Message from Our Pastor, Fr. Brent (August 22, 2021)


Dear Brothers and Sisters in Christ,

Greetings in our Lord!

As your new pastor, I would like to tell you how I understand our relationship. I would call my leadership style “Servant Leadership.” That means that I am a firm believer in the dignity of the Baptized. Christians are not baptized to come together merely once a week for some entertainment and to feed on the Eucharist. Instead, their (your) main ministry is the Evangelization of the World. That’s right! I believe that every Baptized Christian has the duty to work for making the world a holier place. Now, we don’t all do that in the same way. Most of us do it through marriage, parenthood, and loving relationships with relatives. A lot of us are called to do it in our place of work or at school. A minority are called to join the clergy or religious life. Wherever we find ourselves in life—even if we are infirm—we are called to help convert the world to the love of God in Christ.

How do we do that? Well, worshiping together is a good start. Praying, reading the Bible, speaking to others about our faith—those are all good ways to be witnesses in the world.

Where I come into the picture as your pastor, is that I’m supposed to help you do your job. If only priests, deacons, and sisters prayed, that would be a very sad model of Christianity, and frankly is not the kind of Church I would want to belong to, would you? So, as your pastor, I am here as your resource for living a holy life and witnessing in the world. Imagine the fire of love that St Thomas More could be if every Baptized Christian took her or his role to heart.

My earnest prayer every day is that the Holy Spirit would shower blessings on St Thomas More so that we can be a beacon of God’s love in Christ—not only in Oceanside—but to the whole world.

I, for my part, am committed to serving you as best as I can, so that you can be the full Christian God calls you to be.

In Christ,
Fr Brent

 

Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến trong Đức Kitô

Xin chào quý vị trong Thiên Chúa của chúng ta!

Là linh mục chánh xứ mới của ông bà và anh chị em, tôi muốn trình bày cho ông bà và anh chị em biết tôi hiểu mối quan hệ của chúng ta như thế nào. Tôi gọi phong cách lãnh đạo của tôi là “Lãnh Đạo Đầy Tớ.” Điều đó có nghĩa là tôi tin vững chắc vào phẩm cách của người đã chịu phép Rửa. Các Kitô Hữu không phải được rửa tội để đơn thuần đến với nhau mỗi tuần một lần để giải trí và để nhận bí tích Thánh Thể. Thay vào đấy, mục vụ chính của họ (của quý ông và và anh chị em) là Phúc Âm hóa Thế Giới. Đúng vậy! Tôi tin rằng mỗi một Kitô Hữu đã chịu Phép Rửa có nhiệm vụ phải thực thi để làm cho thế giới trở thành một nơi thánh thiện hơn. Hiện nay, tất cả chúng ta không làm điều ấy cùng một cách. Phần lớn chúng ta làm điều ấy qua hôn nhân, trong bậc cha mẹ, và qua tương quan yêu thương với những người thân. Rất nhiều người trong chúng ta được mời gọi làm điều ấy ở nơi làm việc hoặc ở trường học. Một thiểu số được mời gọi gia nhập hàng giáo phẩm hoặc đời sống tu trì. Bất cứ nơi nào chúng ta thấy mình trong cuộc sống – ngay cả khi chúng ta yếu đuối – chúng ta được mời gọi để giúp biến đổi thế giới theo tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô.

Chúng ta làm điều ấy thế nào đây? À, cùng nhau thờ phượng là một khởi đầu tốt. Cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, nói với người khác về đức tin của chúng ta – đó là tất cả những phương cách tốt để trở thành những chứng nhân trên thế giới.

Nơi tôi đến trong bối cảnh là một linh mục chánh xứ, là tôi phải giúp ông bà và anh chị em thực hiện vai trò của mình. Nếu chỉ có các linh mục, các phó tế và các sơ cầu nguyện, thì đó sẽ là một mô hình Kitô giáo thật buồn tẻ, và thành thật mà nói, đó không phải là loại Giáo hội mà tôi muốn thuộc về, quý vị có muốn vậy không? Vì vậy, với tư cách là linh mục chánh xứ của quý vị, tôi đây là nguồn lực giúp quý vị sống một đời sống thánh thiện và làm chứng nhân trên thế giới. Hãy thử tưởng tượng ngọn lửa tình yêu mà giáo xứ St. Thomas More có thể trở thành nếu mọi Kitô Hữu đã chịu Phép Rửa giữ vai trò của mình bằng cả trái tim.

Lời cầu nguyện tha thiết của tôi mỗi ngày là xin Chúa Thánh Thần ban ơn trên giáo xứ St Thomas More để chúng ta có thể trở thành ngọn hải đăng tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô — không chỉ ở Oceanside — mà còn trên toàn thế giới.

Về phần mình, tôi cam kết sẽ phục vụ ông bà và anh chị em với hết khả năng của tôi, để ông bà và anh chị em có thể trở nên một Kitô Hữu trọn vẹn như Thiên Chúa đã mời gọi ông bà và anh chị em.

Trong Đức Kitô,
Cha Brent