, may we each seek the gift of the Holy Spirit! Take time in prayer in these days of Pentecost to reflect upon the gifts and the fruits of the Holy Spirit.

In what area of your life are you in most need of the Spirit’s help? Then beg the Spirit to touch you in that area of your life.

Allow God’s great gift of the Holy Spirit to transform you!

 

Ơn Chúa Thánh Thần

“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Tông Đồ Công Vụ 2:1- 4)

Giáo hội Công giáo của chúng ta công bố bảy ơn của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta duy trì đời sống đạo đức. Đây là những khuynh hướng vĩnh viễn khiến chúng ta vâng phục những thúc giục của Chúa Thánh Thần: Ơn Khôn Ngoan, Ơn Thông Minh, Ơn Biết Lo Liệu, Ơn Sức Mạnh, Ơn Hiểu Biết, Ơn Đạo Đức, và Ơn Kính Sợ Thiên Chúa

Trong đức tin, khi chúng ta chấp nhận các ân tứ của Thánh Linh, chúng ta bắt đầu thấy những ảnh hưởng trong cuộc sống của chúng ta. Những hiệu ứng này sau đó tạo ra những thay đổi tốt hơn trong cuộc sống của chúng ta và trên thế giới. Truyền thống của Giáo hội liệt kê mười hai hoa trái của Chúa Thánh Thần, những sự hoàn hảo mà Chúa Thánh Thần hình thành trong chúng ta là hoa trái đầu tiên của vinh quang vĩnh cửu: Từ thiện, Niềm vui, Hòa bình, Kiên nhẫn, Tử tế, Lòng tốt, Sự rộng lượng, Sự dịu dàng, Lòng trung thành, Sự khiêm tốn, Tự chủ, và Sự khiết tịnh. (Giáo lý Công giáo #1830, #1831, #1832)

“Lạy Thánh Thần, xin hãy đến lấp đầy trái tim con với những ơn của Ngài. Xin hãy để cho yếu đuối của con được thấm nhập sức mạnh của Ngài ngay hôm nay để con có thể tận tâm chu toàn nhiệm vụ trong cuộc sống, để con có thể làm những gì đúng đắn và công bằng. Xin hãy để cho lòng khoan dung của con không làm xúc phạm và tổn thương ai; xin hãy cho con được rộng lượng bỏ qua những đối xử bất công sai lầm. Xin giúp con trong cơn thử thách, soi sáng con trong cơn u mê, khuyên bảo con trong cơn nghi ngờ, củng cố con trong cơn yếu đuối, giúp con trong mọi nhu cầu và trong cơn bối rối, bảo vệ con trong những cám dỗ và an ủi con trong cơn muộn phiền. Xin lắng nghe con, lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy tuôn đổ ánh sáng của người vào trái tim, linh hồn và tâm trí con. Giúp con sống một cuộc đời thánh thiện và lớn lên trong sự tốt lành và ân sủng. Amen.” (Samuel Cardinal Stritch)

Trong ngày lễ Ngũ tuần này, mỗi người chúng ta có thể tìm kiếm ơn của Chúa Thánh Thần! Hãy dành thời gian cầu nguyện trong những ngày Lễ Ngũ Tuần này để suy ngẫm về các ân sủng và hoa trái của Người.

Bạn cần đến sự giúp đỡ của Thánh Thần nhiều nhất ở phần nào trong cuộc sống của bạn? Hãy cầu xin để được Ngài nâng đỡ ở phần ấy.

Hãy để cho ơn cao cả của Chúa Thánh Thần biến đổi bạn!