Letter to a Suffering Church: A Bishop Speaks on the Sexual Abuse Crisis


Letter to a Suffering Church:
A Bishop Speaks on the
Sexual Abuse Crisis

(a book by Bishop Robert Barron)

Sisters and brothers, I am sure most of you are aware of the horrific sexual abuse crisis that has haunted our Church, especially in recent months.

We all grieve the wicked ways that priests have abused children, adult women and men, seminarians and other vulnerable people.

I know that many of us feel, understandably, demoralized and defeated.

Most of us are wondering, what should we do? What should we do as a Church—as an institution—to bring about reform and renewal, but also as individuals? What can I do?

With these scandals in mind, our Parish has decided to share with you a new book by Bishop Robert Barron.

Bishop Barron is a bishop in the Archdiocese of Los Angeles and he is the founder of Word on Fire Catholic Ministries.

His book is titled Letter to a Suffering Church: A Bishop Speaks on the Sexual Abuse Crisis.

Thanks to the generosity of one of our Parishioners, who wishes to remain anonymous, we have been gifted with 500 copies.

The book is free of charge and is available to you at the Information Table on the Plaza after Mass or in the Parish Office during the week (please only one copy per household).

I think you will find it helpful and uplifting. It is not a dry, hollow statement. It is a true cry from the heart. Bishop Barron provides clear insight on the crisis, advice on why we should stay in the Church—clinging to Christ and fighting on behalf of the victims—and where we should go from here.

My hope is that you read it slowly and attentively. Then after finishing the book, I encourage you to pass it on to a friend or family member who could use it or to anyone struggling with the Church during this crisis.

On Wednesday, September 18, at 7:00pm in the Parish Center, I will lead a conversation and discussion on the book.

All are welcome to attend…

Let us all continue to pray for our Church, healing for all the victims, and strength as we move forward trusting in God’s love for all of us.

 

 

Thư Gửi Giáo Hội Đau Khổ:

Một Giám Mục Phát Biểu về Cuộc Khủng Hoảng Lạm Dụng Tình Dục.

(Giám Mục Robert Barron)

Thưa quý ÔBACE, tôi chắc rằng phần lớn quý ÔBACE đều biết về cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục kinh khiếp đã ám ảnh giáo hội chúng ta, đặc biệt là trong những tháng gần đây.

Tất cả chúng ta đều đau buồn về những cách độc ác mà các linh mục đã lạm dụng trẻ em, phụ nữ thành niên, các đại chủng sinh và những thành phần dễ bị hãm hại khác.

Tôi biết rằng nhiều người trong chúng ta, cũng dễ hiểu thôi, cảm thấy mất tinh thần và sụp đổ.

Hầu hết chúng ta tự hỏi, mình nên làm gì? Chúng ta nên làm gì với tư cách là một giáo hội – một tổ chức tôn giáo – để mang lại sự cải cách và đổi mới, nhưng cũng với tư cách của những cá nhân, tôi có thể làm được gì?

Với những vụ bê bối này trong trí, giáo xứ quyết định chia sẻ với ÔBACE một cuốn sách mới của Đức Cha Robert Barron.

Đức Cha Barron là một giám mục trong Tổng Giáo Phận Los Angeles và ngài là người sáng lập mục vụ Word on Fire Catholic.

Cuốn sách của ngài có tựa đề “Thư Gửi Giáo Hội Đau Khổ: Một Giám Mục Phát Biểu về Cuộc Khủng Hoảng Lạm Dụng Tình Dục.”

Cám ơn lòng quảng đại của một giáo hữu xin được ẩn danh, chúng ta có được món quà 500 cuốn sách.

Sách biếu không và được để trên bàn “Information” ngoài sân nhà thờ sau thành lễ hoặc tại văn phòng giáo xứ trong giờ làm việc (mỗi gia đình xin lấy một cuốn.)

Tôi nghĩ ÔBACE sẽ thấy nó hữu ích và giúp nâng cao tình thần. Nó không phải là một bản tuyên bố khô khan, rỗng tuếch. Nó là lời kêu gào từ con tim. Đức cha Barron cung cấp cái nhìn rõ ràng về cuộc khủng hoảng, lời khuyên về lý do tại sao chúng ta nên ở lại với Giáo Hội – Bám lấy Đức Ki-tô và chiến đấu cho các nạn nhân – và từ đấy chúng ta nên đi về đâu.

Tôi hy vọng rằng quý ÔBACE đọc nó một cách chậm rãi và chăm chú. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi kêu mời quý ÔBACE hãy chuyển nó cho một người bạn hay một thành viên trong gia đình có thể dùng nó, cho bất cứ ai đang đấu tranh với Giáo Hội trong cuộc khủng hoảng này.

Thứ Tư, ngày 18 tháng 9, lúc 7 giờ tối, tại Hội Trường nhà xứ, tôi sẽ hướng dẫn một buổi nói chuyện và bàn luận về cuốn sách này.

Xin mời mọi người tham dự…

Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Hội, xin ơn chữa lành cho các nạn nhân, và ơn sức mạnh để chúng ta tin rằng tình yêu của Thiên Chúa là cho tất cả mọi người chúng ta.