Living the Resurrected Life | Sống Đời Sống Phục Sinh


Living the Resurrected Life

Last Sunday we began the celebration of the “Great 50 Days” of the Feast of the Resurrection. As we did so, we were mindful that we, who believe in the Resurrection of Jesus, must witness to this belief in and through the way we go about our daily lives.

The priorities we set, the ways in which we spend our time through work and leisure, the use of our financial resources, the ways in which we handle conflict, and the ways in which we interact with each other become the external signs of our internal beliefs.

The Resurrection of Jesus has transforming power that radically changes our own lives and the world in which we live.

A special responsibility falls upon Faith Communities, Parishes, which intentionally come together in the name of Jesus. We must live in this “new way” not only for ourselves but also for the world. Our society needs what Faith Communities have the potential of giving.

Loren Mead in his study, Transforming Congregations for the Future, suggests that society needs the church and the community graces that the church generates.

He also lists several characteristics of the church community that are necessary for a healthy and wholesome public life:

 1. The church is a place where befriending strangers is not only appropriate, it is expected.
 2. The prejudices and stereotypes that foster fear and hatred and cripple the order of the secular world can be processed within a community of mutually respectful persons.
 3. Resources are not hoarded but shared in a community that has transformed the fear of “not enough for me” into the joy of giving.
 4. Resolution of conflict situations in congregations goes beyond just stopping them for a time, to ending them altogether, with reconciliation and forgiveness.
 5. Religious communities create liturgies, drama, music, and festivals to celebrate life together and to give as much “hype” to community as the general public gives to conflict.
 6. Society has conditioned people to lock themselves in for safety whereas believing communities are places where the insecure and the isolated will feel secure and wanted.
 7. People in communities take responsibility for the well being of others.
 8. Congregations bring hope and persistence to the political table, witnessing to a world torn apart by gangs, drugs, violence, and hatred that the lion and the lamb can truly dwell together.
 9. People in congregations are given the power to share their leadership talents.

As we, St. Thomas More Parish, continue our journey through this Easter Season may we be strengthened to live in “the new way.” May we allow the transforming power of the Resurrection to touch us and heal us and in turn, through us, heal our society and our world!

May these “Great 50 Days of Easter” be a time of new beginnings, new hope, and new life for you and your loved ones. Share those new beginnings, that new hope, and that new life with the world around you!

Help to make St. Thomas More a “transforming” community that makes the world a better place.

Sống Đời Sống Phục Sinh

Chủ Nhật vừa qua chúng ta mừng “50 ngày trọng đại” của Lễ Phục Sinh. Khi chúng ta mừng như vậy, chúng ta ý thức rằng, chúng ta, những người tin vào sự Sống Lại của Chúa Giê-su, phải làm chứng cho đức tin này qua cách sống mỗi ngày của chúng ta.

Cách chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên, cách chúng ta xử dụng thời gian cho công việc và cho giải trí, cách xử dụng các nguồn tài chánh, cách chúng ta giải quyết các xung đột, và cách chúng ta đối xử với nhau đã trở thành những biểu hiện bên ngoài của đức tin chúng ta.

Sự Sống Lại của Chúa Giê-su có sức mạnh biến đổi làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống chúng ta và thế giới chúng ta đang sống.

Các Cộng Đoàn Đức Tin, các Giáo Xứ, nơi những người quy tụ với nhau nhân danh Chúa Giê-su phải có một trách nhiệm đặc biệt. Chúng ta phải sống theo cách mới này không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho cả thế giới. Xã hội cần những gì mà Cộng Đoàn Đức Tin có khả năng cho.

Loren Mead trong một nghiên cứu của ông, Cộng Đoàn Tín Hữu Biến Đổi cho Tương Lai, đã gợi ý rằng xã hội cần nhà thờ và những ân sủng mà nhà thờ tạo ra.

Ông ta cũng liệt kê những đặc tính của cộng đồng nhà thờ mà nó cần thiết cho một cuộc sống công cộng khoẻ mạnh và lành mạnh:

 1. Nhà thờ là nơi không chỉ thích hợp mà còn là mong đợi để kẻ xa lạ được đón tiếp thân thiện.
 2. Các thành kiến và ấn tượng thúc đẩy sự sợ hãi và thù hận và làm tê liệt trật tư thế giới thế tục có thể được xử lý trong một cộng đồng của những người kính trọng lẫn nhau.
 3. Các nguồn tài nguyên không bị tích trữ nhưng được chia sẻ trong cộng đồng đã biến nỗi sợ hãi “không đủ cho tôi” thành niềm vui của sự cho đi.
 4. Việc giải quyết những cuộc xung đột trong cộng đồng tín hữu phải vượt qua việc chận đứng trong một lúc, chúng phải được kết thúc hoàn toàn, với sự hoà giải và tha thứ.
 5. Các cộng đồng tôn giáo tạo ra những nghi thức, kịch, âm nhạc, và lễ hội để cùng nhau tôn vinh cuộc sống và mang lại nhiều sự “cường điệu” cho cộng đồng như công chúng nói chung cho xung đột.
 6. Xã hội tạo ra những điều kiện cho con người tự giam mình để được an toàn trong khi những cộng đồng đức tin lại là nơi để người bất an và cô lập cảm thấy an toàn và được đón tiếp.
 7. Mọi người trong cộng đồng nhận lãnh trách nhiệm làm cho người khác hạnh phúc.
 8. Cộng đồng tín hữu mang nguồn hy vọng và sự kiên trì đến bàn chính trị, làm chứng cho một thế giới đã nát tan bởi băng đảng, ma tuý, bạo động và hận thù, rằng sư tử và cừu non thật sự có thể sống chung với nhau.
 9. Mọi người trong cộng đồng tín hữu được trao quyền chia sẻ tài năng lãnh đạo của mình.

Trong khi chúng ta, Giáo Xứ St. Thomas More, tiếp tục cuộc hành trình trong mùa Phục Sinh này, mong rằng chúng ta sẽ được mạnh mẽ sống “kiểu sống mới.” Mong rằng chúng ta sẽ để sức mạnh biến hoá của sự Phục Sinh đụng chạm và chữa lành chúng ta và rồi, qua chúng ta, sẽ chữa lành xã hội và thế giới của chúng ta!

Xin cho “50 ngày trọng đại của Lễ Phục Sinh” này là thời điểm cho những bắt đầu mới, hy vọng mới, và cuộc sống mới của ông bà và anh chị em. Xin hãy chia sẻ những bắt đầu mới, hy vọng mới, và cuộc sống mới này cho thế giới chung quanh ta!

Hãy giúp làm St. Thomas More thành một cộng đồng “biến đổi” để nó làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.