Message from the Pastor on September 19


Download the Flyer

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Greetings in the Lord!

Today we are awash with the message that we are REDEEMED by Christ’s presence in the Eucharist. The Eucharist is not for saints only; it is also and especially for sinners. God is crazy about sinners and will stop at nothing until he claims all our hearts! The very reason Jesus instituted the Eucharist at the Last Supper was to give all his believers (through history and universally) a chance to participate in his life-giving death and Resurrection. We are not merely spectators. We are not merely remembering. And we certainly are not symbolically recreating what happened two thousand years ago in an upper room. No. We are present and participating by the power of this sacrament.

That participation is a healing encounter. None of us deserves this Eucharistic meal; we are never worthy enough. But we do say the words, “Lord, I am not worthy that you should enter under my roof; but only say the word and my soul shall be healed.” Jesus gladly says the word! Jesus is overjoyed to heal us! Jesus Christ rushes to our aid and redeems our sinful selves as we encounter him in the Eucharist.

Christ desires all his followers—indeed, the whole world—to be brought to the Father through him. He makes us spiritually healthy and ready for that encounter. He takes what is sinful, grimy, hateful, and shameful, and turns it into holiness and strong love. The word “redemption” is an economic term which means to buy back (think of redemption value on your soda bottles, for example). It was originally used as a means of buying back slaves for their freedom. How true it is that Christ buys us back from sin and death to life and love!

Brothers and sisters in Christ, continue to allow the Lord to redeem you in whatever state you find yourself. He is most willing and asks only our permission.

In Christ,

Fr. Brent

 

Quý ông bà và anh chị em thân mến trong Đức Kitô,

Xin gửi lời chào trong Thiên Chúa!

Hôm nay, chúng ta bị tràn ngập với thông điệp là chúng ta được CỨU CHUỘC bởi sự hiện diện của Đức Kitô trong Bí Tích Thánh Thể. Và Bí Tích Thánh Thể không chỉ dành cho các thánh mà còn một cách đặc biệt dành cho những người tội lỗi. Thiên Chúa quá yêu thương những người tội lỗi và ngài sẽ không dừng lại cho đến khi Ngài chiếm được tất cả trái tim của chúng ta! Nguyên do chính mà Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly là để cho tất cả những người tin vào Ngài (xuyên suốt lịch sử và trên toàn thế giới) có cơ hội tham dự vào sự hiến mạng sống và sự Phục Sinh của Ngài. Chúng ta không đơn thuần chỉ là khán giả. Chúng ta không đơn thuần chỉ ghi nhớ. Và, chúng ta chắc chắn không tái tạo một cách tượng trưng sự việc đã xảy ra hai ngàn năm trước trong căn phòng ở tầng trên. Không. Chúng ta hiện diện và tham dự do quyền năng của bí tích này.

Sự tham dự đó là một cuộc gặp gỡ chữa lành. Không một ai trong chúng ta xứng đáng với bữa Tiệc Thánh Thể này; chúng ta không bao giờ xứng đáng đủ. Nhưng chúng ta nói, “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.” Chúa Giêsu vui mừng nói lời này! Chúa Giêsu mừng vui khôn xiết khi chữa lành cho chúng ta! Chúa Giêsu Kitô lao vào giúp chúng ta và cứu chuộc bản thân tội lỗi của chúng ta khi chúng ta gặp Người trong Bí Tích Thánh Thể.

Đức Kitô mong muốn mọi người theo Ngài – thật ra, cả thế giới – đến được với Chúa Cha qua Ngài. Ngài làm cho chúng ta mạnh mẽ về tinh thần và được sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ ấy. Ngài nhận lấy những gì tội lỗi, bẩn thỉu, đáng ghét, và đáng xấu hổ, và biến nó thành sự thánh thiện và đầy yêu thương. Từ ngữ “chuộc lại” là một thuật ngữ kinh tế có nghĩa là mua lại (ví dụ như giá mua lại vỏ chai nước ngọt chẳng hạn). Ban đầu nó là phương tiện để chuộc người nô lệ cho sự tự do của họ. Quả thật biết bao khi Đức Kitô chuộc chúng ta từ tội lỗi và sự chết để đến sự sống và yêu thương!

Anh chị em trong Đức Kitô, hãy tiếp tục để Thiên Chúa cứu chuộc anh chị em trong bất cứ tình huống nào của anh chị em. Ngài rất sẵn lòng và chỉ xin phép chúng ta.

Trong Đức Kitô,

Cha Brent