Message from the Pastor on September 12


Dear Brothers and Sisters in Christ,

Greetings in the Lord!

Today we hear how the Eucharist is an authentic ENCOUNTER with the living Christ. No matter on what road or journey or state in life we find ourselves, Jesus is there to meet us and accompany us. Isn’t this the constant message in the Gospels? Jesus is with the sick; he is with the sinners; he is with those who are eager to learn about the Kingdom; he is with the brokenhearted; he is with the eager and zealous; he is with us on the road to Emmaus. No matter where or who we are, the Eucharist brings us into direct contact with the Lord.

What an overwhelming thought! We, mere mortals, have communion with the Divine! Remember: it is solely Christ’s initiative. This encounter does not come about just because we want it—God desires it even more than we do! But here is the catch: we must cooperate. We must overcome whatever may hold us back from coming to Mass so that we can participate in this Holy Communion. Soft, warm beds, days full of soccer games, laziness, running late, thinking that video Mass is the same as attending in person—all can prevent us from coming to worship together.

Don’t get me wrong; some people have compromised immunity and health problems that prevent them from coming to Mass right now. They are not my target audience. If, however, the conditions in the previous paragraph apply to you, then I beg you to reconsider your faith practice and its importance in your life.

We have clearly heard that Christ desires to make an ENCOUNTER with you; are you as excited to
encounter him?

In Christ,

Fr. Brent

Ông bà và anh chj em thân mến trong Đức Kitô,

Xin chào trong Thiên Chúa!

Hôm nay chúng ta nghe biết Bí Tích Thánh Thể là cuộc GẶP GỠ đích thực với Đức Kitô hằng sống như thế nào. Bất kể chúng ta thấy mình trên con đường nào, cuộc hành trình nào, hay trạng thái nào trong cuộc sống, Chúa Giêsu luôn ở đấy để gặp gỡ và cùng đồng hành với chúng ta. Đây không phải là một thông điệp bất biến trong các Phúc Âm sao? Chúa Giêsu ở với bệnh nhân; Ngài ở với những người tội lỗi; Ngài ở với những ai tha thiết học hỏi về Nước Trời; Ngài ở với những người đau khổ; Ngài ở với kẻ háo hức và sốt sắng; Ngài ở với chúng ta trên đường đến Emmaus. Bất kể chúng ta đang ở đâu hay là ai, Bí Tích Thánh Thể đưa chúng ta tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa.

Thật là một ý nghĩ quá lớn lao! Chúng ta, những phàm nhân, được hiệp thông với Đấng Thánh! Nên nhớ rằng: nó đơn thuần khởi xướng từ Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ này không đến chỉ vì chúng ta muốn—Thiên Chúa mong muốn điều đó còn hơn cả chúng ta nữa! Nhưng đây là điểm then chốt: chúng ta phải cộng tác. Chúng ta phải vượt qua bất cứ điều gì có thể cản trở chúng ta đến tham dự Thánh Lễ để chúng ta có thể tham phần vào việc Rước Mình Máu Thánh Chúa. Những chiếc giường mềm mại êm ái, những ngày đầy những trận bóng đá, sự lười biếng, đi trễ, nghĩ rằng tham dự Thánh Lễ qua video cũng giống như đến tham dự trực tiếp—tất cả đều có thể ngăn cản chúng ta đến để cùng thờ phượng.

Đừng hiểu lầm tôi; hiện có một số người có hệ thống miễn dịch yếu và vấn đề sức khỏe khiến họ không thể đến tham dự Thánh Lễ. Họ không phải là đối tượng của tôi. Tuy nhiên, nếu ông bà và anh chị em ở trong các điều kiện trình bày ở trên thì tôi xin ông bà và anh chị em xem xét lại việc thực hành đức tin của ông bà và anh chị em và tầm quan trong của nó trong đời sống của ông bà và anh chị em.

Chúng ta đã nghe biết rõ ràng rằng Đức Kitô mong muốn làm một cuộc GẶP GỠ với ông bà và anh chị em; ông bà và anh chị em có phấn khởi để gặp Ngài không?

Trong Đức Kitô,

Cha Brent