Message from the Pastor October 3


Dear Sisters and Brothers of St Thomas More,

Greetings in Christ!

Today we hear in the homily that we are sanctified in order to be sent to transform the world. Sanctify has the same Latin root as sacrifice: thus, in the Eucharistic celebration, we are made holy. But we are not sanctified for our own benefit; that would just be selfish.

In the Latin Mass, the dismissal was, “Ite, missa est.” That roughly translates to, “Go! You are sent forth!” Let’s look at this for a moment: we gather, we listen to God’s word and the homily about it, we send up our prayers, we participate in the Last Supper (as well as the Passion, Death, and Resurrection of our Lord), and then—almost suddenly—we are told to go forth. To do what?

Remember what I explained to you about Servant Leadership? The laity are priests in the world, making it holier, and the clergy is here to help you do that. But if we look at your role in the context of Eucharist, you have received AND become holy in order to be sent forth to transform our world. Just look around at how much needs to be transformed! Families, schools, nations, individual lives; there is no end. But we do not approach our work of transformation with hopelessness and dejection. Indeed, not! We are nourished in body, mind, and spirit by the Eucharist, always deepening our identity in the Body of Christ. Sisters and Brothers, Christ has not given us an impossible chore, but a ministry which we are able to hug to our hearts and make our own. And that power comes from the strength of the Eucharist.

Thanks be to God.

Blessings,
Fr. Brent

 

Ông bà và anh chị em giáo xứ St. Thomas More quý mến,

Xin gửi lời chào trong Đức Kitô!

Chúng ta được nghe trong bài giảng ngày hôm nay rằng chúng ta được thánh hóa để được sai đi biến đổi thế giới. Thánh hóa có cùng gốc chữ Latinh là hy sinh: do đó, trong việc cử hành Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được trở nên thánh thiện. Nhưng chúng ta không phải được thánh hóa cho lợi ích của chính mình; như vậy thật là ích kỷ.

Trong Thánh Lễ tiếng Latinh, lời chúc trước khi ra về là, “Ite, missa est.” Được dịch ra là, “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an!” Chúng ta hãy nhìn vào việc này một tí: Chúng ta tập họp nhau lại, chúng ta lắng nghe lời Chúa và nghe giảng về lời Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin, chúng ta tham dự vào bữa tiệc ly (cũng là Cuộc Khổ Nạn, cái Chết, và sự Phục sinh của Chúa chúng ta), và sau đó – gần như ngay tức thì – chúng ta được mời gọi ra đi. Để làm gì vậy?

Ông bà và anh chị em còn nhớ những gì tôi đã giải thích về Lãnh Đạo Đầy Tớ? Giáo dân là những linh mục trên thế giới, làm cho nó được thánh thiện hơn, và các tu sĩ ở đây là để giúp quý vị thực hiện điều ấy. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào vai trò của mình trong bối cảnh của Bí Tích Thánh Thể, ông bà và anh chị em đã nhận được VÀ trở nên thánh thiện để được sai đi biến đổi thế giới. Chỉ cần nhìn chung quanh để xem có bao nhiêu điều cần được biến đổi! Gia đình, trường học, quốc gia, đời sống cá nhân; kể không hết. Nhưng chúng ta không tiếp cận công việc biến đổi của mình với sự vô vọng và tâm trạng chán ngán. Thật vậy, không phải thế! Chúng ta được Thánh Thể nuôi dưỡng về thể xác, trí óc, và tinh thần, luôn đắm mình trong Thân Thể của Đức Kitô. Thưa ông bà và anh chị em, Chúa Kitô đã không giao cho chúng ta một công việc không thể làm được, nhưng một mục vụ mà chúng ta có thể ôm vào lòng và làm thành của riêng mình. Và năng lực ấy đến từ sức mạnh của Bí Tích Thánh Thể.

Tạ ơn Chúa.

Chúc bình an,
Cha Brent