Lift High the Cross of Christ!


Lift High the
Cross of Christ!

The Cross is the major symbol of Christians. It is on the foundation of the cross that our faith is built.

The Cross and Jesus’ approach to it shows us the way in which we are to approach our crosses whatever they may be.

Jesus had a choice. He could either embrace his cross or run away from it. In faith, trusting in the Father, he embraced the cross. He did not fight it, resist it, or run away from it. He surrendered. In that faithful surrender and embrace of the Cross, evil was transformed and changed into Good News—the Resurrection—new life, new hope, and new beginnings for the entire universe!

We human beings spend so much time running away from the crosses that come into our lives. We deny them. We pretend and lie to others that they do not exist. We medicate them. We abandon them. In all these ways, though, they are still there. The suffering, the pain, the illness, the death, or the sin is still very much present. The more we try to ignore or run away from our crosses, the more ill health, physically, emotionally, and spiritually we cause for ourselves and others. It is only in our embrace of the cross that transformation and healing take place.

When we acknowledge and embrace our crosses and lift them high in faith, they become the very instruments that bring new life, new hope, and new beginnings. The instrument of death becomes the instrument of life.

  1. Scott Peck writes, “I cannot be any more specific about the methodology of love than to quote these words of an old priest who spent many years in the battle: ‘There are dozens of ways to deal with evil and several ways to conquer it. All of them are facets of the truth that the only ultimate way to conquer evil is to let it be smothered within a willing, living human being. When it is absorbed there like blood in a sponge or a spear into one’s heart, it loses its power and goes no further.’ The healing of evil—scientifically or otherwise—can be accomplished only by the love of individuals. A willing sacrifice is required…I do not know how this occurs. But I know that it does…Whenever this happens there is a slight shift in the balance of power in the world.”

Embrace your crosses, unite them to Christ, and lift high the Cross of Christ!

 

Nâng Cao Thánh
Giá của Đức Kitô

Thánh Giá là dấu chỉ chính yếu của người Kitô hữu. Chính Thánh Giá là nền tảng đức tin của chúng ta.

Thánh Giá và việc Chúa Giêsu tiến đến Thập Giá đã chỉ cho chúng ta cách chấp nhận bất cứ Thánh Giá nào của chúng ta.

Chúa Giêsu đã có sự chọn lựa. Ngài có thể ôm lấy Thánh Giá của mình hay là chạy trốn khỏi nó. Trong Đức Tin, tin tưởng vào Chúa Cha, Ngài đã ôm lấy Thánh Giá. Ngài đã không chiến đấu, không chống trả hoặc chạy trốn nó. Ngài đã đầu hàng. Trong sự đầu hàng đầy đức tin và sự ôm trọn Thánh Giá ấy, sự dữ đã biến dạng và chuyển thành Tin Mừng – sự Phục Sinh – cuộc sống mới, hy vọng mới và khởi đầu mới cho toàn thể vũ trụ!

Con người chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian chạy trốn khỏi những Thánh Giá trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta khước từ chúng. Chúng ta giả vờ và nói dối với người khác rằng chúng không hiện hữu. Chúng ta điều trị chúng. Chúng ta bỏ rơi chúng. Nhưng trong những cách này, chúng vẫn còn đó. Sự đau khổ, đau đớn, bệnh tật, chết chóc hay tội lỗi vẫn còn đó. Chúng ta càng cố gắng bỏ qua hay chạy trốn khỏi Thánh Giá của mình, chúng ta càng tạo thêm nhiều bịnh hoạn, về thể lý, tâm lý và tâm linh cho mình và cho cả người khác. Chỉ có ôm Thánh Giá vào lòng mình thì mới có sự biến đổi và chữa lành.

Khi chúng ta thừa nhận và ôm lấy Thánh Giá của mình, và nâng chúng cao lên trong đức tin, thì chúng sẽ trở thành công cụ mang lại cuộc sống mới, hy vọng mới và những khởi đầu mới. Công cụ của sự chết trở nên công cụ của sự sống.

Ông Scott Peck viết, “Tôi không thể nào diễn tả cụ thể về phương pháp của tình yêu hơn là lập lại những lời sau đây của một vị linh mục già đã trải qua nhiều năm trong chiến trận: ‘Có hằng chục cách để đối phó với sự dữ và rất nhiều cách để chế ngự nó. Trong mọi cách, sự thật chỉ có một cách cuối cùng để chế ngự sự dữ là hãy để nó bị bóp chết trong con người đầy thiện ý. Khi nó bị hấp thụ ở đấy giống như máu thấm trong miếng bọt biển hay như ngọn giáo đâm thấu trái tim, nó sẽ mất sức mạnh và không còn làm được gì nữa.’ Việc chữa trị sự dữ – bằng phương pháp khoa học hay phương pháp nào khác – chỉ có thể dùng tình yêu thương cá nhân. Nó đòi hỏi một sự quyết chí hy sinh… Tôi không biết điều này xảy ra cách nào. Nhưng tôi biết nó đã từng xảy ra… Bất cứ lúc nào điều này xảy ra đều có sự thay đổi nhỏ trong cán cân quyền lực trên thế giới.”

Ông bà và anh chị em hãy ôm lấy Thánh Giá của mình, hãy kết hợp với Đức Kitô, và hãy nâng cao Thánh Giá của Đức Kitô!